Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Організація контролю за модулями : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Організація контролю за модулями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Проміжний контроль за вивченням матеріалу дисципліни здійснюється за спеціальними завданнями, які оцінюються за 10-бальною шкалою.

Контрольна робота за І-м модулем «Загально-теоретична соціологія» вміщує одне питання за темою «Соціологія як нау-ка» (найвища оцінка — 3 бали); одне питання за темою «Ста-новлення і розвиток соціології» (найвища оцінка — 3,5 бала) і одне питання за темою «Суспільство як соціальна систе-ма» (найвища оцінка — 3,5 бала). Загальна вища оцінка — 10 балів.

Контрольна робота за ІІ-м модулем «Емпірична соціологія та соціологічні теорії середнього рівня» містить 125 тестових питань за всіма темами (найвища оцінка — 5 балів) і завдан-ня на творче застосування категоріально-понятійного апарату з усього курсу дисципліни «Соціологія» (найвища оцінка — 5 балів).

Оцінка рівня знань при проведенні модульного поточного контролю

 

10 балів (оцінка «відмінно»)            Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні за-вдання, які передбачені програмою дисципліни, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викла-дає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнен-ня й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу

8 балів (оцінка «добре»)       Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає осно-вну літературу. Вміє виконувати завдання, викладає мате-ріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у кон-тексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій

5 балів (оцінка «задовільно»)           Студент засвоїв навчальний матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, до-пускає грубі помилки при розв’язуванні практичних завдань

менше 5 балів

(оцінка

«незадовільно»)         Студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправи-льні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести прикладів із життя

Підсумковий контроль Іспит

Іспит проводиться у письмовій формі, екзаменаційний білет носить три види завдань: теоретичне, методологічне і практичне, кожне з яких оцінюється за шкалою 15; 10; 5; 0 балів; загальна найвища оцінка — 40 балів.

 

15 балів          Ставиться, якщо відповідь студента є теоретично правильною, об-ґрунтованою, вичерпною, матеріал викладено в логічній послідо-вності та у повному обсязі

10 балів          Ставиться, якщо відповідь в основному правильна, студент воло-діє матеріалом, але допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, тобто відповідь правильна, але недостатньо обґрунтована

5 балів            Ставиться, якщо студент засвоїв навчальний матеріал не у повно-му обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питан-ня, допускає грубі помилки при розв’язуванні практичних завдань

0 балів            Ставиться, якщо студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести приклади з науки та життя

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 20 балів і вище).

У разі коли відповіді студента оцінені менше ніж у 20 балів, він отримає незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів) і загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні ре-зультати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсум-кова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою сис-теми оцінювання за національною шкалою та шкалою ECTS у та-кому порядку:

Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання іспиту з дисципліни «Соціологія»

 

Оцінка за шкалою ECTS      Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУСКУ    Оцінка за 4-бальною шкалою

F          1–34 балів      Незадовільно з обов’язковим по-вторним вивченням дисципліни

FX       35–59 балів    Незадовільно з можливістю по-вторного складання

DE       60–70 балів    Задовільно

BC       71–85 балів    Добре

A         86–100 балів  Відмінно

Оцінка рівня знань при складанні іспиту

 

Оцінка «від-мінно»   Студент має систематичні та глибокі знання навчального матері-алу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які перед-бачені програмою дисципліни, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послі-довності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу

Оцінка «добре»         Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літера-туру. Вміє виконувати завдання, викладає матеріал у логічній пос-лідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріа-лу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій

Оцінка

«задовільно»  Студент засвоїв навчальний матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, допускає грубі помилки при розв’язуванні практичних завдань

Оцінка

«незадовільно»          Студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести приклади з життя

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення дисципліни «Соціологія»

 

Назва модуля, теми  Вид навчальної роботи        Кількість балів

Змістовий модуль 1. Загальнотеоре-тична соціологія.    Лекція. Семінар.

Самостійна робота. Індивідуально-консультативна робота.

Підготовка до міні-конференції.

Модульна контрольна робота. Підготовка реферату Презентація в PowerPoint Підготовка есе. Інше            26 ба-лів

4 лекції за темами: Тема 1. Соціологія як наука (2 год) Тема 2. Становлення і розвиток соці-ології (2 год)

Тема 3. Суспільство як соціальна си-стема (4 год)          

           

 

3 семінари за темами: Тема 1. Соціологія як наука (2 год) Тема 2. Становлення і розвиток соці-ології (2 год)

Тема 3. Суспільство як соціальна си-стема (2 год)          

           

 

Змістовий модуль 2. Емпірична со-ціологія та соціологічні теорії серед-нього рівня  Лекція. Семінар.

