Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Складання органiзацiйної документацiї : Діловодство : Бібліотека для студентів

2. Складання органiзацiйної документацiї


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Статут — це документ, яким оформлюється утворення підприємства.

У статуті визначається структура, функції і правове стано-вище утвореної організації чи підприємства.

Текст статуту складається з таких розділів:

1.         Загальні положення: на підставі чого створено підприємство, на підставі чого діє підприємство, чим ке-рується підприємство у своїй діяльності.

2.         Мета і завдання підприємства.

3.         Основні функції.

4.         Управління підприємством.

5.         Права.

6.         Порядок утворення і організація роботи.

7.         Відповідальність.

8.         Зовнішньоекономічна діяльність.

9.         Реорганізація і припинення діяльності підприємства.

 

 

Типовий формуляр статуту містить у собі: герб, наймену-вання відомства, підприємства, гриф затвердження, назву ви-ду документа, дату і місце видання, заголовок до тексту, текст, підпис, відмітку про погодження.

Положення — це документ — правовий акт, що визначає (регламентує) основні правила організації та діяльності дер-жавних органів, структурних підрозділів органу, а також уста-нов, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядкову-ються, або окремих пiдприємств та органiзацiй, а також комісій та окремих службових осіб (положення про експертну комісію); підписується керівником організації і затверд-жується вищим органом.

Зміст, формуляр положення, порядок оформлення, погод-ження і затвердження такі самі як і в статуті.

Реквізити:

•          герб,   назва   відомства,   організації,   структурного підрозділу;

•          гриф затвердження;

•          назва виду документа, положення;

•          місце видання;

•          дата;

•          індекс;

•          заголовок до тексту;

•          текст;

•          підпис;

•          відмітка про погодження.

Інструкція — правовий акт, який створюється органами

державного управління або керiвництвом органiзацiї для вста-новлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, служ-бових осіб:

•          посадова;

•          з техніки безпеки;

•          з експлуатації різного обладнання та ін.

 

 

Інструкція затверджується вищими органами або керівни-ками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути відмітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні вико-навці.

Реквізити інструкції:

•          назва виду документа (інструкція);

•          гриф затвердження;

•          заголовок (сюди іноді входить назва документа);

•          найменування відомства;

•          найменування підприємства;

•          найменування структурного підрозділу;

•          дата і місце видання;

•          індекс;

•          текст;

•          підпис;

•          види погодження.

Текст викладається у вказівному-наказовому стилі із фор-мулюваннями типу “повинен”, “слід”, “необхідно”, “не дозво-лено”. Текст документа має бути стислий, точний, зрозумілий, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше — у безособовій формі.

Широко використовуються посадові інструкції — це доку-менти, що визначають організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, який забезпечує умови для його ефективної праці.

Посадова інструкція — документ, що визначає ор-ганізаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі і забезпечує умови для його ефективної праці. Текст посадової інструкції містить розділи: загальна частина, функції, обов’язки, права, взаємовідносини, відповідальність працівника, оцінка працівника.

Інструкцію затверджує керівник установи або структур-ного підрозділу.

 

 

Інструктивний характер мають також правові акти, як “правила”, “рекомендації”, “методичні вказівки” та інші доку-менти, які мають однакову правову природу.

Правила — службові документи організаційного характе-ру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламен-тують певний порядок будь-яких дій, поведінки.

Групи:

1.         Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.         Правила підготовки документації для здавання до архіву.

3.         Правила експлуатації... і т. ін. За формою та змістом правила подібні до інструкцій, іноді

є їх складовою частиною. Реквізити правил:

•          гриф затвердження;

•          назва виду документа (правила);

•          заголовок (стислий виклад призначення правил);

•          дата і номер;

•          текст;

•          підпис особи, що відповідає за складання правил.