Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.7.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Соціологія культури — відносно самостійна галузь науки, що вивчає соціокультурну сферу як системну і функціональну цілісність.

Культура — системний спосіб людського буття, що відображає весь спектр

практичної і духовної діяльності людини, ставлення людини до

навколишнього світу і до самої себе.

у/ vL X w w

 

/IV Ж /р          /IV /IV

За суб’єктом (носієм)

За походженням

За функціональною роллю

 

За характером

 

о

 

о и

A

■ 3

§^

A

КУЛЬТУРА

ї

гЛ        ГЛ

a          a

A         «

Ґ4       

СЯ      0)

й?-®a  о о

и          ta

 

За сферами і формами функціонування

 

1 ХІ

 

£JJ

Рис. 1. Типологізація культурних явищ і процесів

Складові елементи культури виступають засобом збереження, передачі досвіду та перетворювальної діяльності

•          Цінності — визнані суспільством цілі

•          Норми — правила і стандарти поведінки

•          Санкції — покарання чи нагороди з приводу дотримання норм

•          Звичаї — установлені схеми поведінки

•          Етикет — сукупність правил поведінки

•          Традиції — сукупність сприйнятих суспільством елементів культурної спад-щини

•          Мова — сукупність знаків і символів

•          Обряди — сукупність колективних людських дій

•          Ритуали — стилізовані та ретельно сплановані набори тестів і слів

•          Церемонії — символічні дії, покликані підкреслити значення подій, що від-значаються

•          Уподобання — звичаї, що мають матеріальне значення

•          Табу — абсолютна заборона дій, слів, предметів тощо

•          Закони — закріплені в офіційних документах норми поведінки

Світоглядна

Формує в межах культурної системи світогляд

Рис. 2. Основні елементи культури як соціальної системи

Генетична

Породжена суспільством, сама впливає

на нього

Регулятивна

Збереження відносної цілісності суспільства

 

Ціннісно-нормативна

Культурні норми, цінності впливають на соціалізацію індивідів

СОЦІАЛЬНІ

ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ

Інтегративна

Як соціальна система,

що впливає на розвиток суспільства

 

Пізнавальна

Виявляється в діяль-ності науки та освіти

Аксіологічна

Соціального контролю,

виявляється в дії права

та моралі

 

Комунікативна

Реалізується в передачі

соціальної спадщини за

допомогою мови

Людинотворча (виховна)

Виявляється у формуванні особистості

Рис. 3. Соціальні функції культури

Нова соціально-культурна реальність в Україні виявляється у:

Поступовій зміні характеру відносин між людьми і стилю взаємин разом

зі зміною виробничих відносин.

Зміні соціальної орієнтації та ідеалів, подоланні заідеалізованості культури, новому соціальному виборі.

Переоцінці цінностей і формуванні їх ієрархії.

Особистісному акценті, що почався з т. зв. «людського фактора» по

всьому полю соціуму і культури.

Зростанні ступеня у свободі, багатоманітності, строкатості напрямів духовного життя як однієї з умов поповнення іманентного самодостатнього

розвитку культури.

Зняття «жорсткого» ієрархічного управління сферою культури і зростання самостійності розвитку культури в регіонах.

Формування нової інфраструктури і нових принципів управління нею,

поява недержавного сектора культури, комерціоналізація культурної

діяльності.

Рис. 4. Характеристики нової соціально-культурної реальності в Україні

Обмеження

культурних

контактів з країнами

колишнього СРСР

Розповсюдження

низького рівня

маскультивної

продукції

 

Фактори, що

стримують

соціокультурну

модернізацію

в Україні

Неадекватність

управлінських рішень

у сфері культури

Невизначеність культурної політики

Правова небезпечність

культурної діяльності

в нових умовах

Рис. 5. Стримувальні фактори соціокультурної модернізації в Україні

Соціологія релігії — галузь соціологічного знання, що вивчає релігію як соціальний феномен

Релігійні інститути й організації

Релігійна свідомість

Релігійні

П відносини |

Релігійна діяльність

 

Система догматів — офіційні

церковні документи, богословська література,

міфи, легенди

Релігія

(структурні

системи)

Культ —

сукупність релігійно-магічних

дій у відповідності з канонами

релігії

 

Емоційні переживання —

пов’язані

з віруваннями та культом

Церква —

суспільний

інститут, що

об’єднує людей

на релігійному та

більш широкому

ґрунті

Норми моралі —

Освячені в системі релігійних

догматів

Рис. 6. Структурні елементи релігії як соціального феномена

Соціальні функції релігії

•          Світоглядна — світорозуміння, світовідчуття, оцінка світу, світосприймання

•          Ілюзорно-компенсаторна — уявне зняття реальних протиріч

•          Комунікативна — «богоспілкування» та спілкування між віруючими

•          Регулятивна (етична) — упорядкування думок, устремлінь, дій людей

•          Легітимізуюча — підтримка суспільно значимих норм і правил поведінки

•          Ідеологічна — захист інтересів соціальних груп

•          Інтегративна — сприяє інтеграції суспільства, груп, стабільності суспільства

Рис. 7. Соціальні функції релігії

Соціологія науки — спеціальна соціологічна теорія, яка розглядає науку як соціальний інститут, своєрідну сферу діяльності

Основні напрями досліджень соціології науки

•          Вивчення соціальних факторів генерації наукової діяльності

•          Забезпечення розвитку нових наукових напрямів у науці, пошук шляхів удосконалення умов і організації науково-дослідницької діяльності

•          Проблеми формування вченого як особистості, створення наукових колек-тивів

•          Соціальна структура та соціальна мобільність у наукових колективах

•          Соціальний статус науковця і наукових дисциплін

•          Мотивація наукової діяльності

•          Соціальний клімат у наукових колективах

•          Співвідношення науки та освіти

•          Співвідношення науки і культури

•          Соціальні програми розвитку науки

Рис. 8. Основні напрямки досліджень соціології науки

Соціологія освіти — галузь соціологічного знання, яка вивчає

закономірності розвитку та функціонування освіти як соціального інституту

та його взаємодії з суспільством

Функції соціології освіти:

•          Теоретико-пізнавальна — виявлення тенденцій, формування закономірно-стей розвитку освіти як соціального інституту

•          Методологічна — розробка засобів дослідження соціальних процесів в освіті

•          Прогностична — передбачення наслідків змін в освіті

•          Прикладна — визначення соціальних механізмів забезпечення ефективно-го функціонування освітніх установ

•          Гуманістична — дослідження процесів гуманізації освіти

•          Інноваційна — стимулювання змін в освіті

•          Світоглядна — формування ціннісних установок щодо розвитку освіти

•          Соціалізаційна — соціологічне забезпечення процесу соціалізації

Рис. 9. Функції соціології освіти

Структурні елементи освітньої системи

•          Дошкільна освіта і виховання

•          Загальна середня освіта

•          Позашкільна освіта і виховання

•          Професійно-технічна освіта

•          Вища освіта

•          Післядипломна підготовка

•          Аспірантура і докторантура

•          Самоосвіта

Рис. 10. Структурні елементи освітньої системи