Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Робота з листами, пропозицiями, заявами та скаргами громадян : Діловодство : Бібліотека для студентів

5. Робота з листами, пропозицiями, заявами та скаргами громадян


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Листи, заяви, пропозиції та скарги громадян надходять у різні установи: органи влади, міністерства та відомства, ре-дакції газет і журналів, на радіо і телебачення. Люди сиг-налізують про порушення законів і недоліки в роботі установ, беруть безпосередню участь у зміцненні законності та право-порядку, висловлюють погляд на важливі питання.

Пропозиції, скарги і заяви громадян надходять в установи як в усному, так і письмовому вигляді. Письмові заяви можуть пересилатися поштою, телеграфом, вручатися особисто або

через експедиції чи спеціальні бюро скарг, створені у великих установах. Усні — висловлюються на особистому прийомі чи передаються телефоном. Останні узагальнюються в письмово-му вигляді довідки чи в іншій формі.

Усi скарги мають однакову силу, якщо законом не вста-новлене інше, і підлягають ретельній перевірці.

Принцип реєстрації пропозицій, скарг, заяв подібнi до принципу роботи зі службовими документами. Реєстрації підлягають усі пропозиції, скарги і заяви, що надходять, але особливістю індексації тут є те, що до індексу додається перша літера прізвища автора документа (наприклад, скаргу гр. Ли-сенко під №83 записують таким чином: Л-83).

Картотека заяв, пропозицій і скарг ведеться окремо від картотеки інших видів документів. Картки розташовують за прізвищами заявників в алфавітному порядку. В разі необхід-ності алфавітну картотеку можна розподілити за адміністра-тивно-територіальною ознакою, а всередині — за прізвищами (згідно з алфавітом).

Під час реєстрації первинного надходження заяви, скарги тощо картку заповнюють повністю, за винятком деяких коло-нок. У колонці “Кореспондент” пишуть прізвище, ім’я, по бать-кові, місце роботи чи домашню адресу громадян. У разі по-вторного надходження заяву реєструють у тій самій картці в спеціально передбачених графах.

У ряді випадків ведуть журнали реєстрації пропозицій, за-яв і скарг. Заповнення граф журналу проводиться аналогічно заповненню граф єдиної реєстраційної картки.

Інколи надходять повторні листи громадян з одного й то-го самого питання. Доводиться перегортати журнал, щоб уста-новити, чи заява не повторна. Бувають випадки пропусків при перегляді журналу, що веде до нової реєстрації документів і направлення їх на розгляд іншим виконавцям.

Про надходження та результати розгляду пропозицій, за-яв і скарг громадян в установах І і II категорій щомісяця скла-дають окреме зведення, III і IV категорій — заповнюють спеціальну графу в єдиній щомісячній довідці про виконання документів. Ці дані використовують для узагальнення та ана-лізу.

Після реєстрації всі пропозиції, заяви, скарги передаються керівникові установи, який призначає виконавця.

Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян. У розгляді пропозицій, заяв, скарг велике значення мають терміни вико-нання. Розгляд заяв і скарг громадян в усіх органах не повинен перевищувати один місяць. При цьому заяви і скарги, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, підлягають розгляду невідкладно, в усякому разі не пізніше 15 днів з дня надходження. Керівник установи може продовжити термін розгляду заяви чи скарги, але не більше ніж на один місяць, повідомивши про це заявникові в п’ятиденний строк. Термін розгляду питань, що містяться в пропозиціях, заявах тощо, ра-хується з моменту їх надходження в організацію.

Заяви чи скарги, що надійшли до установи, яка не вирішує даних питань, не пізніше ніж у п’ятиденний строк пересила-ються до відповідного закладу, з повідомленням заявника. На особистому прийомі в такому випадку громадянам дається роз’яснення, куди їм потрібно звернутися.

Усі скарги, заяви, пропозиції треба розглядати вчасно, у їх вирішенні не припускати тяганини. Категорично заборо-няється направляти скарги громадян для розгляду посадовим особам, дії яких оскаржуються.

Посадові особи, вирішуючи питання, зазначені в пропо-зиціях, заявах та скаргах, зобов’язані уважно розібратися в їх суті, винести обгрунтовані рішення, забезпечити їх оператив-не і правильне виконання, повідомити громадянам про прий-няті рішення, вчасно виявити та усунути причини, які пород-жують порушення прав громадян.

Особистий прийом громадян. Добре організований осо-бистий прийом, уважне ставлення керівників установ, підприємств, працівників місцевих органів влади до повсяк-денних потреб і запитів громадян значною мірою знижує кількість заяв і скарг, що надходять у різні державні органи та громадські організації.

Кожна установа повинна мати книгу для запису в стислій формі ім’я та по батькові відвідувача, суті його заяви та напря-му розгляду справи.

Прийом громадян проводиться у встановлені і доведені до їх відома дні та години, в основному зручні для них, в разі не-обхідності — у вечірні години. Відповідальність за проведення прийому громадян покладається на керівників установ, ор-ганізацій, підприємств.

Велике значення мають форма прийому, обставини, в яких він проходить, вміння керівника вислухати відвідувача, зрозуміти суть скарги чи заяви, чуйне, уважне ставлення до співрозмовника тощо. Тому до прийому громадян слід ретель-но готуватися: продумати його дні і години, підготувати приміщення, створити ділову атмосферу. Відповідальний за прийом повинен фіксувати все, про що говорив заявник, і рішення, яке прийняв керівник установи.

Облік прийому громадян ведеться на спеціальній картці, що містить такі реквізити:

•          порядковий номер, дата прийому;

•          ім я, по батькові, прізвище та адреса заявника;

•          зміст заяви;

•          прізвище особи, яка веде прийом; результати розгляду заяви.

У разі повторного прийому на зворотній стороні карт-ки особа, яка веде прийом, зазначає дату і результат по-вторного розгляду заяви.

Наведемо орієнтовну форму картки особистого прийому:

КАРТКА ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Дата___

№___

Прізвище, ініціали заявника __

Адреса __

Зміст заяви

Прізвище особи, яка проводила прийом.

Результати розгляду заяви

Зворотний бік

Позначка про повторні заяви Дата___

Громадянин, який прийшов на прийом, має дістати за-довільну відповідь або роз’яснення (в разі неправомірності прохання). Якщо ж питання вимагає додаткового вивчення, відвідувачеві пояснюють, що його заяву буде розглянуто най-ближчим часом, не перевищуючи терміни, визначені законом. У ряді випадків громадянинові дають проміжну відповідь що-до вжитих заходів у зв’язку з його заявою, повідомляють термін остаточної відповіді, пояснюють причину затримки.