Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

11. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Визначте і розпишіть, які соціальні статуси із «статусного набору» Роберта Мертона Ви маєте на сьогодні, об-ґрунтовуючи зміст відповідного статусу.

Завдання 2. Визначте, до якої спільноти можна віднести за-пропоновані нижче соціальні спільноти, охарактеризуйте їх, по-передньо давши їм визначення:

1)         до масової соціальної спільноти: а) за кількістю; б) за три-валістю в часі; в) за щільністю зв’язків;

2)         чи до соціальної групи: а) первинна; б) вторинна; в) форма-льна; г) неформальна.

 

1.         Члени клубу «Шкіряний м’яч».

2.         Студентська група.

3.         Сім’я.

4.         Концертна аудиторія.

5.         Футбольна команда.

6.         Трудовий колектив.

7.         Кримські татари.

8.         Прихожани церкви «Відродження».

9.         Учасники з’їзду аграріїв.

 

10.       Редколегія журналу «Здоров’я».

11.       Члени партії «Демократичні ініціативи».

12.       Молодь села.

13.       Троє справжніх друзів.

Завдання 3. Визначте три головні функції, властиві усім соці-альним інститутам без винятку. Розподіліть, які із наведених фу-нкцій належать яким соціальним інститутам, впишіть їх у нижче-наведену таблицю:

248

1)         функція політичної соціалізації;

2)         функція професійної соціалізації;

3)         функція задоволення конкретних потреб людей;

4)         науково-дослідна функція;

5)         функція підтримки та розвитку суспільного поділу праці;

6)         функція соціального управління;

7)         функція підсилення стимулів до праці;

8)         репродуктивна функція;

9)         генетична функція;

Для всіх соціальних інститутів       

Соціальний інститут політики       

Соціальний інститут економіки     

Соціальний інститут сім’ї   

Соціальний інститут культури і освіти     

Соціальний інститут релігії 

10)       функція соціального контролю;

11)       світоглядна функція;

12)       ілюзорно-компенсаторна функція;

13)       ціннісно-нормативна функція;

14)       виховна функція;

15)       господарсько-побутова функція.

Завдання 4. З точки зору процесу інституціоналізації, про що можуть свідчити такі фактори, як:

а)         зміна правил проведення виборів до місцевих органів влади

вже в ході виборчої кампанії;

б)         неефективна робота системи організаційної комунікації,

коли розпорядження вищої керівної ланки виконуються неточно

або взагалі не виконуються, не відлагоджена система горизонтальних зв’язків в організації (наприклад, керівником дається розпорядження, працівниками воно не виконується).

Завдання 5. Визначте, до якої групи процесів (загальні, особ-ливі, соціетальні) відносяться наведені нижче процеси, поперед-ньо давши визначення поняття «соціальний процес», аргумен-туйте свою відповідь:

а)         процес функціонування системи охорони здоров’я;

б)         процес урбанізації;

в)         процес виховання;

г)         процес глобалізації;

д)         процес управління системою охорони здоров’я;

е)         процес адаптації;

є) процес функціонування соціального інституту;

ж)        процес дезорганізації;

з)         процес еволюції;

і) процес стабілізації;

й) процес реструктуризації підприємства;

к) процес соціалізації;

л) процес асиміляції;

м) процес освіти.

Завдання 6. Визначте, які із наведених нижче суспільств від-носяться до історичних типів стратифікаційних систем закритої, відкритої чи змішаної. Обґрунтуйте, що значить закрита, відкри-та чи змішана стратифікаційна система. Назвіть конкретний істо-ричний тип стратифікаційної системи:

1)         Стародавня Індія;

2)         Буржуазна Франція;

3)         Стародавня Греція;

4)         Феодальна Іспанія;

5)         Японія ХІХ ст.;

6)         Київська Русь Х ст.;

7)         Росія ХVIII–ХІХ ст.;

8)         Візантійська імперія ІV ст.;

9)         Радянська Україна; 10) Імперіалістична Німеччина.

