Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію : Діловодство : Бібліотека для студентів

1. Поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Ринкова економіка передбачає існування конкуренції. За таких умов дуже важливо зберігати відомості, що стосуються комерційної таємниці (КТ) підприємства.

Цiннiсть науково-технiчної iнформацiї призвела до того, що науковi дослiдження, розробки i найновiшi технологiї та iнновацiї, наприклад у США, були вiднесенi до сфери посиле-ної охорони i багато фiрм створили свої служби безбеки, до функцiй яких, разом з охороною рухомого i нерухомого майна, входять попередження i запобiгання розголошенню секретiв фiрми.

Комерційна таємниця — це та виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша документована інформація, що використовується для досягнення ко-мерційної мети (отримання прибутку, запобігання збитку, от-римання добросовісної переваги над конкурентами), яку підприємець вважає конфіденційною. До конфіденційних відносяться відомості про прибуток фірми, ідеї, відкриття, ви-находи, технології, індивідуальні деталі комерційної діяль-ності, що дають можливість успішно конкурувати і т. ін.

 

Суть поняття комерцiйної таємницi полягає в таких по-ложеннях:

•          це будь-яка дiлова iнформацiя, що має дiйсну або по-тенцiйну цiннiсть для пiдприємства з комерцiйних при-чин, просочення якої може завдати шкоди пiдприємству;

•          вона не є загальновiдомою або загальнодоступною на законних пiдставах;

•          цi вiдомостi вiдповiдним чином позначенi, i фiрма здiйснює належнi заходи щодо збереження i конфе-денцiйностi;

•          ця iнформацiя не є державним секретом (поняття дер-жавної таємницi дане в статтi 1 роздiлу 1 Закону Ук-раїни “Про державну таємницю” вiд 21.01.94 р.) i не за-хищається авторським i патентним правом;

•          ця iнформацiя не стосується негативної дiяльностi пiдприємства, яка може завдати шкоди суспiльству (по-рушень законiв i неефективної роботи, адміністратив-них помилок, забруднення навколишнього середовища тощо).

27 березня 1991 р. Верховна Радаю України прийняла Закон “Про пiдприємства в Українi”. Згiдно з частиною 1 статтi 30 цього Закону, “пiд комерцiйною таємницею пiдприємства ма-ються на увазi вiдомостi, пов’язанi з виробництвом, техно-логiчною iнформацiєю, управлiнням, фiнансами та iншою дiяльнiстю пiдприємства, що не є державною таємницею, роз-голошення (передавання, просочування) яких може завдати шкоди його iнтересам”.

“Конфіденційна інформація — це відомості, що знахо-дяться у володінні, користуванні або розпорядженні, окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених умов.”

(Закон України “Про інформацію” вiд 02.10.92 р., роздiл 2, ст. 30)

Умови віднесення тієї чи іншої інформації до “КТ” визна-чаються відповідним законодавством. Такими є:

 

•          дійсна або потенційна комерційна цінність інформації через незнання її третіми особами;

•          відсутність вільного доступу до цієї інформації на за-конних підставах;

•          вжиття власником інформації необхідних заходів для збереження її конфіденційності.

Забезпечення збереження конфіденційності інформації комерційного підприємства потребує дотримання таких умов:

•          визначення відомостей, що становлять КТ підпри-ємства;

•          забезпечення порядку та умов для їх захисту.

Якщо ці вимоги не дотримуються, то у підприємства немає законних підстав для притягнення до відповідаль-ності працівників, які розголосили чи передали інформа-цію, що становить КТ.

Відомості КТ підприємства умовно можна поділити на дві групи:

•          науково-технічна (технологічна) інформація;

•          ділова інформація.

До науково-технічної (технологiчної) інформації нале-жать дані про конструкцію машин і устаткування; креслення, схеми, конструктивні матеріали, рецептури, методи і способи виробництва, нові технології, напрями модернізації відомих технологій, процесів і устаткування, програмне забезпечення для ПЕОМ.