Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.3. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.8.3. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям і дефініцією: Поняття:

а)         економіка;

б)         об’єкт соціології економіки;

в)         предмет соціології економіки;

г)         соціальний механізм;

д)         ціннісно-нормативна функція;

е)         відтворювальна функція;

є) економічний інтерес;

ж)        економічне мислення.

Дефініції:

162

1.         Основна категорія соціології економіки для визначення ре-альних причин і корінних, найбільш глибоких мотивів економіч-ної діяльності.

2.         Погляди та уявлення, породжені практичним досвідом лю-дей, їх участю в економічній діяльності, зв’язками, в які вони вступають у повсякденній діяльності.

3.         Підтримує і розриває форми суспільного розподілу праці за рахунок відтворення трудових ресурсів, розподілу робочих місць та перерозподілу кадрів, забезпечення їх мобільності.

4.         Стійка система взаємодії соціальних суб’єктів з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання.

5.         Соціальне утворення, соціальний інститут, що є основою життєдіяльності людства, де здійснюється виробництво, розпо-діл, обмін і споживання.

6.         Соціальний механізм, регулювання економічних відносин, особливості поведінки соціальних суб’єктів.

7.         Взаємодія двох основних сфер суспільного життя: економі-чної і соціальної.

8.         Забезпечення задоволення матеріальних потреб кожної особистості, сукупність яких формує цінності людини.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

1)         економічна свідомість;

2)         економічна культура;

3)         економічна поведінка;

4)         виробнича поведінка;

5)         споживча поведінка;

6)         обмінна поведінка;

7)         соціальна сфера;

8)         економічна сфера.

Завдання 3. Доведіть, що західні теоретики в галузі економі-чної соціології розглядають сферу економіки у широкому соціо-логічному контексті.

Завдання 4. Які основні напрями досліджень вітчизняної со-ціології економіки?

Завдання 6. Які функції соціології економіки?

Завдання 7. Порівняйте соціальні механізми розвитку еконо-міки за основними складниками:

Завдання 5. З’ясуйте групу проблем, об’єкт і предмет соціо-логії економіки.

 

            Радянська Україна (70-і рр. ХХ ст.)            Україна незалежна (1991 — теперішній час)

Система управління економікою               

Соціально-економічне ста-новище соціальних спільнот                       

Культура суспільства                      

Діяльність і поведінка соці-альних спільнот та резуль-тати економічного розвитку              

Завдання 8. Чи є закономірність між економічним інте-ресом та ідеологією? Як би Ви прокоментували вислів К. Мар-кса «Ідея завжди посоромлює себе, якщо відривається від інте-ресу»?

Завдання 9. Індивідуальне творче завдання.

Поясніть, як Ви розумієте, що людська самореалізація — це процес поповнення економіки живою людською силою.

Проаналізуйте, як залежить наповнення і зростання су-купності соціально-економічного життя від індивідуальної ді-яльності людини. Наведіть конкретний приклад, використову-ючи категорії: економічний інтерес, економічна свідомість, економічне мислення, економічна культура, економічна пове-дінка.