Самостійна робота. Індивідуально-консультативна робота.

Виступ з презентацією віртуа-льного соціологічного дослі-дження.

Презентація моделі конфлікту. Рольова гра.

Виступ з доповіддю на студе-нтській науковій конференції. Модульна контрольна робота. Підготовка реферату Презен-тація у формі PowerPoint     31 бал

6 лекцій за темами: Тема 4. Методика і техніка соціоло-гічних досліджень (2 год) Тема 5. Соціологія конфлікту (2 год) Тема 6. Соціологія особистості, сім’ї, молоді (2 год)

Тема 7. Соціологія культури, релігії, науки, освіти (4 год) Тема 8. Соціологія економіки (2 год)       

           

 

5 семінарів за темами: Тема 4. Методика і техніка соціоло-гічних досліджень(4 год) Тема 5. Соціологія конфлікту (2 год) Тема 6. Соціологія особистості (2 год) Тема 7. Соціологія культури (2 год)           

            31 бал

Самостійна робота за темами         Виконання практичних та тес

Тема 8. Соціологія економіки

Тема 9. Соціологія праці та управління

Тема 10. Соціологія політики          тових завдань, індивідуально-консультативна робота    3 бали

Разом 1 та 2 модулі               60 балів

            іспит   40 балів

Разом за навч. рік                 100 балів

Система нарахування балів за видами навчальної роботи

 

Форма навчальної роботи   Вид навчальної роботи        Бали

1. Аудиторна            

1.1. Лекція      1. Відвідування (1 лекція)     0,5

1.2. Практичне семінарське, лабораторне заняття           1–2. Захист виконаного домашнього завдання     1

 

            3. Відповіді при опитуванні (змістовні)     3

 

            4–5. Участь в обговоренні відповідей і доповнення при опитуванні    0,5

 

            6. Виконання навчальних завдань 1

 

            7. Доповнення при виконанні навчальних завдань        0,5

 

            8. Доповіді з рефератами, есе          5

 

            9–10. Участь в обговоренні рефератів, есе. Доповнення до рефератів, есе      0,5

 

            11. Тестування          5

 

            12. Заключний контроль за результатами лабораторно-го заняття       —

 

            13. Інше          —

3. Самостійна та індивідуально-консультативна робота 1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лек-ційного матеріалу          1

 

            2. Підготовка до семінарських, практичних, лаборатор-них занять       1

 

            3. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені ро-бочою програмою для самостійного опрацювання (1 тема)          1

 

            3. Переклад іноземних текстів встановлених обсягів       —

 

            4. Виконання домашніх завдань, передбачених робо-чою програмою з дисципліни 1

 

            5. Підготовка до модульних контрольних робіт та ін-ших форм поточного контролю (2 модулі)     10

 

            6. Вирішення (аналіз) конкретної виробничої ситуації з підготовкою аналітичної записки   

 

            7. Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діа-грам, інших робіт графічного характеру        

 

            8. Систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модульних контрольних робіт та іспитом         

 

            9. Відпрацювання тренінгових програм (завдань) з на-вчальних дисциплін; аналіз конкретної виробничої си-туації та підготовка аналітичної записки (Case study)   

 

            10. Підготовка наукового дослідження та виступ з ним на науковій студентській конференції         10

4. Підсумковий модуль                    60

5. Підсумковий контроль     1. Іспит          40

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни «Соціологія»

 

Форма роботи           Вид роботи    Бали

1. Навчальна  1.         Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.

2.         Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни:

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.

3.         Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності.

4.         Інші     10

2. Науково-дослідна 1.         Участь у наукових гуртках.

2.         Участь у наукових студентських клубах.

3.         Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.

4.         Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.

5.         Інші     5 5

10 10

3. Інші Загальна кількість додаткових балів не може переви-щувати 40 балів  40

Система нарахування штрафних балів за видами робіт з вивчення дисципліни «Соціологія»

 

Форма роботи           Вид робот      Бали

Навчальна      1.         Пропуски занять.

2.         Порушення термінів підготовки.

3.         Інше    5

2

Самостійна робота студента           1.         Порушення термінів виконання домашніх

завдань.

2.         Непідготовленість до аудиторного заняття.

3.         Інше    2 5

Індивідуально-консультативна       1.         Порушення термінів виконання індивідуальних завдань.

2.         Інше    2