Завдання 7. Давши пояснення, що таке соціальна мобільність, проаналізуйте, до якого виду соціальної мобільності можна від-нести той чи інший соціальний процес:

а)         студент, відчуваючи дискомфорт у групі, переходить з дозволу деканату в іншу групу;

б)         студент, отримавши три двійки на іспитах, відраховується

із університету;

в)         студент за відмінне навчання та активну громадську діяльність відзначається іменною стипендією і обирається до ради

університету;

г)         студент, працюючи офіціантом у вільний від навчання час,

переходить на роботу до іншого ресторану, бо він розміщений

ближче до його місця проживання;

д)         студент випускного курсу, працюючи у вільний від навчання час за плаваючим графіком на одній із фірм менеджеромстажером, отримавши диплом спеціаліста, зарахований у цій фірмі на посаду менеджера;

е) студент випускного курсу за результатами рейтингу серед 28 студентів впродовж усього терміну навчання отримує сімнад-цятий рейтинг, і, як результат, позбавляється права вступу до ма-гістратури, про яку мріяв на першому курсі.

Завдання 8. Відмітьте в таблиці, яким типам соціальної дії ві-дповідають наведені нижче приклади. Аргументуйте свої відпо-віді, даючи визначення різним типам дій за Максом Вебером.

 

            Приклади       Цілера-ціона-льна     Ціннісно-раціона-льна         Афектна         Тради-ційна

1          Капітан корабля не зали-шає судна, яке тоне                                         

2          Селянин сіє пшеницю                                            

3          Офіцер гусарського полку помирає від рани, отрима-ної на дуелі                                           

4          Державний гімн всі гро-мадяни слухають стоячи                                              

5          Жінка біжить за потягом, в котрому від’їжджає її коханий                                            

6          Приймаючи гостя, госпо-дар пропонує йому сісти                                           

7          Господиня купує на базарі продукти до обіду                                         

8          Мати хлиськає нижче спини розбещене дитинча                                              

9          Перед весіллям наречену вбирають у білу сукню                                   

10        Не маючи підручника вдома, студент іде працю-вати до читального залу бібліотеки                                              

Завдання 9. Визначте, кому із учених у протосоціологічний період належать такі думки:

1.         Демокрит

2.         Платон

3.         Аристотель

4.         Августин Блажений

5.         Нікколо Макіавеллі

6.         Томас Гоббс

7.         Томас Мор

8.         Жан Жак Руссо

а)         розробив принципи, що лягли в основу сучасної теорії соціального менеджменту;

б)         вважав, що громадяни добровільно обмежують власну свободу, отримуючи натомість

надійний захист;

в)         наполягав на думці, що розвиток знань не

тотожний розвитку мудрості людей, і що

суспільство само привело себе до нещасть

і страждань;

г)         розглядав розшарування суспільства, що є

основою сучасної теорії соціальної стратифікації;

д)         вважав, що закони створюються людьми

штучно, а істинні із них лише ті, що направлені на благо, при цьому рабство вважав законним і необхідним явищем;

е)         вважав, що все належить всім і ніхто нічим

не володіє, наполягав на меритократії у суспільстві (наявність людей, гідних влади);

є) визначав людину як політичну тварину;

ж)        вважав, що суспільство процвітає, коли його

основу складає більша частина середнього

класу;

з) на його думку, громадянське суспільство породжене страхом одних проти інших, страх не роз’єднує, а об’єднує;

і) вважав, що в основі відчуження одних лю-дей від інших лежать загальнокультурні причини, зокрема, брехливість і фальш про-тискаються у стосунки між людьми;

й) прихильник теорії християнського провіде-нціалізму, вважав, що розвиток суспільст-ва — це випробування волі людей до добра, вищим ідеалом будь-якого суспільства є мо-дель теократичної держави;

к) вважав, що потреби людей є вчителями життя;

л) вважав, що лідер має бути сильним, як лев, і хитрим, як лис;

м) вважав, що людина — істота соціальна, а саме її життя полягає у досягненні вищого блага через розумну діяльність.

Завдання 10. Знайдіть відповідність між вказаним прізвищем і періодом. У якому хронологічному періоді розгорталася діяль-ність наступних учених, громадських чи державних діячів, які формували соціологічну думку України?

Станіслав Ориховський (академічний ХІХ ст.)

Володимир Мономах (академічний ХІХ ст.)

Олександр Потебня (протосоціологічний, Козацька доба, ХVIII ст.)

Стефан Зизанія          (протосоціологічний, ХVIII ст.)

Микита Шаповал      (протосоціологічний, становлення Київської

Русі V–ХVст.)

Іван Вишенський      (академічний ХІХ ст.)

Василь Каразін          (протосоціологічний, Козацька доба, ХVI–

ХVII ст.)

Петро Могила           (академічний ХІХ ст.)

