Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК «Соціологія в обличчях» : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК «Соціологія в обличчях»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

 

Французький учений, засновник пози-тивістської філософії і позитивістської соціології, обґрунтував необхідність на-Огюст Конт укового вивчення суспільства і можли-1798–1857 вість пізнання законів його розвитку, визначив загальні контури соціальної структури і ряду соціальних інститутів. («Курс позитивної філософії»).

 

Англійський учений, вважається за-сновником соціології як науки поряд

Герберт

з О. Контом. Теоретик еволюціонізму,

Спенсер

засновник функціонально-органічної

1820–1903

концепції розвитку суспільства. («Сис-тема синтетичної філософії»).

Німецький учений, належить до числа універсально освічених умів, фахівець у галузі політичної економії, права, фі-Макс Вебер лософії, соціології, засновник теорії 1864–1920 «соціальної дії», «розуміючої соціоло-гії» («Протестантська етика і дух капі-талізму», «Основні поняття стратифі-кації»).

 

Еміль Дюркгейм 1858–1917

Французький учений, розглядав соціо-логію як об’єктивний аналіз «соціальних фактів», розробив методологію і мето-ди соціологічних досліджень, пояснив поняття аномії («Правила соціологічно-го методу», «Метод соціології», Само-губство. Соціологічний етюд).

 

Карл Маркс 1818–1883

Німецький учений, стояв на позиціях діалектико-матеріалістичного розумін-ня історії, розробив вчення про суспі-льно-економічну формацію, суспільст-во як соціальну систему, автор перших спроб створення теорії соціальної стра-тифікації, засновник конфліктологічно-го напрямку в соціології («Капітал»).

 

Георг Зиммель 1858–1918

Німецький учений, займався проблема-ми визначення предмета соціології, роз-робив типологічний аналіз соціальних відносин і проблем розвитку аналітич-ної соціології, основоположник «фор-мальної соціології» («Спілкування. При-клад чистої або формальної соціології»).

 

Толкотт

Парсонс

1902–1979

Американський учений, творець сучас-ної теорії «соціальної дії», на основі якої сформульована структурно-функ-ціональна теорія соціальних систем («Структура соціальної дії»).

 

Роберт Мертон 1910 р.н.

Американський учений, теоретик орга-нічного поєднання теоретичного і ем-піричного знання в соціології, на основі розроблених теорій функціонального аналізу і «середнього рівня», представ-ник «структурно-функціональної кон-цепції».

 

Льюіс Козер 1913 р.н.

Американський учений, один із заснов-ників теорії соціального конфлікту, те-оретик конфліктного функціоналізму («Функції соціального конфлікту», «Про-довження дослідження соціального конф-лікту»).

Українсько-російський соціолог, заснов-ник власної соціологічної традиції роз-гляду не лише політичних, а й всебічного Максим вивчення соціальних, економічних, юри-Ковалевський дичних систем — плюралістичного, ба-1851–1916 гатовекторного напрямку в соціології, член Міжнародного соціологічного то-вариства, автор двотомного підручника «Соціології».

 

Питирим

Сорокін

1886–1968

Російсько-американський учений, про-фесор Гарвардського університету, ро-зробник теорії соціальної мобільності, вчення про соціальну динаміку, що ста-ли основою створення інтегральної кон-цепції розвитку суспільства.

 

Джордж Хоманс

Американський соціолог, який в 50–60-х роках ХХ ст. формулює концепцію си-стеми соціального обміну, в основі якої лежать принципи раціональності, ути-літарності, природної «заданості соціа-льної поведінки», природної гармонії інтересів.

 

Американський учений ХХ ст., прихи-льник структралістського підходу до

соціальних явищ, прагнучи удосконаПітер Блау

лення теорії соціального обміну допов-нив її принципами функціоналізму, конфліктології та інтеракціонізму.

Німецько-американський учений, нео-фрейдист, неомарксист, засновник ори-гінальної соціологічної теорії на основі

Еріх Фромм

аналізу попередніх соціологічних течій,

1900–1980

виокремив три концептуальні підходи

до вивчення суспільства: психологіч-ний, економічний, ідеалістичний

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олексій Олексійович НЕСТУЛЯ Світлана Іванівна НЕСТУЛЯ

СОЦІОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Редактор – О. О. Лісна

Верстка – О. Г. Михолат

Підписано до друку 26.09.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006