Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.7.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Підберіть відповідну дефініцію запропонованому поняттю

Поняття:

а)         контркультура;

б)         масова культура;

в)         матеріальна культура;

г)         висока культура;

д)         субкультура;

е)         антропоцентризм;

є) моральні принципи;

ж)        звичаї.

Дефініції:

1.         Одна із форм суспільної свідомості, соціальний інститут, що виконує функцію регулювання поведінки людей в усіх без винятку сферах суспільного життя.

2.         Зведення усієї багатогранності художнього досвіду до еле-ментарного, банального, загальнодоступного, крайній вияв духо-вної несвободи, стандартизації і уніфікації особистості.

3.         Традиційний порядок відзначення подій, свят, який пов’я-заний з виконанням певних дій та використанням відповідних ат-рибутів і предметів.

4.         Світогляд, згідно з яким людина є центром і метою всесві-ту, зосередження досліджень на проблемах людини.

5.         Сукупність засобів виробництва і матеріальних благ, що створюються людською працею на кожному етапі суспільного розвитку.

6.         Форма культури, що створювалася і створюється кількістю людей, професіоналів, за своєю спрямованістю — просвітницька, за соціальним складом — для освічених людей.

7.         Система символів, переконань, цінностей, норм, зразків по-ведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

8.         Новий тип функціонування культури, викликаний процеса-ми масовізації суспільства, комерціалізації мистецтва, розвитком технологій масової комунікації.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

а)         культура;

б)         духовна культура;

в)         народна культура;

г)         кітч;

д)         етикет;

е)         цивілізація;

є) об’єкт соціології культури;

ж)        еклектизм.

Завдання 3. Можливо вам доводилося спостерігати чи бути учасником ситуації, коли на транспортній зупинці група молодих людей активно і голосно обговорюють якусь проблему, при цьо-му користуються ненормативною лексикою так, що галас і грубі слова накривають, наче куполом, усіх пасажирів, що чекають свого транспорту, роблячи їх мимовільними слухачами обгово-рення.

Згадайте свою реакцію:

а)         Ви відчували незручність у зв’язку з тим, що мимовільно

підслуховували чужу розмову;

б)         Вас дратував галас групи юнаків, що відволікав від Ваших

думок;

в)         Вам було цікаво спостерігати за поведінкою молодих людей;

г)         Вам була байдужа їх поведінка;

д)         Вас обурювала ненормативна лексика;

е)         Ви висловили своє обурення вголос;

є) Ви зробили тактовне зауваження молодим людям;

ж)        якісь інші реакції чи думки.

Поставте це питання своїм знайомим, друзям.

Які реакції трапляються частіше інших?

Поясніть отриманий результат з точки зору наявності (або відсутності) протиріччя:

1)         між домінуючими культурними цінностями і спробами бу-ти надто розкутими і незалежними;

2)         між культурною і соціальною складовою в житті суспільст-ва (звичаї, традиції, норми, соціальні зв’язки і відносини).

Завдання 4. Висловіть власну думку з приводу популярнос-ті чи непопулярності серед сьогоднішньої молоді книги, теат-ральної вистави, кіно, використовуючи наукову термінологію (духовна культура, норми, цінності, традиції, мотиви, інте-реси…).

Завдання 5. Познайомившись з уривком відомого історика, політолога, соціолога Макса Вебера, дайте відповідь на запитан-ня: які основні причини занепаду античної культури на думку М. Вебера?

Макс Вебер, Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. — К.: Основи, 1998. — С. 7–9.

«Насамперед зауважимо, що занепад давньоримської культу-ри розпочинається раніше, аніж розпад давньоримської держав-ності, Римська імперія як політичне утворення існувала іще кіль-ка сторіч після доби культурного розквіту. Остання давно вже минула. Ще на початку третього сторіччя нашої ери вичерпуєть-ся давньоримська література. Мистецтво юристів занепадає так само, як і їхні школи. Грецька і римська поезія занурюються у ле-таргійний сон. Історичні хроніки приходять у стан майже повно-го занепаду, і навіть написи перестають бути промовистими. Ла-тинська мова майже повністю вироджується. Коли через півтора сторіччя після повалення останнього імператора Західна Римська імперія формально завершує своє існування, то складається вра-ження, ніби варварство вже давно перемогло її зсередини. Внаслі-док великого переселення народів на теренах зруйнованої імперії не постають якісь принципово нові соціальні утворення: держава Меровінгів — принаймні в Галлії — спочатку має всі типові озна-ки римської провінції. І перед нами постає запитання; чим же зу-мовлений такого роду культурний присмерк античного світу?

Численні пояснення, які даються цьому явищу, є або повністю хибними, або ж такими, в яких здобуває хибне висвітлення у при-нципі правильна точка зору.

Кажуть, що деспотизм мусив психічно пригнічувати античну людину, її громадське життя та її культуру. Але ж деспотизм Фрідріха Великого виступив чинником, який сприяв духовному піднесенню.