В’ячеслав Ліпінських (протосоціологічний, Козацька доба, ХVI ст.)

Інокентій Гізель        (академічний, початок ХІХ ст.)

Михайло Драгоманов (протосоціологічний, Козацька доба, ХVI–

ХVII ст.) Максим Ковалевський (протосоціологічний ХV ст.) Григорій Сковорода (академічний, кінець ХІХ — поч. ХХ ст.)

Завдання 11. Дайте відповідь на поставлене питання. Обґрун-туйте свою відповідь, використовуючи конкретно соціологічні категорії, попередньо давши їм визначення: соціальне, соціальне явище, соціальні відносини.

Жінка купує чотири путівки в будинок відпочинку в Криму, де вона та її сім’я будуть відпочивати два тижні. Визначте, що в цій ситуації зацікавило б соціолога в першу чергу:

а)         розглянув би придбання путівок щодо того, яким є бюджет

сім’ї, структура та джерела доходів, рівень забезпечення інших

потреб;

б)         з’ясував би, чому жінка вибрала саме це місце для відпочинку з урахуванням природних і кліматичних умов;

в)         відмітив би, що разом із жінкою, яка купила путівки, їдуть

відпочивати її чоловік та двоє дітей; зацікавився б тим, наскільки

та яким чином вони могли вплинути.

Завдання 12. Визначте, до якого виду можна віднести нижче-наведені конфлікти:

а) підлеглий прийшов до свого керівника з вимогою стабілізу-вати години його праці. За словами робітника, його робочий день перевантажений. Керівник у дуже жорсткій формі вказав на помилки в його роботі і відповів, що у зв’язку з цим години праці залишаться попередніми;

б)         підприємство «Ритм» уклало договір із залізницею на відправку вантажів власного виробництва. Але залізниця вчасно не

подала залізничні вагони. Як наслідок, був зірваний план постачання, у зв’язку з чим були недоотримані і засоби на виготовлену

продукцію;

в)         Ірина вчиться у престижному університеті на 5-у курсі спеціальності міжнародна економіка. Досягла високих успіхів у навчанні, заклала підґрунтя для професійної кар’єри. Перемогла на

університетському конкурсі «Найкращий спеціаліст у галузі

«Міжнародна економічна діяльність» і отримала запрошення працювати за кордоном. Але у Ірини є юнак, кохана людина, яку вона не може зараз залишити. Вона вагається у виборі: їхати за кордон і стати бізнес-леді чи залишитися з коханою людиною на

батьківщині і бути щасливою;

г)         працівники одного відділу певної фірми давно планували на

вихідних поїхати разом відпочивати за місто, до того ж їх відділ

працював наполегливо. У п’ятницю ввечері в їх безпосереднього

начальника виникли проблеми щодо виконання термінового завдання, і він наполіг, щоб підлеглі взялися вирішувати ці проблеми у вихідні дні. Інакше під загрозою зриву опинився б украй

вигідний для фірми контракт. Серед членів відділу склалися непорозуміння. Деякі члени відділу наполягали на праві відпочинку, інші пропонували підтримати керівника.

Завдання 13. Хто з учених займався розробкою проблеми фор-мування особистості у суспільстві? Знайдіть відповідність.

 

1.

Формування самосвідомості особистості розглядається як результат соціальної взаємодії (інтеракції), завдяки якій індивід здатен бачити себе «збоку», формувати свій образ через віддзеркалення свого «Я».

 

Дж. Хоманс П. Блау

2.

Учені пояснюють специфіку формування і розвиток со-ціальної активності особистості через категорію «со-ціальне очікування».

 

Д. Белл А. Турен О. Торфлер

3.

Теорія формування ідеальної особистості.

Закінчення завд. Р. Лінтон Т. Парсонс Р. Мертон

4.

Пошук шляхів виходу із постійного конфлікту особисто-сті і суспільства у розробці «суспільної психотерапії».

 

Г. Блумер Т. Шибутані М. Кун

5.

Основна увага приділяється проблемі розвитку особис-тості у мінливому соціальному світі.

 

З. Фрейд Г. Салліван Е. Фромм

6.

Розвиток особистості постав як результат фіксації інди-відом досвіду суспільної поведінки, що становить сукуп-ність соціально прийнятих реакцій на стимули (необіхе-віоризм).

Завдання 14. Виберіть із кожної пари правильний варіант від-повіді:

1. а) тварин теж можна навчати; б) соціалізація властива не лише людині, але й тва-ринам.

