Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Соціологія (букв. «наука про суспільство», від лат. soclestes — сус-пільство і гр. logоs — навчання): 1) наука про закони і форми соці-альною (суспільною) життя людей у його конкретних проявах: різних за складністю соціальних системах, спільнотах, інститутах, процесах; 2) наука про закони становлення, функціонування і розвитку сус-пільства в цілому, соціальні відносини і соціальні спільноти.

Відносини соціальні — відносини між соціальними суб’єктами, що займають різне положення в суспільстві; беруть неоднакову участь у її економічному, політичному і духовному житті, і які відрізняють-ся способом життя, рівнем і джерелами доходів, структурою особис-того споживання.

Спільність соціальна — реально існуюча, що емпірично фіксуєть-ся, сукупність індивідів, що відрізняється відносною цілісністю і ви-ступає самостійним суб’єктом історичної і соціальної дії, поведінки (класи, верстви населення; демографічні, політичні, культурні).

Інститут соціальний — форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, що забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин. За допомогою соціальних норм і санкцій соці-альні інститути (політичні партії, армія, церква, школа, родина, мо-раль, право і т.ін.) виконують організаційні, регулятивні, управлінські і виховні функції в суспільстві.

Процес соціальний — послідовна зміна становища суспільства чи його окремих систем. Виступає як рух у часі ряду подій, суб’єктами яких є великі групи людей.

Інтегральна соціологія — загальна теорія соціального аспекту жит-тя, що вивчає родові ознаки всіх суспільних явищ і залежність між ними на основі всіх джерел пізнання, раціональних висновків з них та інтуїції.

Фактор соціальний — явище чи процес, що обумовлює ті чи інші соціальні зміни. В основі виділення — зв’язок соціальних об’єктів, при якому одні з них (причини) за певних умов з необхідністю пород-жують інші соціальні об’єкти чи їхні властивості (висновки).

Закон соціальний — явище чи процес, об’єктивний, стійкий і пов-торюваний причинний зв’язок між спеціальними явищами, процеса-ми, сторонами громадського життя, що виникає, виявляється і реалі-зується завдяки масовій діяльності і через діяльність людей.Предметний покажчик

Соціальний факт: 1) стан соціальної дійсності що вчинив подію, що не залежить від дослідження; 2) елементарний компонент систе-ми соціального знання (одиниця обґрунтування, докази чи спросту-вання в системі наукової аргументації), отриманий шляхом опису окремих фрагментів соціальної дійсності в деякому строго визначе-ному просторово-тимчасовому інтервалі.

Соціологічний факт — факт соціальний, описаний у потенціях соціологічного знання.

Соціологічне дослідження: 1) вид соціального дослідження, що відрізняється специфікою методології і методики одержання но-вого достовірного соціологічного знання; 2) система логічно по-слідовних методичних, методологічних і організаційно-технічних процедур.

Програма дослідження — виклад його мети і загальної концепції, вихідних гіпотез разом з логічною послідовністю операцій для їхньої перевірки.

Маються істотні розходження в логіці програми теоретико-прик-ладного і прикладного досліджень. У першому випадку посилена увага приділяється концепт