Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Вилучення документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

7. Вилучення документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Первиннi документи — це письмовi свiдоцтва, якi фiксу-ють i пiдтверджують факти здiйснення господарських опе-рацiй, в т.ч. накази i розпорядження, дозволи адмiнiстрацiї або власника пiдприємства на їх здiйснення.

Облiковi регiстри — це носiї спецiального формату (папе-ровi i машиннi) у виглядi вiдомостей, журналiв-ордерiв, обо-ротно-сальдових вiдомостей, журналiв, книг, машинограм, Го-ловної книги тощо, призначених для хронологiчного, система-тичного або комбiнованого накопичення iнформацiї з первин-них документiв, що прийнятi до облiку.

Вилучення первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерських звiтiв i балансiв та iнших документiв у пiдприємств, установ може бути здiйснено тiльки за поста-новою органiв дознання, попереднього слiдства, прокурату-ри i судiв, державної контрольно-ревiзiйної i податкової служб у вiдповiдностi з чинним законодавством України. Вилучення оформлюється протоколом (актом), копiя якого вручається пiд розпис вiдповiднiй посадовiй особi пiдприємства, установи.

З дозволу i в присутностi представникiв органiв, якi здiйснюють вилучення, вiдповiдальнi особи пiдприємства, ус-танови можуть зняти копiї i скласти реєстр вилучених доку-ментiв з зазначенням пiдстав i дати вилучення.

Якщо вилучаються томи документiв, якi є недооформле-ними (не переплетенi, не пронумерованi тощо), то з дозволу i в присутностi представникiв органiв, що проводять вилучен-ня, вiдповiднi особи пiдприємства можуть дооформити цi то-

            Тема 10.   Оперативне зберігання документів

ми (зробити опис, пронумерувати аркушi, прошнурувати, опе-чатати, засвiдчити своїм пiдписом та печаткою).

Органи, якi вилучили документи, забезпечують пiдприємствам, установам за їх письмовим зверненням мож-ливiсть зробити виписку, копiю для видачi довiдок за обстави-нами, що передбаченi законодавством.

У випадку повернення зазначеними органами вилучених ранiше документiв такi документи приймаються пiд розпис вiдповiдальної посадової особи пiдприємства, установи i ра-зом з дозволом на повернення пiдшиваються до тих самих томiв, з яких вони були вилученi i в яких знаходяться постано-ви про вилучення, реєстр i копiї таких документiв.

(Пункт 6.9 “Положення про документальне забезпе-чення записiв у бухгалтерському облiку”, затверджене на-казом Мiнiстерства фiнансiв Укаїни вiд 24 травня 1995р.

№ 88)

У випадку пропажi або знищення, пошкодження первин-них документiв, облiкових реєстрiв i звiтiв керiвник пiдприємства письмово повiдомляє про це правоохоронним ор-ганам i наказом призначає комiсiю для встановлення перелiку вiдсутнiх документiв і розслiдування причин їх зникнення або знищення. Для участi в роботi комiсiї запрошуються представ-ники слiдчих органiв, охорони i пожежного нагляду.

Результати роботи комiсiї оформлюються актом, один з примiрникiв якого надсилається Державнiй податковiй iнспекцiї пiдприємствами, а установами — мiсцевому фiнансо-вому органу в 10-денний термiн.