Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Складання особистих документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

9. Складання особистих документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Для звернення до керівництва підприємства або держав-них установ складаються документи особистого характеру, ко-ли автором документа є його укладач.

До таких документів належать:

•          заява;

•          резюме;

•          автобіографія;

•          характеристика;

•          розписка;

•          доручення.

Текст їх може бути довільним і складається самим авто-ром, але такі реквізити, як назва виду документа, дата, підпис повинні бути обов’язково.

Заява — це документ, який містить прохання або пропо-зицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або поса-довій особі.

Заяви з кадрових питань складаються з таких реквізитів:

1)         адреса (назва організації або службової особи);

2)         відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові; ад-реса, іноді посада);

3)         назва виду документа (заява);

4)         текст;

5)         перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

6)         підпис автора;

7)         дата написання заяви.

Якщо заява адресується до тієї організації, де працює ав-тор, не треба зазначати адресу, паспортні дані, а достатньо на-звати посаду та місце роботи (структурний підрозділ).

Текст заяви має таку структуру:

1)         прохання (висновок);

2)         обгрунтування прохання (докази) — для заяв про

звільнення, переведення.

Резюме — документ, який містить короткі відомості біог-рафічного плану і представляється особою під час працевлаш-тування до комерційного підприємства, частіше до інофірми.

Резюме містить: назву виду документа; дату; прізвище, ім’я, по батькові; посаду та поштову адресу претендента; теле-фон; текст; підпис.

Текст резюме складається з таких розділів:

•          персональні дані;

•          мета працевлаштування (яку саме роботу або посаду хотів би отримати претендент);

•          освіта (перерахування в зворотній хронологічній послідовності, починаючи з останнього місця навчання;

•          досвід роботи (короткий опис характеру роботи з по-данням посад, які займав претендент, і дат);

•          додаткова інформація (знання іноземних мов, кон-кретні навички, які мають відношення до професії, ро-бота в громадських організаціях);

•          рекомендації (з прізвищами та телефонами);

•          підпис. Автобіографія — це документ, у якому особа, яка складає

його, подає опис свого життя і діяльності. Автобіографія типо-вого формуляру не має і складається довільно. Пишеться, як правило, від руки на аркуші чистого паперу або на спеціально-му бланку під час вступу на роботу і в деяких інших випадках.

Форма викладу — розповідна (від першої особи). Всі відо-мості подаються у хронологічному порядку (від дати народ-ження до дати написання документа).

В автобіографіях обов’язково вказують:

•          прізвище, ім’я, по батькові;

•          дату народження;

•          місце народження;

•          відомості про навчання (повне найменування всіх на-вчальних закладів, у яких довелося навчатися);

•          відомості про службу в армії;

•          відомості про трудову діяльність (коротко, в хроно-логічній послідовності — назви місць праці і посад);

•          відомості про громадську роботу;

•          нагороди;

•          сімейний склад;

•          короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти);

•          останнє місце роботи, посада;

•          домашню адресу;

•          дату написання автобіографії;

•          особистий підпис.

Характеристика — офіційний документ, у якому сформу-льовано громадську думку про працівника як члена колективу і висловлено її в офіційній формі за підписами представника адміністрації та колективу.

Якщо працівник просить видати йому характеристику, адміністрація зобов’язана це зробити.

У кожній правильно складеній характеристиці можна виділити логічно пов’язані між собою складові частини:

 

Перша — це анкетні дані, які слідують за назвою докумен-та, де вказано прізвище, ім’я та по батькові, посада, рік народ-ження, національність, освіта (ці відомості заведено розміщу-вати праворуч стовпчиком).

Друга — дані про трудову діяльність (спеціальність, три-валість роботи на даному підприємстві, службове переміщен-ня, посада на дату складання документа).

Третя частина — власне сама характеристика, тобто оцінка моральних та ділових якостей: ставлення до роботи, підвищення професійного рівня, участь у громадському житті, поведінка в побуті, ставлення до товаришів по роботі.

Четверта, заключна, частина — висновок, у якому вказа-но призначення характеристики.

Викладення тексту — у третій особі. Під час опису діяль-ності, волі, здібностей та особливостей характеру людини вда-ються й до оціночних мовних засобів: заслужений авторитет, напружено працює, нетактовний, стриманий, бере активну участь тощо.

Після тексту ставлять дату та підписи, печатку.

Характеристику пишуть у двох примірниках, один з яких видають зацікавленій особі, а копію підшивають до справи.

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарівтощо, завірений підпи-сом одержувача.

Реквізити:

•          назва виду документа (розписка);

•          посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає роз-писку;

•          кому дається розписка;

•          у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вка-зати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

•          на підставі якого розпорядження чи документа одержа-но цінності;

•          дата й підпис одержувача цінностей.

 

Текст розписки включає:

•          посади, прізвища, імена і по батькові осіб, які видали та отримали будь-що;

•          перелік отриманого з вказівкою кількості та вартості (цифрами і в дужках прописом з великої літери);

•          підпис особи, яка дала розписку.

Текст розписки розпочинається словами: Видана мною,

інженером... Ця розписка видана... Я, учитель середньої шко-ли № 2.. Дата пишеться за таким зразком: 17 березня 2001 ро-ку. Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках — словами: в сумі 600 (шістсот) грн.