Кажуть, що розкішне життя і фактична аморальність вищих верств римського суспільства буцімто наклали майбутню відплату і були засуджені історією. Одначе обидва ці явища самі є тільки симптомами. Куди більш могутні процеси, аніж особисті провини, спричиняли як ми побачимо далі, занепад античної культури.

Кажуть, що емансипація античної жінки і послаблення міцно-сті родини у представників панівних класів розхитували підвали-ни суспільного життя. Ті дурниці про германську жінку як без-словесну робочу конячку при хазяїнові-войовникові, які свого часу плели тенденційні реакціонери на кшталт Таціта, охоче по-вторюються сьогодні їхніми однодумцями. Насправді ж неминуча «германська жінка» мала таке ж саме до військових перемог германців, як і неодмінний «прусський вчитель» до битви при Кенігреці. У більшості випадків можна переконатися у тому, що відродження родини у нижчих прошарках суспільства йде руч-об-руч із посиленням занепаду античної культури.

Із давнини лунає до нас голос Плінія: «Latifundia perdidere Ita-liam». Отож, кажуть одні, юнкери були тими, згубив Рим. Проте, кажуть інші, вони стали такими лише тому, що їх підігрівав ім-порт зерна. Якби було прийнято проект Каніца, римські імпера-тори й досі сиділи б на своїх тронах. Ми побачимо, що перші кроки на шляху до відродження селянства збігаються в часі із за-непадом античної культури.

Коли бракує ще й «дарвіністських» гіпотез, то одна із найно-віших: антична раса дегенерувала внаслідок процесу природного відбору, оскільки найсильніші потрапляли до війська і були вна-слідок цього приречені на безшлюбність. Можна переконатися у тому, що постійне поповнення війська з його власного середо-вища є процесом, який іде руч-об-руч із процесом занепаду Рим-ської імперії.

Специфічні особливості соціальної структури античного сус-пільства — ось що мусимо ясно уявити собі перш за все. Ми пе-реконаємося, що якраз вони були тим вирішальним чинником, котрий визначив увесь перебіг розвитку античної культури»

Завдання 6. Відомий англійський драматург Бернард Шоу за-значав наступне: «Якщо я маю одне яблуко і мій колега має одне яблуко, і ми дамо один одному по яблуку, то кожен з нас стане власником лише одного яблука. А якщо я маю ідею і мій колега, і ми обміняємося ідеями, то кожен з нас стане багатшим на одну ідею і буде власником двох ідей».

Про яку функцію культури йдеться у вищенаведеному тексті? Які ще функції виконує культура як соціальний інститут?

Завдання 7. Знайдіть відповідність між групами цінностей і їх змістом:

1.         Сенс життя.   а) прив’язаність до малої батьківщини,

сім’ї, віра в бога;

2.         Вітальні.         б) свобода совісті, політичного вибору,

національний суверенітет;

149

3.         Суспільного визнан- в) чесність, безкорисливість, доброзич-ня і покликання.           ливість;

4.         Міжособистісного г) уявлення про добро, зло, щастя, ціль спілкування.          і сенс життя;

5.         Демократичні.           д) любов до праці, соціальне становище, служіння людям;

6.         Партикулярні*.          е) цінності життя, здоров’я, особистої

безпеки, добробуту, сім’ї.

* партикулярний (лат. Particularis) — частковий, приватний, неофіційний.

Завдання 8. Індивідуальне творче завдання.

Зверніться спочатку до розділу 5 «Індивідуальні завдання». Уважно прочитайте матеріал, який допоможе вам креативно пі-дійти до виконання поставлених завдань.

У наш університет за програмою обміну приїхали студенти з Європи (будь-якої країни чи, можливо, навіть іншого континен-ту). Що, на ваш погляд, необхідно знати іноземним студентам у перші дні перебування у країні, вашому місті, університеті. Пам’ятайте, що іноземні студенти зовсім не знайомі з місцевими звичаями, традиціями, символами.

Уявіть, що вас закріпили до групи іноземних студентів і ваше завдання бути господарем — на найвищому рівні провести зу-стріч, розповісти:

а)         про особливості і традиції нашого університету;

б)         про найвизначніші і найкрасивіші історичні місця вашого краю;

в)         уявіть, що студенти приїхали напередодні одного із державних чи народних свят, розкажіть і познайомте з традиціями і правилами поведінки під час свята.

(виберіть одне із свят: День університету, День міста, День Перемоги, День Незалежності, Шевченківські дні, День космона-втики, Новий рік, Різдво, Хрещення, Стрітення, Пасхальні свята, Івана Купала, Маковея, Спаса, Покрови…).

Варіант завдання може бути довільний (презентація, екскур-сія, есе, розповідь…).

Завдання 9. Індивідуальне творче завдання.

Підготуйтеся до дискусії за визначеною темою.

Підберіть відповідні аргументи, обов’язково підкріпивши їх прикладами, які знайшли своє відображення у художніх творах, театральних виставах, кінофільмах.

p