Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Організація діловодства в установі : Діловодство : Бібліотека для студентів

1. Організація діловодства в установі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Організація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату уп-равління установи, культуру праці управлінського персоналу. Якщо процес діловодства в установі поставлений раціонально, фахівці й керівники звільняються від виконання невластивих їм функцій, підвищується результативність їх праці, скорочу-ються витрати, пов’язані з функціонуванням апарату уп-равління.

Розглянемо основні поняття діловодства, які стосуються установ усіх форм власності.

Діловодство визначається як діяльність, що охоплює пи-тання документування та організації роботи з документами у процесі виконання управлінських дій.

Діловодство в установі являє собою повний цикл оброб-лення та руху документів з моменту їх створення (або одер-жання) до завершення виконання і відправлення. Від пра-вильної організації діловодства, його автоматизації залежить ефективність управління в цілому.

Документування — це створення документів, тобто їх підготовка, складання, оформлення та виготовлення.

Організація роботи з документами — це створення умов, які забезпечують рух, пошук та збереження документів у діло-водстві.

 

Документообіг — рух документів в установі з моменту створення до відправлення. Обсяг документообігу визна-чається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів, наприклад, за рік.

Швидкість документообігу залежить від якості докумен-тального обслуговування апарату управління в цілому та від системи організації діловодства (повної або часткової).

Повну централізацію діловодства рекомендується засто-совувати в установах з обсягом документообігу до 10 тис. до-кументів на рік (IV категорія) і невеликою кількістю струк-турних підрозділів.

Децентралізована система діловодства має місце в уста-новах з територіально роз’єднаними структурними підрозділами та кiлькістю документів понад 100 тис. одиниць на рік.

Загальні правила документування управлінської діяль-ності викладені в Орієнтовній інструкції з діловодства в міністерствах і відомствах України, місцевих органах держав-ної влади, місцевого та регіонального самоврядування. Вона регламентує порядок роботи з документами з моменту їх ство-рення або надходження до відправлення або передачі до архіву установи. Положення інструкції поширюються на всю служ-бову документацію, що не має таємного характеру, у тому числі створену засобами обчислювальної техніки.

Правила і рекомендації про порядок здійснення діловод-них процесів розробляються відповідно до законів України, що встановлюють порядок організації і діяльності органів дер-жавної влади, та актів органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування.

Організаційно-методичну допомогу у вдосконаленні сис-теми документального забезпечення державного управління і діловодства надають установи державної архівної служби Ук-раїни, які розроблюють і затверджують основні нормативні документи з відповідних питань, перевіряють і мають право вимагати від керівників установ усунення виявлених під час перевірок недоліків.