Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Трудові контракти : Діловодство : Бібліотека для студентів

5. Трудові контракти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Контракт — це правовий документ, що засвідчує певну до-мовленість між партнерами (підприємством чи установою й працівником) про засади спільної виробничої і творчої діяль-ності. Трудовий контракт (договір) — документ, який фіксує погодження сторін про установлені трудові правовідносини та регулює їх. Сторонами трудового контракту є підприємства (роботодавець) та робітник (контрактант).

Через контракт громадяни реалізують право розпоряджа-тися своїми здібностями до праці згідно із Законами України “Про підприємство”, “Про власність”.

Контракт повинен укладатися в письмовій формі. Пись-мова форма контракту підвищує гарантії сторін у реалізації досягнутих домовленостей з найважливіших умов праці.

Реквізити контракту:

•          назва виду документа (контракт) із стислим зазначен-ням його призначення (на управління підприємством, з начальником відділу, на організацію і ведення бухгал-терського обліку в товаристві на виконання обов’язків тощо);

•          дата, місце;

•          орган, що наймає керівника;

•          посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають;

•          текст;

•          підписи сторін — укладачів контракту;

•          печатка, що засвідчує підпис наймача;

•          графи погодження для контрактів, що укладаються з керівником державного, муніципального, приватного, iншого підприємства.

Структура тексту:

•          загальні положення;

•          функції та обов’язки керівника (фахівця);

•          компетенція і права керівника (фахівця);

•          формування й умови діяльності дирекції (апарату) підприємства;

•          матеріальне та соціально-побутове забезпечення керівника (фахівця);

•          відповідальність сторін, розв’язання суперечок;

•          зміна і розірвання контракту;

•          термін дії та інші умови контракту;

•          адреси сторін та інші відомості.

Під час укладання контракту рекомендується вказувати такі основні умови:

•          місце роботи (найменування підприємства, куди прий-мається робітник, його адреса);

•          конкретну роботу відповідно до кваліфікації з певної професії або посади, яку повинен виконувати працівник;

•          дату початку роботи і її закінчення, якщо укладається терміновий трудовий контракт;

•          оплату праці;

•          обов’язки підприємства щодо забезпечення охорони праці.

Контракт може містити і додаткові умови, які конкретизу-ють обов’язки сторін. Це може бути: випробувальний термін; сумісництво професій (посад); підвищення кваліфікації; до-даткова відпустка і т.д.

Трудовий контракт може укладатися на невизначений термін, на визначений термін не більше ніж 5 років, на час ви-конання певної роботи.

Під час укладання трудового контракту не можуть уста-новлюватися за згодою сторін такi умови:

•          підстави звільнення робітника;

•          дисциплінарні стягнення (покарання), не передбачені законодавством;

•          введення для робітників повної матеріальної відпові-дальності, за винятком випадків, передбачених КЗОТ.

Контракт укладається (складається) в 2-х примірниках підписується керівником і працівником, засвідчується печат-кою. Один примірник контракту зберігається на підприємстві, другий у робітника. Про це зазначається в тексті контракту.

Трудові контракти можуть включатися до складу особис-тих справ працівників підприємства. У даному випадку їх термін зберігання відповідає терміну зберігання особистих справ. Якщо особисті справи не заводяться, контракти форму-ються в окрему справу за алфавітом прізвищ робітників.

Трудові контракти зберігаються 75 років.

Одним з основних документів, які регулюють правовідно-сини підприємства з робітником, є трудовий контракт. Після підписання контракту видається наказ про прийняття співробітника.

На підставі наказу про прийняття оформлюється особиста картка форми Т-2 (або заводиться особиста справа), робиться запис у трудовій книжці.

Копії наказу про прийняття надходять до особової справи і бухгалтерії, де працівникові, який поступив на роботу, при-своюється табельний номер та заводиться особовий рахунок по зарплаті. Процедура оформлення на роботу працівника на-ведена на рис. 8.

Трудовий контракт з робітником

Наказ про прийняття на роботу

Запис у трудовій книжці

Особова картка ф.

Т-2 i /або особова справа

Особовий рахунок про заробiтну плату

 

Заяву про звільнення робітник пише за два тижнi до пе-редбаченого терміну звільнення з роботи і подає її на узгод-ження керівнику.

 

Керівник підприємства видає наказ по особовому складу про звільнення, відповідно з яким робиться запис у трудовій книжці і в особовій картці ф. Т-2.

Копії наказів надходять в особову справу працівника і в бухгалтерію, де на підставі наказу відбувається повний розра-хунок з працівником. Звільнення працівника проходить за схемою, поданою на рис. 9.

Заява працівника про звільнення

Наказ про звільнення

 

Запис у трудовій книжці

 

Запис в особовій картці ф. Т-2 і/або особовій справі

 

При переведенні працівника на іншу посаду в межах підприємства порядок оформлення документів здійснюється за схемою, наведеною на рис. 10.

Наказ по особовому

складу про перехід на

іншу посаду

 

Запис у трудовій книжці

 

Запис в особовій

картці ф. Т-2 i / або в

особовій справі

 

Запис у

особовому

рахунку по

заробiтнiй платі

 

Керівник видає наказ по особовому складу про переведен-ня співробітника на іншу посаду, на основі чого робиться відповідний запис, де вказується нова посада в трудовій книжці та в особовій картці ф. Т-2. Копії наказу направляють-ся до особової справи і бухгалтерії, у випадку зміни окладу ро-биться відповідна зміна в лицевому рахунку по зарплаті.

Трудові угоди — це документи, що укладаються між ор-ганізаціями і працівниками, які не входять до складу цієї ор-ганізації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.

Реквізити трудової угоди:

•          назва документа (трудова угода);

•          дата і місце складання; перелік сторін, що уклали угоду;

•          зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і за-мовника;

•          юридичні адреси сторін;

•          підписи сторін;

•          печатка підприємства або організації.

Трудова угода (контракт) укладається в кількох примірни-ках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються у справах організації-замовника.

Додаткова угода — це документ, що складається як дода-ток до контракту із заступником керівника підприємства (ус-танови), головним бухгалтером тощо.