Доручення — документ про надання права конкретній особі на певні дії від імені підприємства чи окремого громадя-нина.

Доручення поділяють на офіційні й особисті. Офіційні мо-жуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріаль-них цінностей, здійснення господарських, посередницьких, транспортних операцій тощо. Особисті складаються особами, які передають власні права іншим особам. Це може бути право на одержання заробітної плати, поштового переказу та інших операцій.

Офіційні доручення повинні мати такі реквізити:

•          назву підприємства;

•          юридичну адреса підприємства;

•          назву виду документа;

•          дату;

•          індекс (номер);

•          текст;

•          підписи посадових осіб;

•          печатку підприємства.

Особисте доручення — це документ, що свідчить про на-дання права довіреній особі на здійснення певних дій або от-римання грошових, чи товарно-матеріальних цінностей від особи, що довіряє.

Особисте доручення має реквізити:

•          назву документа;

•          дату;

•          прізвище, ім’я, по батькові особи якій видано доручення;

•          зміст;

•          підпис особи, яка довіряє;

•          підпис посадової особи, яка завірила доручення;

•          печатку.

До тексту доручення вносять дані такого змісту:

•          посада і паспортні відомості особи, якій видано “дору-чення;

•          організація, з якою здійснюються дії по дорученню;

•          зразок підпису особи, яка отримала доручення;

•          строк дії доручення.

Виготовляються трафаретні бланки доручень. Вони мо-жуть оформлятися і на бланку підприємства. Якщо операції, що здійснюються через доручення, стосуються грошових або матеріальних цінностей, цей документ обов’язково підписує керівник підприємства і головний бухгалтер.

Особисті доручення на отримання пенсій, стипендій, вкладів у банках, кореспонденції нотаріального засвідчення не потребують. Вони засвідчуються і завіряються пiдписом поса-дової особи та печаткою організації, в який той, хто робить до-ручення, працює, навчається, або вiдповідної житлово-експлу-атаційної організації за місцем постійного проживання.

Доручення видаються, як правило, на строк, що визначе-ний конкретним документом. Якщо ж такий строк у дорученні відсутній, то доручення зберігає силу протягом мiсяця від дня видачі.

Якщо дата видачі в дорученні вiдсутня, то документ вва-жається недійсним і він не має юридичної сили.

10. Оформлення документів про відрядження

Службові відрядження працівників організації здійсню-ються згідно з планом роботи з урахуванням асигнувань і ко-шторисом витрат на відрядження.

 

У разі необхідності відрядження працівника начальник структурного підрозділу разом з доповідною запискою, де за-значає куди, на який термін, з якою метою необхідно відрядити працівника, подає на затвердження завдання на відрядження.

Затверджене завдання разом із посвідченням про відряд-ження та завізованим бухгалтерією проектом наказу про відрядження подається на розгляд керівництву, як правило, не пізніше ніж за три доби до початку відрядження.

Реєстрація посвідчень про відрядження та облік працівників, що вибувають у відрядження, здійснюється у спеціальному журналі.

Після повернення з відрядження працівник у триденний термін доповідає про виконання одержаного завдання (подає звіт про відрядження) керівникові, який затверджував завдан-ня на відрядження.

Звіт про відрядження з резолюцією відповідного керівни-ка про виконання завдання та авансовий звіт за встановленою формою, затверджений керівником, працівник подає до бух-галтерії організації.

Відмітка на посвідченні про відрядження про вибуття працівника у відрядження та прибуття з відрядження засвідчується підписом начальника відділу та печаткою “Для відряджень”.

Відмітка на посвідченні про відрядження особи, яка при-була до організації за викликом, засвідчується печаткою “Для відряджень” за наявності підпису посадової особи, на виклик якої вона прибула, після реєстрації в журналі.

При проведенні заходів, пов’язаних із викликом значної кількості працівників, посвідчення про відрядження заповнює працівник підрозділу, відповідального за організацію прове-дення заходів, і після підпису відповідною посадовою особою подає всі одночасно на засвідчення печаткою.

Особливості оформлення закордонних відряджень

Оформлення документів для працівників державних уста-нов, органiв влади (крім керівника та його заступників), що

відбувають у закордонні відрядження, здійснює Управління зовнішніх зв’язків вiдповiдного мiнiстерства або вiдомства згідно з установленим порядком, який включає:

•          одержання листа-запрошення (підтвердження) від сто-рони, що приймає;

•          надання методичної допомоги в підготовці технічного завдання;

•          отримання дозволу на відрядження;

•          оформлення виїзду через консульське управління Міністерства зовнішніх справ України (подаються до-кументи: копія запрошення, копія листа-дозволу на відрядження, лист до консульського управління Міністерства зовнішніх справ України);

•          оформлення закордонних паспортів (за необхідності);

•          оформлення візи в посольстві;

•          оформлення перебування в залі офіційних делегацій (за необхідності).

Оформлення документів для закордонного відрядження керівника державної установи/органiзацiї та його заступників мають такi відмінності:

•          необхідність погодження технічного завдання в Міністерстві зовнішніх справ України;

•          отримання дозволу на відрядження у вищого керівництва;

•          подання документів до консульського управління Міністерства зовнішніх справ України для одержання дозволу цього Міністерства.