Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Правове регулювання захисту комерцiйної таємницi в Українi : Діловодство : Бібліотека для студентів

2. Правове регулювання захисту комерцiйної таємницi в Українi


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

З правової точки зору комерцiйна таємниця є засобом за-хисту вiд недобросовiсної конкуренцiї в рамках реалiзацiї пра-ва на iнтелектуальну власнiсть. Це загальновизнане у свiтi по-ложення випливає iз змiсту пункту УIII статтi 2 Конвенцiї 1967 року, що утверджувала Всесвiтню органiзацiю iнтелекту-альної власностi, учасником якої був i колишнiй СРСР.

 

Згiдно з законодавством України передбачена кримiналь-на, адмiнiстративна, цивiльно-правова та iнша вiдповi-дальнiсть не лише за розголошення, а й за незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що ста-новлять комерцiйну таємницю (частина 3 статтi 30 Закону “Про пiдприємства в Українi”).

У статтi 47 роздiлу IУ Закону України “Про iнформацiю” говориться:

“Порушення законодавства України про iнформацiю тяг-не дисциплiнарну, громадсько-правову, адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством Ук-раїни”.

Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про iнформацiю несуть особи, що виннi у скоєннi таких пору-шень:

•          необгрунтована вiдмова вiд надання вiдповiдної iнфор-мацiї;

•          надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi;

•          умисне приховування iнформацiї;

•          розголошення державної або iншої таємницi, що охоро-няється законом, особою, яка повинна зберiгати таємницю;

•          порушення порядку збереження iнформацiї.

28 сiчня 1994 року був прийнятий Закон України № 3888-ХII “Про внесення змiн i доповнень до Кримiнального, Кримiнально-процесуального кодексу України i Кодексу Ук-раїни про адмiнiстративнi порушення”. Згiдно з цим Законом, до Кримiнального кодексу України додатково внесенi такi статтi:

•          Стаття 148-6 “Незаконне збирання з метою викорис-

тання або використання вiдомостей, що є комерцiйною

таємницею” (пiдприємницьке шпигунство), якщо це завдало

великої матерiальної шкоди суб’єкту пiдприємницької дiяль-

ностi, карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв або

штрафом вiд трьохсот до п’ятисот мiнiмальних розмiрiв за-

робiтної плати.

• Стаття 148-7 “Розголошення комерцiйної таємницi”. Умисне розголошення комерцiйної таємницi без згоди її влас-ника особою, якiй ця таємниця вiдома у зв’язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, якщо воно здiйснене з корисливих або iнших особистих мотивiв i завдало великої матерiальної шкоди суб’єкту пiдприємницької дiяльностi — карається поз-бавленням волi на строк до двох рокiв, або виправними робо-тами на строк до двох рокiв, або позбавленням права посiдати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або штрафом до п’ятидесяти мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

Крiм цього, цим же Законом доповнений Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення статтею 164-3 “Недоб-росовiсна конкуренцiя”, у частинi 3 якої говориться: “Одер-жання, використання, розголошення комерцiйної таємницi, а також конфеденцiйної iнформацiї з метою завдання шкоди дiловiй репутацiї або майну iншого пiдприємця несе накладан-ня штрафу вiд десяти до двадцяти мiнiмальних розмiрiв за-робiтної плати”.

Не залишене поза увагою можливе виявлення пiдприємницького шпигунства в галузi проникнення в комп’ютернi системи. Так, 20 жовтня 1994 року був прийнятий Закон України “Про внесення змiн i доповнень до Кримiналь-ного кодексу України i Кримiнально-процесуального кодексу України” за № 218/94-ВС, в якому йдеться про це:

У зв’язку з прийнятям Закону України “Про захист iнфор-мацiї в автоматизованих системах” Верховна Рада України по-становляє:

Доповнити Кримiнальний кодекс України статею 198-1 “Порушення роботи автоматизованих систем”. Умисне вторг-нення у роботу автоматизованих систем, що спричинило спо-творення або знищення iнформацiї, або розповсюдженя про-грамних i технiчних засобiв, призначених для незконного про-никнення в автоматизованi системи i спроможних призвести до спотворення, або знищення iнформацiї, або ж носiїв iнформацiї, — карається позбавленням волi на сторк до двох рокiв або виправними роботами на той самий строк, або штрафом у розмiрi вiд ста до двохсот мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

Тi ж самi дiї, якщо ними завдано шкоди у великих розмiрах, або здiйсненi повторно, або за попередньою змовою групою осiб, караються позбавленням волi на строк вiд двох до п’яти рокiв.