1. ТЕМАТИЧНИЙ РОЗКЛАД ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Соціологія як наука


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Мета, об’єкт і предмет соціології. Структура й основні функції соціології. Фундаментальний і прикладний, теоретичний і емпірич-ний рівні соціології. Мікро- та макросоціологічний рівні досліджень. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання соціальної реаль-ності.

Методологія соціології. Методи соціального пізнання. Принципи вивчення соціальних процесів: об’єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні закони: загальні і специфічні.

Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Взає-мозв’язок соціології з філософією, історією, політекономією, психо-логією й іншими суспільними, гуманітарними й економічними нау-ками. Соціальна філософія. Соціальна психологія.

Спеціальні соціологічні теорії: соціологія праці і управління, еко-номічна соціологія, соціологія політики, соціологія родини, соціоло-гія особистості, соціальна екологія. Категоріальний апарат соціології. Поняття «соціальні зв’язки», «соціальні спільності», «соціальні яви-ща», «соціальні процеси». Співвідношення понять «соціальне» і «сус-пільне». Соціальні відносини.