3. а) соціалізація не включає

освоєння соціальних ролей; б) соціалізація — кумулятив-ний процес накопичення соціальних навичок.

2. а) соціалізація закінчується у зрілому віці; б) первинна соціалізація най-більш активно протікає в першій половині життя.

4. а) ресоціалізація — звільнення від попередніх норм, ціннос-тей і ролей; б) навчання — рудиментна фор-ма соціалізації.

Завдання 15. Становлення людини включає два відносно ав-тономні, але нерозривно пов’язані процеси:

– натуральний — це процес фізичного дозрівання індивіда (розвиток певної системи природно детермінованих якостей);

– соціальний — визрівання індивіда як особистості (етапи за-лучення індивіда до людської культури, оволодіння суспільно-необхідними знаннями, нормами, цінностями.

Подумайте і обґрунтуйте свою відповідь, чим обумовлена не-обхідність соціалізації особистості:

а)         біологічною конституцією людини;

б)         ні тим, ні іншим;

в)         і біологічними, і соціальними причинами.

Завдання 16. Визначте, до якої з форм культури можна відне-сти нижченазвані твори:

 

            Форми культури      

                        V                                

Народна культура (фольклорна)                 Масова культура                   Елітарна культура (висока)

а)         «Місячна соната» Л.В. Бетховена;

б)         телесеріал «Друзі»;

в)         роман О. Гончара «Собор»;

г)         колядки, щедрівки;

д)         циркова вистава;

е)         музичний шлягер;

є) балет Чайковського «Лебедине озеро»;

ж)        казка «Котигорошко»;

з)         гопак (танок).

Завдання 17. Як відомо, показником характеру праці є фо-рма власності, ставлення працівників до засобів виробництва та своєї праці, розподільні відносини та соціальні відмінності, відповідно до яких виділяють види праці: проста й складна, творча і репродуктивна, фізична та розумова, ручна і механі-зована.

Визначте, про який вид праці йдеться у кожному випадку:

а)         молодь добровільно бере участь у акції з благоустрою дитячого майданчика;

б)         вихідці із західних областей щорічно наймаються у нашому

селі на збір врожаю;

в)         багато моїх знайомих працює приватними підприємцями;

г)         Еміль Золя у творі «Жерміналь» описує тяжку працю шахтарів;

д)         на будівництві Байкало-Амурської магістралі використовували працю людей, позбавлених волі;

256

е)         я кожного року беру участь у суботнику, який організовує

правління нашого кооперативу.

Завдання 18. Визначте, до якого виду соціальної дії, за М. Вебером, можна віднести наступні приклади:

 

            Приклади       Ціле-раціо-нальна     Ціннісно раціона-льна         Афектна         Тради-ційна

1          На міжнародних змаган-нях футболісти збірної пе-ред початком матчу вико-нують гімн своєї країни                                              

2          Щоб зварити юшку, риба-лка має піймати рибу                                     

3          9 травня ми вшановуємо усіх загиблих у війні хви-линою мовчання                                      

4          У деякі японські храми ві-двідувачі мають заходити босоніж                                       

5          Приймаючи присягу, вій-ськовослужбовці клянуть-ся у вірності батьківщині                                   

6          Ми удобрюємо ґрунт, щоб росли красиві троянди                                            

7          Ризикуючи життям, по-жежники виносять із по-лум’я дитину                                   

8          Розгнівана матуся карає розбещене дитинча                                          

9          Отримавши хороші ре-зультати аналізів обсте-ження після довгого ліку-вання, Олена кидається подрузі на шию                                             

10        Не маючи підручника вдома, студент іде працю-вати до читального залу бібліотеки                                              

Завдання 19. 1. У своїй геніальній праці «Комедія» («Божест-венна комедія») [автор] об’єднує богословські, філософські, нау-кові та поетичні уявлення про світ, вводить елементи нових уяв-лень про людину як істоту, що належить «обом природам» — божественній і земній, говорить, що слід берегти і цінувати лю-дину, бо однією з особливостей її душі є воля, яка може вибирати між добром і злом.

2. Величезною заслугою гуманістів була орієнтація на антич-ну культуру. Духовну спадщину Греції та Риму вони використо-вували для аналізу сучасності, запровадили критично-раціональний підхід до вивчення суспільних явищ, який витісняє містику, простий перелік фактів замінили концептуальним аналі-зом фактів та явищ життя.

