Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з дисципліни «Соціологія» : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з дисципліни «Соціологія»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

 

Обов’язкові види

Вид самостійної роботи       Планові терміни виконання            Форми контролю і звітності            Макси-мальна кількість балів

1.1. Підготовка до семінар-ських занять    систематично, у відповідності з розкладом ау-диторних занять            Активна робота на семінарських заняттях            20

1.2. Підготовка до модуль-них контрольних робіт (2 модулі)     після останнього заняття відпові-дного модуля (згідно з графі-ком деканату)           Перевірка пра-вильності вико-нання модуль-них робіт  20 (10x2)

1.3. Виконання домашніх практичних та індивідуаль-них творчих завдань     у відповідності до розкладу ау-диторних занять       Перевірка прави-льності виконан-ня завдань      20

Разом балів за обов’язкові види робіт із «Соціології»                              60

2.1. Написання рефератів за заданою тематикою І–ІІ семестр    Захист підготовле-ного реферату під час індивідуально-консультативної роботи (ІКР)       5

2.2. Аналітичний огляд нової літератури з «Со-ціології» І–ІІ семестр    Розгляд підготов-лених матеріалів під час аудиторних занять або індиві-дуально-консуль-тативної роботи   5

2.3. Ведення словника со-ціологічних термінів (не менше 200 термінів)          І–ІІ семестр    Перевірка до ко-жного семінарсь-кого заняття та в кінці семестру            5

2.4.Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію

2.5. Підготовка матеріалу до семінару у формі «Пре-зентації в PowerPoint»      І–ІІ семестр    Виступ з допо-віддю на конфе-ренції          10

Разом балів за вибіркові види роботи з «Соціології»                               25