Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

7. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Поточний контроль

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Соціоло-гія» здійснюється в ході семінарських та практичних, а також індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни. До кожної теми семінарського заняття за модулем студент має виконати обо-в’язковий перелік завдань. Навчальні завдання до кожного модуля складені таким чином, що дозволяють реалізувати ос-новні компоненти сучасної парадигми освіти: когнітивний — дає знання про класичні і сучасні концепції розвитку суспільс-тва; діяльно-творчий (поведінковий) — озброює вміннями і навичками соціальної взаємодії та професійної комунікації; аксіологічний (оцінний) — вводить студента у світ загальноп-рийнятих цінностей; особистісний — забезпечує самовдоско-налення.

Логіка побудови завдань у всіх темах носить наступний хара-ктер: відтворювально-репродуктивний. Це найелементарніший рівень, який дає можливість студенту тренувати пам’ять і забез-печує основу — базу для подальшої роботи над матеріалом теми. На цьому етапі викладач пропонує студентам завести словник соціологічних термінів, у який студент записує дефініцію понят-тя з пам’яті, що допомагає тренуванню пам’яті і усвідомленому, а не механічному відтворенню понять. Словник перевіряється викладачем після кожного семінарського заняття. Друга група завдань — це завдання на розуміння суті вже відомих понять. Це складніший рівень, він виконує функції евристики, тобто в ході виконання завдань студенти набувають здатності знаходження для себе нового знання.

І третя група завдань — це завдання найскладнішого рівня, який вимагає творчо осмислювати і застосовувати набуті сту-дентами знання.

Виконання усього комплексу завдань до кожної теми є обо-в’язковою умовою підготовки студента до семінарського за-няття.

Контроль за виконанням завдань здійснюється викладачем си-стематично в ході кожного семінарського заняття.

Обговорення програмних питань дисципліни на семінарсь-ких заняттях проводиться систематично і займає 90 % робочо-го часу.

10 % робочого часу відводиться на проведення модульного поточного контролю.