Завдання:

Назвіть прізвище та ім’я автора, про якого йдеться в уривку № 1. До якого періоду формування протосоціологічних знань ми відносимо цього автора? Чим характерний цей період протосоці-ологічних знань? Імена яких діячів цієї епохи Вам відомі?

Завдання 20. У творі «Про засоби проти щасливої і нещасної долі» [автор] говорить про наявність двох начал у людині — доб-рочинності і долі (фортуни). «Людина прагне до щастя, якщо ж вона знаходить його в багатстві, то не досягає щастя, оскільки багатство породжує заздрість і зло».

Завдання:

Назвіть автора вказаної праці, який уславив своє ім’я також збіркою «Канцоньєре» та працею «Лист до нащадків».

До якого періоду формування протосоціологічних знань на-лежить автор? Висловіть власну думку на погляд автора «Люди-на прагне до щастя.» Обґрунтуйте.

Завдання 21. Один із античних авторів вважав, що держава виникає як природний поділ праці (або соціальних функцій): одні зайняті виробництвом і обміном матеріальних благ, інші — зміц-ненням могутності держави і її захистом, а треті — повністю за-йняті управлінням. Раби не вважалися членами громадянського суспільства і не включались у систему суспільних відносин. То-му автор скрупульозно описує систему відбору і підготовки вої-нів від їх фізичного загартування до духовного виховання і розу-мового розвитку. Найважливішим тут вважається виховання абсолютної єдності поглядів і бажання людини. Без такої єдності, на думку автора, втрачається міць і монолітність держави. Його вислів: «Чи може бути. більше зло для держави, ніж те, що призводить до втрати єдності і розпаду на безліч частин? Чи може бу-ти більше благо, ніж те, що об’єднує державу і сприяє її єднос-ті?» Ця єдність прямо пов’язана з особливим типом особистості воїна, повністю позбавленого будь-яких приватновласницьких інтересів, сімейних і побутових проблем, на що налаштована і вся система відбору і виховання воїнів.

Завдання:

Про якого автора йдеться у наведеному тексті? Що Вам відо-мо про його протосоціологічну теорію? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 22. Пріоритет філософа в управлінні державою ви-значається тим, що йому доступні загальні принципи буття (доб-ро, справедливість, благо, краса), спираючись на які правитель може посилювати непохитну міць держави і її єдність. Тому лю-бов до істини, осягнення глибинної суті буття, вічних ідей, розу-мність і справедливість дають право філософам (тобто найбільш підготовленим членам суспільства) керувати державою. Звісно, для цього потрібні особлива освіта, особливий відбір, вищий прояв діалектики мислення, чому і присвячені найкращі частини твору автора.

Завдання:

Про якого автора і який твір йдеться в уривку?

Що Вам відомо про теорію цього ученого, яка стосується со-ціологічних знань?

Завдання 23. Гармонійне поєднання трьох складових частин суспільства (виробників, воїнів і правителів) забезпечує, на дум-ку автора, ідеальне функціонування держави. «Тільки в такій державі, — пише він, — будуть правити ті, хто справді бага-тий, — не золотом, а тим, чим повинна бути багата щаслива лю-дина: добропорядністю і розумним життям. Якщо ж бідні і неі-мущі добиваються доступу до суспільних багатств, розраховуючи собі урвати шматок звідтіля, тоді не бути добру, влада стає чимось таким, що можна опротестовувати, і подібного роду домашня, внутрішня війна губить і учасників її та інших громадян».

Завдання:

Про яку теорію і якого ученого йдеться у наведеному уривку? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 24. Сім’я, в концепції автора, виступає як політич-на, так і господарська одиниця, а також як регулятор майнових відносин. «Власність, — пише автор, — є частина дому, і придбання є частина сімейної організації: без предметів першої необ-хідності не можна не тільки добре жити, але жити взагалі».

На думку автора, людина — істота соціальна. Поза суспільст-вом може жити лише недорозвинена або надлюдина.

Сенс життя людини — у досягненні блага через діяльність. Тільки розумна діяльність робить людину красивою.

Завдання:

Кому із античних авторів належать ці ідеї?

Що Вам відомо про теорії цього ученого?

Завдання 25. Порушення балансу сил між середніми, багати-ми і бідними сприяло переходу від однієї форми правління до іншої, від кращої до гіршої, від царства до тиранії, від аристокра-тії до олігархії, від політії до демократії, а також від однієї пога-ної форми правління до іншої, ще гіршої, наприклад, від демок-ратії до тиранії.

