Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.8.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

 

А. Сміт Д. Рікардо Т. Мальтус         О. Конт          К. Маркс        u М. Вебер Й. Шумпетер В. Зомбарт Г. Зиммель            Е. Дюрк-гейм            Ж. Сис-монді            Т. Веб-лен

К. Воблий

М. Грушевський

М. ТуганБарановський

Теоретики основ соціальної економіки

М. Клендд Дж. Еткін Дж. Катон

 

Г. Парсонс

Н. Смелзер

К. Девіс

Ю. Чер-нецький

Р. Арон

Д. Белл

А. Тофлер

Дж. Гелбрейт

Т. Беккер

О. Вудворд

Ч. Арджірис

Р. Свед-берг

Рис. 1. Теоретики основ соціології економіки ХІХ–ХХ ст.

158

 

Виявлення соціально-економічних законо-мірностей економіч-ного життя   Визначення

тенденцій

та перспектив

розвитку

соціальноекономічної сфери           Визначення

соціальноекономічних проблем

та ефективних методів

управління

ними   Формуван-ня соціаль-но-еконо-мічного світогляду учасників економіч-ного життя Сприяння економічній соціалізації

індивідів, відтворенню соціальної

структури, моніторинг соціальноекономічного

напруження

Теоретично-пізнавальна      Прогно-зуюча           Управ-лінська           Ідеоло-гічна   Соціальна

 

Соціологія економіки — галузь соціологічного знання, яка вивчає законо-мірності розвитку та функціонування економіки як соціального інституту

Ж

ЗЕ

Предмет

Об’єкт

1.         Суб’єкти економічного життя суспільства (лю-ди, соціальні групи, ор-ганізації, інститути).

2.         Економіка як соціаль-ний процес.

3.         Соціальні закономірно-сті економічного розвит-ку суспільства.

 

1.         Соціально-економічні відносини і процеси на грунті різних позицій у суспільстві со-ціальних груп, класів, організацій, інсти-тутів.

2.         Соціальний механізм функціонування і роз-витку економіки.

3.         Механізми взаємодії економічної та со-ціальної сфер, економічних і соціальних процесів.

Рис. 2. Об’єкт, предмет та функції соціології економіки

Розробка економіко-соціологічної моделі певного стану суспільства

 

Група проблем, що досліджує соціологія економіки

Обґрунтування соціальної страте-гії і техніки діяльності держави із у рахуванням

інтересів різних

соціальних груп

Системне дослідження соціальних регуляторів економіки, конкретних механізмів впливу

на неї соціальних відносин

Соціально-економічне вивчення соціальної структури населення як суб’єктів економічної діяльності

Рис. 3. Головні проблеми соціології економіки

Рівень

Зміст

Категорії

 

Загальнонауковий    Характеризують суспільство на пе-ретині його з еко-номікою  «Економічна сфера», «Сфера со-ціальних відносин», «Система», «Структура», «Функції», «Меха-нізм»…

Загально-соціальний            Розкривають соці-альний механізм розвитку економіки «Соціальний механізм розвитку економіки», «Соціальні-, еконо-мічні-, виробничі відносини», «Соціальні спільноти», «Меха-нізм розвитку»

Спеціальні (специфічні) категорії    Конкретизують зміст соціальних механізмів         «Економічна свідомість», «Еко-номічне мислення», «Економічні інтереси», «Економічна діяльність, «Економічна культура»…

Рис. 4. Структура категорій соціології економіки

 

Обслуговування

руху матеріального багатства

у суспільстві

1          ^          '           Відтворення

соціального

в людині        Майнове

розшарування

суспільства    Організація

й стабілізація

спільного життя

людей

Функції

ЗЕ

Соціально-економічні відносини

Види відносин

Виробництва:

 

Власності:

Володіння Використання Розпорядження

Розподілу:

Присвоєння

результатів

виробництва

Заробітна плата

Суспільне

споживання

Перерозподіл

Організація Технології Управління

Споживання

(задоволення

потреб)

Фізіологічних Культурних Суспільних

Рис. 5. Види та функції соціально-економічних відносин

Державна економічна політика —,

Норми, правила, інститути

Економічні та політичні суб’єкти

Рівень життя

Якість життя

Товари

Послуги

 

Господарський устрій суспільства

Територіальні структури: країна регіон область місто район

Соціальний механізм розвитку економіки

Результати економічного розвитку суспільства

Організаційно-управлінські структури

виробництва:

відомства

об’єднання

підприємства

підрозділи

 

Економічні інтереси

Економічна свідомість Потреби Стимули Мотиви

Соціальні

групи з приводу

Власності Виробництва

Розподілу

Обміну

Споживання

Професійно-трудова <Міграційно-мобільна

Демографічна            <Економічне мислення

Влада

Багатство

Майно

Кооперація…

Рис. 6. Соціальний механізм розвитку економіки

Економіка — соціальний інститут, в рамках якого здійснюються матеріаль-не виробництво, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ та послуг

Функції економіки як соціального інституту

Відтворювальна ■<

->

Генетична

>■ Регулятивна

 

Стимулювальна -^

-^- Ціннісно-нормативна -<Адаптаційна

 

Інноваційна ^

->

Виховна

■*г

Творча

Інтегративна

Рис. 7. Функції економіки як соціального інституту

jg*