Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Напрямки використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління. Документування та організація роботи з документами : Діловодство : Бібліотека для студентів

1. Напрямки використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління. Документування та організація роботи з документами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Впроваджуючи нові технології роботи з документами, не-обхідно зважати на такі моменти:

•          доцільність застосування тих чи інших технічних за-собів;

•          можливість придбання технічних засобів у певні стро-ки;

•          наявність придатних приміщень;

•          можливість підготовки чи залучення спеціалістів для обслуговування техніки, її ремонту.

При цьому бажано забезпечити:

•          розробку і впровадження уніфікованих і трафаретних форм документів;

•          приймання, реєстрацію (облік), розподіл документів і доставку їх виконавцям;

•          організацію, облік і аналіз документообігу;

•          контроль за виконанням документів;

•          стенографування, машинописне виготовлення, копіювання і розмноження документів;

•          оформлення та відправлення вихідної кореспонденції;

•          формування справ канцелярії та передачу їх у встанов-лені строки до архіву установи;

•          зберігання та забезпечення умов використання доку-ментів у процесі діловодства;

•          організаційне і методичне керівництво, контроль за ро-ботою з документами у структурних підрозділах і підвідомчих установах;

•          складання зведених номенклатур та опису справ уста-нови, нагляд за правильним формуванням справ у структурних підрозділах;

•          підвищення кваліфікації співробітників установи і підвідомчої системи з питань документального забезпе-чення;

•          вивчення принципів технології роботи з документами на базі технічних засобів, складу і форми подання інформації, складу користувачів.

Вирiшення завдань документального забезпечення уп-равлiння органiзацiєю на сучасному етапi передбачає застосу-вання АРМ рiзних категорiй фахiвцiв та керiвникiв, а також допомiжного персоналу на базi використання ПЕОМ та їх ло-кальних i глобальних ( або регiональних ) мереж.

Використання комп’ютерної технiки у дiловодствi перед-бачає певні положення:

1. Саме документування, тобто складання, редагування, друкування, тиражування i розповсюдження (адресацiю) до-кументiв. Сюди ж як сервiснi функцiї вiдносяться автоматизо-ваний переклад з мови на мову (або на декiлька iноземних мов), перевiрка орфографiї, використання тлумачних слов-никiв та словникiв синонiмiв, використання довiдкової iнфор-мацiї з вiдповiдних файлiв бази даних конкретного укладача документа (заповнення параметрiв документiв з довiдникiв), застосування шаблонiв форм документiв (листiв, факсiв то-що), створення шаблону загального бланка документа.