Перемогти ці крайності і загасити соціальні конфлікти (голов-ним із яких є боротьба за владу) можна, на думку автора, тільки у тому випадку, якщо до влади приходять середні прошарки суспі-льства. «Найкраще державне спілкування — те, яке досягається за допомогою середнього елемента, і ті держави мають хороший лад, де середняки представлені в більшій кількості, де в кращому випадку, вони сильніші обох крайностей, або, в іншому випадку, кожної з них окремо».

Завдання:

Хто є автором висловленої концепції?

Що Вам відомо про інші теоретичні положення цього уче-ного?

Завдання 26. Один із античних авторів у своїй протосоціоло-гічній теорії виділяє три способи життя:

Перший — грубий (зарозумілий) — коли люди під благом і щастям розуміють лише розваги і утіхи.

Другий — державний — під яким достойні і діяльні люди ро-зуміють повагу і пошану як мету життя.

Третій — споглядальний спосіб життя.

Автор достатньо широко розглянув суто соціологічну пробле-му, як дозвілля і вільний час. Дозвілля — початок усього і умова розвитку порядності і політичної діяльності людини — істоти політичної і соціальної. Дозвілля — невід’ємна складова частина життя людини у зв’язку зі споживанням благ, відчуттям задово-лення, щастя, блаженства. Дозвілля — не просто вільний час,

а час, заповнений різнорідними заняттями: філософським спо-гляданням, іграми, вправами, забавами, що викликають почуття приємності і задоволення, мистецтвом, музикою, бесідами, спіл-куванням. Дозвілля потребує багатьох предметів широкого вжит-ку, тому раби не мають дозвілля. Кількість і якість розваг зале-жить від форм державного правління. Щастя царів — у дозвіллі, тирани ж зацікавлені в його відсутності. Відсутність дозвілля ав-тор пов’язує із бідністю.

Завдання:

Про теорію якого античного автора йдеться у наведеному тексті?

Що Вам відомо про цього ученого?

Завдання 27. Природа людини не ідеалізувалась автором, на-впаки, людина у своїй природі поставала як жадібна, честолюби-ва й егоїстична істота. Ця природність була притаманна людині в її природному, додержаному існуванні, в котрому проявлялися дві крайності — прагнення до рівності і ворожнеча.

Люди, що мають від природи рівні якості, мають рівні права на все. Але у цій рівності закладена небезпека ворожнечі, бо для всіх не вистачає тих благ, на які люди можуть мати претензії, то-му у вільному суспільстві, де немає верховної влади держави, права людини неминуче утискаються, через що виникають пос-тійні конфлікти між людьми.

Цей природний стан неминуче призводить до війни, в якій кожен відстоює свої права. Життя людей без спільної влади, що тримає усіх у страху, породжує стан, названий автором «війною всіх проти всіх».

Якщо суспільство довго змушене буде перебувати у такому стані, воно неминуче загине. Тому страх смерті і бажання миру необхідно ведуть людей до обмеження своїх прав на користь за-конів і верховної влади.

Суть цих законів у тому, що виробляється загальне правило, згідно з яким людині заборонено робити те, що небезпечно для її власного життя. Кожна людина завдяки цьому правилу має праг-нути до миру і самозахисту. На цій основі виробляється мораль-но-правовий принцип: людина повинна задовольнятися такою мірою свободи стосовно інших людей, яку вона б допускала з бо-ку інших людей стосовно себе.

Завдання:

Яку назву носить ця теорія і хто її автор? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 28.

 

                        Тради-ційна   Цілера-ціональна      Цінніс-нораціо-нальна         Афектна

1          Сім’я прикрашає ялинку на Новий рік                                         

2          Водій, щоб уникнути аварії, різко гальмує                                    

3          Випускники шкіл покладають квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченку                                          

4          Склавши іспити, студенти на радощах перебігають дорогу, порушуючи правила дорож-нього руху                                              

5          Туристи збирають у лісі хмиз, щоб розпалити багаття                                       

6          Школярі, поважаючи старість, допомагають людині перейти через дорогу                                       

7          На День учителя вихованці дарують педагогу квіти                                          

8          Солдат рятує прапор, ризику-ючи життям                                             

9          На Свято Пасхи зустрічні ві-тають одне одного зверненням «Христос Воскрес!»