6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ГРУПІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Соціометрія (від лат. societas — суспільство і гр. metreo — вимі-рюю) — один з напрямів соціальної психології і розроблена в його руслі сукупність вимірювально-дослідницьких процедур, основу яких складають різні варіанти соціометричної методики.

Основоположник цього напряму Дж. Морено припускав, що ба-гато проблем суспільних відносин можна розв’язати шляхом просто-рових переставлянь людей і розміщення їх таким чином, щоб поруч виявилися інваліди, які відчувають один до одного симпатії. Відпо-відно до цього він зазначив дві підструктури суспільства: макрострук-туру і мікроструктуру. Перша являє собою просторове розташуван-ня людей у різних процесах спільної діяльності, а друга характеризує емоційно-психологічні взаємозв’язки між ними.

Соціометрична методика дозволяє виявити:

—        соціометричний статус, реальне місце суб’єкта в неофіційних міжособистісних взаєминах групи. Показником міжособистіс-ного статусу є кількість виборів суб’єкта товаришами по групі. Статус може аналізуватися тільки в контексті даної групи, даної ситуації взаємодії і на даний період часу;

—        емоційну експансивність особистості (відношення особистості до групи), показником якої є число виборів, зроблених цією особистістю в напряму до групи;

—        структуру міжособистісних взаємин (див. карту групової ди-ференціації);

—        рівень реального авторитету керівників групи;

—        наявність окремих угруповань (див. карту групової диференці-ації);

—        порівнювати офіційну і неофіційну структуру групи.

Процедура використання соціометричної методики

Матеріал: набір питань-критеріїв, пропонованих випробуваному

з метою виявлення його взаємин з іншими членами групи.

Соціометричний критерій повинний задовольняти загальні вимоги, пропоновані до формулювання питання у будь-якому опитуванні:

1)         питання має бути конкретним, загальнозрозумілим;

питання не повинне містити слів з подвійним значенням;Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

3)         питання повинне вказувати місце, час і контекст, який необ-хідно враховувати при відповіді;

4)         формулювання питання і його зміст повинні враховувати осо-бистий соціальний досвід опитування у тій сфері, на яку спрямоване питання.

Вибір критеріїв визначається задачею дослідження. Якщо ми хочемо виявити студентів. здатних очолити групу (старосту, проф-групорга), то на з’ясування цього і мають бути спрямовані відібрані критерії. Іншими будуть критерії при задачі з’ясування взаємних симпатій і антипатій під час проведення дозвілля.

Успіх соціометричного опитування залежить від того, наскільки сильними будуть використані критерії. Сила критерію визначається значущістю пропонованої ситуації. Чим вище суб’єктивна значущість передбачуваної спільної діяльності, тим сильніше критерій.

Крім позитивного критерію вибору можна передбачати і негатив-ний вибір.

Інструкція: «Ми займаємося дослідженням міжособистісних від-носин. Сьогодні спробуємо установити Вашу думку на цей рахунок, у зв’язку з чим буде проведене невелике опитування. На аркуші папе-ру напишіть своє прізвище; після того, як вам буде прочитане питан-ня, поставте номер питання і запишіть відповідь на нього. Причому при відповіді на питання необхідно зробити не менше трьох (можна і більше) виборів. Перший вибір означає того, кого Ви вибрали в першу чергу, другий — в другу, якщо перший вибір неможливий; третій — у третю, якщо не вдасться вибрати другого.

З огляду на деяку делікатність запропонованих Вам питань ре-зультати виборів, що Ви зробите, у Вашій групі оголошуватися не будуть. Прохання працювати самостійно і давати відверті відповіді».

Існують визначені вимоги до проведення соціометричного дослід-ження:

1)         дослідник входить у прямий контакт із групою, прагне всели-ти їй довіру до себе;

2)         усі члени групи повинні обов’язково брати участь в опитуванні Відсутність хоча б одного члена групи знижує надійність соціомет-ричних даних;

3)         кожен член групи відповідає на питання соціометричної анке-ти самостійно;

соціометричне опитування проводиться для всієї групи одно-часно. Брати опитувальник додому не дозволяється;Методичні рекомендації щодо проведення соціометричного дослідження в групі

5) необхідно домогтися згоди всіх членів групи брати участь в опитуванні. Тільки при добровільній участі всіх членів групи можна одержати достовірну інформацію.

Інтерпретація результатів соціометричного експерименту зале-жить від застосовуваних критеріїв вибору.

Результати дослідження корисно зіставити з даними спостережен-ня за групою. При цьому можуть бути розбіжності між відносинами, що спостерігаються, і тими, котрі можна побачити на карті. Це відбу-вається тому, що дані, отримані описаними вище способами, інфор-мують не тільки про дійсні, а й бажані відносини. У ряді випадків ці дані можуть надати значну допомогу в розумінні групи.

Схема обробки результатів опитування і заповнення соціомет-ричної матриці:

—        накресліть таблицю з числом рядків і стовпців, рівним кіль-кості членів групи;

—        складіть список групи: спочатку дівчата за алфавітом, потім юнаки. Зіставте кожне прізвище зі своїм порядковим номером. Відповідно пронумеруйте рядки і стовпці таблиці;

—        рядки таблиці відповідають тим, ХТО вибирав; стовпці — тим, КОГО вибирали;

—        заповніть таблицю, перенесіть до неї результати опитування. На перетинанні рядків і стовпців цифрами 1, 2, 3 відзначте тих, кого вибрали відповідно у першу, другу і третю чергу;

—        підрахуйте, скільки виборів одержав кожний. Отримані дані запишіть у спеціально відведеному рядку внизу таблиці.

Схема побудови карти групової диференціації

Намалюйте 4 концентрично розташовані окружності: у центрі розташовуються ті, що отримали 5 виборів і більше. У першій зоні від центра розташовуються ті, які одержали 2–4 вибори, у другій — 1 вибір, у третій — 0 виборів.

Розділіть окружність вертикальною рискою навпіл: ліва півкуля буде чоловічою, права — жіночою.

На підставі даних соціометричної матриці (кількість виборів, отриманих кожним) відзначте положення кожного на карті: юнаки позначаються трикутником, дівчата кружком (усередині — відповід-ний порядковий номер).

Стрілочками позначте хто кого вибрав.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

На карті знайдіть офіційних лідерів.

Трикутники і кружки на карті, що відповідають керівникам гру-пи, прийнято заштриховувати кольоровим олівцем. Це зручно для порівняння формальної і неформальної структури групи. Карта гру-пової диференціації може бути складена на основі стійкості вибору, тобто вибору, що повторюється в двох дослідженнях. Стійкий взаєм-ний вибір (чи стійка взаємна симпатія) зображується на карті у виді суцільної лінії. Стійкий вибір з періодичною взаємністю — це ситу-ація, при якій людина постійно вибирає іншого, але взаємність то виникає, то зникає. Він зображується на карті у виді штрихової лінії.

Стійкий невзаємний вибір зображується суцільною лінією, що закінчується стрілкою убік обираного. Хитливий вибір позначається штриховою стрілкою, спрямованою убік обираного.

У результаті виходить рисунок, що дає наочне уявлення про по-ложення кожного члена групи і структуру взаємин у ній.