Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Визначення документа. Види документів та їх класифікація : Діловодство : Бібліотека для студентів

2. Визначення документа. Види документів та їх класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Документальна фіксація інформації є обов’язковим еле-ментом управлінської діяльності. Матеріальними носіями інформації, що фіксується, є документи.

Інформація, що міститься в документах, необхідна для стабільної діяльності будь-якої організації, підприємства. На її основі приймаються відповідні упавлінські рішення.

Документ — матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.

Першими документами на Русі були грамоти. Саме слово документ перекладається з латинської мови як “спосіб доказу”, “взірець”. В українську мову це слово прийшло з російської: за часів Петра І документами почали називати ділові папери, що мали правове (юридичне) значення, тобто слугували доказом чиїхось прав, підтвердженням законності певних дій.

Згiдно з Державним стандартом на термiнологiю дiловод-ства та архiвної справи, документ — це засiб закрiпленя рiзни-ми способами на спецiальному матерiалi iнформацiiї про факти, подiї, явища об’єктивної дiяльностi i продукти розумової дiяльностi людини.

Як носiй iнформацiї документ є неодмiнним елементом внутрiшньої органiзацiї кожної установи, пiдприємства. Доку-менти забезпечують взаємодiю всiх пiдроздiлiв органiзацiї.

Комунiкативна функцiя документiв забезпечує i зовнiшнi зв’язки установ та пiлприємств.

Документи використовуються для передачi iнформацiї в часi та просторi, тобто мають координуючу функцiю.

Під час роботи з документами необхідно керуватись нор-мативними актами України, стандартами (ДСТУ), які перед-бачають складання документів за певними правилами, веден-ня номенклатури справ, створення архіву підприємства для забезпечення збереження найбільш цінних документів.

В управлінській діяльності використовують головним чи-ном текстові документи, інформація в яких зафіксована будь-яким письмовим способом — рукописним, машинописним, дру-карським. Сукупність документів, оформлених згідно з визна-ченими правилами, називають управлінською документацією.

Управлінська документація являє собою систему доку-ментації, що забезпечує управлінські процеси в суспільстві, на підприємстві, в організації та установі.

Документи створюються через необхідність реалізації тієї чи іншої функції. В документі, як правило, переплітається ве-лика кількість функцій: інформаційна, соціальна, комуніка-тивна, управлінська, правова, облікова.