Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_795bac3f6ff8c985c10291da4f827ed4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПИТАННЯ : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

ПИТАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

 

За змістом

За функціями

 

1          1 1 1 1

Питання                                           

про події, факти        

                       

           

 

           

Питання про

мотиви,

оцінки,

думки

За структурою

Відкриті

Закриті

 

За формою

1

Прямі

і'

Прожективні або посередні

Рис. 2. Класифікація питань в соціологічному опитуванні

«Як Ви оцінюєте якість викладання спеціальних дисциплін в уні-верситеті?».

Кожний з цих двох блоків питань має свої особливості. Якість опитування в значній мірі залежить від того, наскільки опитувані можуть і хочуть щиро відповісти на поставлені питання. Нерідкі випадки, коли респонденти відмовляються давати оцінку тим чи іншим подіям, відповідати на питання про мотиви поведінки.

За функціями розрізняють чотири типи питань: основні, фільтру-ючі, контрольні, контактні. Якщо основні питання призначені для одержання інформації про соціальні факти, то призначення фільтру-ючих питань — відсіяти некомпетентних респондентів. Функція кон-трольних питань — уточнити правдивість відповідей на основні пи-тання. Це своєрідна модифікація основного питання, його інше словесне формулювання. Контактні питання дозволяють установи-ти доброзичливі стосунки між дослідником і респондентом, «злама-ти лід».Методичні рекомендації щодо проведення соціологічного опитування

У залежності від структури питання бувають відкриті і закриті. У відкритих питаннях респондент сам формулює відповідь. У закри-тих міститься перелік варіантів відповідей, і опитуваний вибирає з цього «віяла» ту відповідь, яка для нього прийнятна.

Приклад закритого питання

Можливі відповіді повинні вичерпувати обсяг опитування, вклю-чаючи позитивні, негативні варіанти відповідей, а також відповіді типу «не знаю», «важко відповісти», інші відповіді.

Виділяють три різновиди закритих питань: 1) «так» — «ні»; 2) аль-тернативні, що припускають вибір однієї відповіді з переліку мож-ливих; 3) питання-меню, що дозволяють респонденту вибрати одно-часно кілька відповідей.

Вибір відповіді зі запропонованих варіантів припускає можливість одночасного співробітництва в декількох названих формах.

Яка форма самостійної роботи при підготовці до занять з соці-ології Вам найбільш цікава:

1)         читання спеціальної літератури;

2)         перегляд періодики за даною тематикою;

3)         самостійне проведення опитування;

4)         проведення соціометричного дослідження;

5)         самостійна робота із ситуаційними завданнями (кейсами);

6)         нічого з перерахованого вище;

7)         важко відповісти? За формою розрізняються питання прямі і прожективні (непрямі).

Прямі запитання стосуються існуючої ситуації. У прожективних питаннях ситуація задається, передбачається. Приклад прямого за-питання: «Чи влаштовує вас ваша теперішня робота?» Приклад того ж питання, але сформульованого побічно: «Припустимо, що з яки-хось причин Ви тимчасово не працюєте. Повернулися б Ви на ко-лишнє місце роботи?» Перевага прожективних питань полягає в тому, що вони вільні від можливих тимчасових конфліктних ситуацій. Різновидом непрямих питань є безособові питання.

При підготовці опитувальника потрібно виходити з таких пра-вил формулювання питань:

1)         питання повинне відповідати цілям і задачам дослідження;

2)         кожне питання має бути логічно окремим;

формулювання питання має бути зрозуміле для всіх опиту-ваних, тому варто уникати вузькоспеціальних термінів. ПитанняМетодичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

повинне погоджуватися з рівнем розвитку респондентів, у тому числі найменш підготовлених;

4)         не слід задавати занадто довгих питань;

5)         варто прагнути до того, щоб питання стимулювали респон-дентів до активної участі в опитуванні, підвищували інтерес до дос-ліджуваної соціологами проблеми;

6)         питання не повинне уселяти відповідь, нав’язувати респонден-ту той чи інший його варіант. Він повинний формулюватися нейт-рально;

7)         має бути дотриманий баланс можливих позитивних і негатив-них відповідей. У противному випадку питання може вселити рес-понденту спрямованість відповіді. Наприклад, при вимірі ступеня задоволеності працівників різними сторонами трудової ситуації тре-ба передбачити однакове число варіантів задоволеності і незадоволе-ності: «цілком удоволений», «в основному вдоволений» і «не вдово-лений», «не зовсім удоволений». Варто також передбачити варіант, коли опитуваний не може зробити визначену оцінку: «важко відпо-вісти».

Анкета не є простою сумою питань, вона має визначену структу-ру. Щоб установити розмір анкети, кількість питань у ній, варто ке-руватися метою дослідження, передбачати результати анкетування і їхнє практичне використання. Анкета, як правило, складається з трьох частин: вступної, основної і паспортички. Вступна частина — це звер-тання до опитуваного, де вказуються мета опитування, умови ано-німності опитування, напрямку використання його результатів, пра-вила заповнення анкети. В основній частині містяться питання про факти, мотиви, оцінки і думки респондентів. Остання частина анке-ти включає питання про соціодемографічні і біографічні данні опи-тування.

Анкетування варто застосовувати при вивченні оцінки ходу пе-ребудови в трудових колективах, причин плинності кадрів, ефектив-ності бригадної форми організації праці, відношення до праці, пси-хологічного клімату в колективі та ряду інших проблем.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_795bac3f6ff8c985c10291da4f827ed4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0