Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Органiзацiю роботи з документами, а саме: використан-ня систем управлiння документами, збереження їх у базi да-них, створення архiвiв, пiдготовку до розсилки та розсилку за допомогою електронної пошти або просто обмiном файлами в локальнiй мережi ПЕОМ; органiзацiю пiдшивки документiв (тобто комплектування документiв однiєї тематики, форми чи дати, або за iншими ознаками), органiзацiю спiльного доступу до документiв у локальнiй комп’ютернiй мережi, розмежуван-ня доступу користувачiв до документiв (санкцiонування, об-меження паролями та iдентифiкацiйними кодами користу-вачiв), пiдтримку зв’язку мiж документами за допомогою по-силань. : Діловодство : Бібліотека для студентів

2. Органiзацiю роботи з документами, а саме: використан-ня систем управлiння документами, збереження їх у базi да-них, створення архiвiв, пiдготовку до розсилки та розсилку за допомогою електронної пошти або просто обмiном файлами в локальнiй мережi ПЕОМ; органiзацiю пiдшивки документiв (тобто комплектування документiв однiєї тематики, форми чи дати, або за iншими ознаками), органiзацiю спiльного доступу до документiв у локальнiй комп’ютернiй мережi, розмежуван-ня доступу користувачiв до документiв (санкцiонування, об-меження паролями та iдентифiкацiйними кодами користу-вачiв), пiдтримку зв’язку мiж документами за допомогою по-силань.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

2. Програми для складання та редагування службових документів

Існує багато програм для складання та редагування текстiв службових документiв. Їх називають текстовими ре-дакторами або текстовими процесорами. Насьогоднi не-офiцiйним, але фактичним стандартом, тобто найпопу-лярнішим засобом автоматизацiї дiловодства є пакет Microsoft Office, що працює в операцiйному середовищi Windows. Пакет вмiщує програмнi додатки для органiзацiї ефективної роботи в сучасному офiсi, а саме: унiверсальний текстовий редактор, електроннi таблицi, систему управлiння базами даних та iн. Ці додатки можна використовувати як окремо, так i разом або в певних комбiнацiях. Пакет за наявностi системи електронної пошти дає можливість органiзувати оперативне складання та оформлення i розсилку документiв у будь-якiй мережi ПЕОМ.

Багато користувачів починають опановувати пакет Місrоsоft Office із вивчення текстового редактора Word. При-чина в тому, що в даний час це є один iз найпопулярніших про-грамних продуктів, що володіє потужними засобами підготов-ки документів різноманітного типу — від простого службового листа до великої монографії. Як правило, набір документів, з якими працює користувач в офісі, обмежений рамками його посадових обов’язків. Тому на практицi більшість користувачів не прагнуть опанувати всі можливості Word. Найчастіше вико-ристовуються визначені команди і опції тільки для набору текстів документів та їхнього друку. Так, дослідження показа-ли, що 80% користувачів у своїй роботі застосовують менше по-ловини функцій текстового редактора. Все інше просто відки-дається, проте їм не обійтися без команд редагування і форма-тування тексту та ілюстрацій, засобів створення таблиць і фор-мулярів, елементiв автотексту i шаблонiв документiв.

В управлiнськiй дiяльностi пiдприємств головним чином використовують текстовi (iнодi табличнi) документи. Такi до-кументи, що оформленi за певними правилами, називають уп-равлiнськими, а їх сукупнiсть — управлiнською документацiєю.