Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ 4.8.1. Методичні рекомендації до вивчення теми : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.8. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ 4.8.1. Методичні рекомендації до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Вивчення теми традиційно розпочніть з повторення матеріалу лекції, аналізу відповідних розділів у підручниках та посібниках. Сподіваємося, що їх осмисленню допоможе запропонований на-ми план (логіка) засвоєння матеріалу:

1.         Становлення соціології економіки як науки.

2.         Об’єкт, предмет, категорії соціології економіки.

3.         Економіка як соціальний інститут, соціально-економічна поведінка особистості.

Вивчення сутності соціальної поведінки людини у сфері еко-номічної діяльності, насамперед, слід розпочати із з’ясування ос-новних теоретичних положень і понять соціології економіки як галузевої соціальної теорії.

Слід наголосити, що соціологія економіки — одна із наймоло-дших гілок соціологічної науки.

Виникнення її зумовлено потребами у створенні спеціального знання щодо соціальної сутності економічних явищ і процесів, шляхів ефективного управління людським фактором в умовах науково-технічного прогресу, а також розширенням масштабів виробництва, ускладненням економічних зв’язків і загостренням соціальних суперечностей.

Важливим чинником становлення економічної соціології став про-цес соціалізації економічної науки та економіки, який охопив мотива-цію економічної поведінки, співвідношення свободи в економіці, від-носин людини і держави, бізнес і менеджмент, соціальні інститути.

Особливий вплив на становлення соціології економіки склали емпіричні дослідження, зокрема дослідження промислової соціоло-гії, теорії соціальної стратифікації і мобільності, організації тощо.

Всі ці проблеми ми зустрічаємо в працях теоретиків соціології економіки, таких як: Г. Тард, Е. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Н. Смелзер, О. Вудворт, Ч. Арджірис, Ф. Уриберн, Т. Беккер, українські вчені Ю.О. Чернецький, І.М. Попова та ін.

Значущість нової гілки соціологічного знання (соціології еко-номіки) полягає у методологічно обґрунтованому посиленні соці-алізації економічного життя суспільства, наданні сфері виробни-цтва людського обличчя.

З’ясувавши об’єкт і предмет соціології економіки, зверніть увагу на групи проблем, які вона досліджує, зокрема: розробка економіко-соціальної моделі певного стану суспільства; соціаль-но-економічне вивчення структури населення як суб’єкта еконо-мічної діяльності, обґрунтування стратегії і практики діяльності держави із урахуванням інтересів різних соціальних груп; систе-мне дослідження соціальних регуляторів економіки, конкретних механізмів впливу на неї соціальних відносин.

Слід відмітити, що економіка як соціальний інститут суспіль-ства тісно пов’язана з його структурою. Економічні відносини визначають положення соціальних груп, закріплюють їх соціаль-ні зв’язки, визначають характер їх взаємодії.

Економіка як соціальний інститут має складну структуру. Її слід розглядати як сукупність елементів: економічної свідомості, економічних нормативних установок та організацій, установ та економічних відносин.

Економічна свідомість — це погляди, потреби, інтереси, ідеї, уявлення, переконання щодо економічних процесів та явищ, вла-сного соціально-економічного становища, про види трудової дія-льності, її винагороди, про можливості соціального переміщення, про ставлення до власності та ін. Масова практична реальна сві-домість складна і суперечлива.

Реальна поведінка визначається складною взаємодією глибинних особливостей свідомості (цінностей, потреб) з поверхневими шара-ми. Під час неї фіксується протиріччя між ціннісними орієнтаціями та соціальними установками, останніми та реальною діяльністю.

Постійно відбувається процес інституціоналізації економічних поглядів. Це виявляється в утвердженні певних якостей, ціннос-тей працівників, їх економічних ролей та норм поведінки. У про-цесі розвитку з’являється багато професійних і посадових ролей та норм поведінки.

Соціальні ролі в кінцевому результаті залежать від місця соці-альних груп у системі економічних відносин. Поведінка соціаль-них груп залежить від того, в системі відносин приватної власності, або в системі, заснованій на державній власності, в умовах панування адміністративних чи економічних методів управління вони виконують свої ролі.

Взаємодія економічної свідомості, яка виступає у вигляді вну-трішнього чинника економічної діяльності з зовнішніми чинни-ками, інституціоналізованими та іншими формами, складає соці-альний механізм економічної діяльності та поведінки.

Економіка як соціальний інститут виконує цілий ряд функцій. Головними за впливом на соціальні процеси є:

1.         Функція підтримки та розвитку суспільного поділу праці (відновлення трудових ресурсів, розподіл робочих місць і пере-розподіл кадрів).

2.         Функція стимуляції (підсилення стимулів до праці, еконо-мічна зацікавленість).

3.         Функція інтеграції (забезпечення єдності інтересів працю-ючих).

4.         Інноваційна функція (оновлення форм та організації вироб-ництва, систем стимулювання).

Всі ці функції здійснюються через численні соціальні механі-зми. Це механізми підбору та розстановки кадрів, розподілу від-носин, планування, забезпечення тощо. Ефективність реалізації функцій економіки в значній мірі залежить від рівня економічної культури суспільства, його членів.

Тому економіка і є такою сферою, де кожен індивід може як-найкраще самореалізувати себе як особистість.