Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.6.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Використавши опорний конспект лекції, методичні рекомен-дації, інформаційні джерела, виконайте у логічній послідовності завдання до семінару. Ця робота дасть вам можливість грунтовно підготуватися до рольової гри. Спочатку виберіть, а потім обґру-нтуйте всебічно поняття структури, типу, відповідного етапу со-ціалізації та статус особистості, яку Вам доведеться відтворити у рольовій ситуації.

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям і дефініцією:

Поняття:

а)         індивід;

б)         індивідуальність;

в)         особистість;

г)         інтеріоризація;

д)         пролонгований інфантилізм;

е)         мотиви;

є) соціальні інтереси;

ж)        паразитична новація.

Дефініції:

1.         Процес формування внутрішньої структури людської пси-хіки за допомогою засвоєння соціальних норм і цінностей.

2.         Дитинство, яке затрималось, виявляється у бажанні перек-ласти відповідальність на інших.

3.         Тип поведінки, заснований на прагненні перехитрити дер-жаву, обдурити систему.

4.         Сукупність біологічних і соціальних рис, що відрізняють одну людину від іншої.

5.         Система соціально значущих рис, що характеризують лю-дину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

6.         Об’єктивно зумовлені реальними можливостями, соціаль-ним середовищем, націлені на соціальні інституції, організації, норми взаємовідносин у суспільстві, від яких залежить розподіл благ, що забезпечують задоволення потреб.

7.         Окрема конкретна людина, представник людського роду.

8.         Конкретні внутрішні збудники дії, що безпосередньо ситу-аційно визначають поведінку людей.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

1)         соціологія особистості;

2)         предмет соціології особистості.

3)         об’єкт соціології особистості;

4)         соціалізація;

5)         ресоціалізація;

6)         девіація;

7)         ціннісні орієнтації;

8)         стигматизовані меншості.

Завдання 3. Хто з учених займався розробкою проблеми фор-мування особистості у суспільстві? Знайдіть відповідність.

Формування самосвідомості особистості розгляда-ється як результат соціальної взаємодії (інтеракції), завдяки якій індивід здатний бачити себе «збоку», формувати свій образ через віддзеркалення свого «Я»

1.

В. Ядов І. Кон

Дж. Хоманс П. Блау

2.

Учені пояснюють специфіку формування і розвиток соціальної активності особистості через категорію «соціальне очікування»

 

Д. Белл А. Турен О. Тоффлер

3.

Теорія формування ідеальної особистості

 

Р. Лінтон Т. Парсонс Р. Мертон

4.

Пошук шляхів виходу із постійного конфлікту осо-бистості і суспільства у розробці «суспільної психо-терапії»

 

Г. Блумер Т. Шибутані М. Кун

5.

Основна увага приділяється проблемі розвитку осо-бистості у мінливому соціальному світі «постіндуст-ральному», «інформативному»

 

З. Фрейд Г. Салліван Е. Фромм

6.

Розвиток особистості постав як результат фіксації ін-дивідом досвіду суспільної поведінки, що становить сукупність соціально прийнятих реакцій на стимули [необіхевіоризм]

Завдання 4. Запропонуйте 1–2 інші концепції формування особистості, з якою ви познайомилися у процесі підготовки до семінарського заняття.

Завдання 5. Охарактеризуйте структурні (когнітивні, емоцій-ні, поведінкові) елементи свого колеги по парті.

Завдання 6. Як відомо, сила, цілісність особистості, її розви-ток вимірюються стійкістю ціннісних орієнтацій. Залежно від ціннісних орієнтацій у сучасній соціології виділяють кілька типів особистостей: традиціоналісти, ідеалісти, гедоністи, фрустровані особистості.

Підберіть із кола своїх друзів, знайомих, колег, однокурсни-ків, рідних, інших людей приклади кожного типу особистості, обґрунтуйте відповідь, що дає вам підстави типологізувати таким чином кожну особистість.

Завдання 7. Становлення людини включає два відносно авто-номні, але нерозривно пов’язані процеси:

– натуральний — це процес фізичного дозрівання індивіда (розвиток певної системи природно детермінованих якостей);

– соціальний — визрівання індивіда як особистості (етапи за-лучення індивіда до людської культури, оволодіння суспільно необхідними знаннями, нормами, цінностями).

Подумайте й обґрунтуйте свою відповідь, чим обумовлена не-обхідність соціалізації особистості:

а)         біологічною конституцією людини;

б)         ні тим, ні іншим;

в)         і біологічними, і соціальними причинами?

Завдання 8. Виберіть із кожної пари правильний варіант від-повіді:

2.а) соціалізація закінчується у зрілому віці; б) первинна соціалізація най-більш активно протікає в першій половині життя;

4.а) ресоціалізація — звільнення від попередніх норм, цінно-стей і ролей; б) навчання — рудиментна фор-ма соціалізації.

1. а) тварин теж можна навчати; б) соціалізація притаманна не лише людині, але й тва-ринам;

3. а) соціалізація не включає освоєння соціальних ролей; б) соціалізація — кумулятив-ний процес накопичення со-ціальних навичок;

Завдання 9. У російського письменника-філософа Л.М. Гумі-льова є цікава концепція «пассіонарності», в якій він класифікує людей залежно від «здатності поглинати біохімічну енергію жи-вих організмів». Він поділяє людей на 3 типи:

—        перший тип володіє достатньою енергією для задоволення потреб, що регламентуються інстинктом самозбереження, така людина працює, щоб жити;

—        другий тип володіє надлишком енергії, її набагато більше, ніж потрібно для нормального життя, і людина у такому випадку працює для більш високої, ідеальної мети, це — пассіонарії;

—        третій тип не прагне до активної життєдіяльності, живе за рахунок інших і володіє недостатньою енергією, це — субпассіо-нарії.

Беручи за основу таку типологію, наведіть приклади особис-тостей, відомих Вам з літератури, історії, життя.

Завдання 10. Визначте, до якого типу сім’ї можна віднести сім’ю, у якій ви живете: традиційна, нетрадиційна, егалітарна. Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 11. Охарактеризуйте свою сім’ю як нуклеарну чи розширену.

Завдання 12. За схемою «Класифікація функцій сім’ї» охара-ктеризуйте кожну функцію вашої сім’ї.

Завдання 13. Ознайомившись з рекомендованою літературою та підручниками, публікаціями в засобах масової інформації, за-пишіть найголовніші молодіжні проблеми, які загострилися останнім часом в Україні (висловіть власне бачення молодіжних проблем).

Завдання 14. Індивідуальне творче завдання. Виконання його ви традиційно розпочинайте зі знайомством у розділі 5 «Індиві-дуальні завдання» з матеріалами, які допоможуть вам правильно, глибоко і вдумливо справитися з творчою роботою.

Підготуйтеся до рольової гри. Вибравши собі одну із нижче-наведених ролей: а) складіть характеристику особи; б) складіть рольову поведінку особи у кожному випадку певної дії.

Студенти за бажанням можуть скласти будь-яку іншу ситуа-цію і вибрати собі відповідні ролі, виконавши вказане завдання.

План гри.

1. Вступна частина: ведучий розкриває мету і завдання гри, дає завдання відповідно до сценарію. Актори характеризують ту

особистість, яку будуть «грати» (типологію, структурні елемен-ти, рольову поведінку у відповідності зі статусом).

2.         Основні дії.

3.         Обговорення гри.

4.         Висновки. Варіанти.

Рольова гра «На прийомі у лікаря «ультразвукове обстеження». Варіанти вихідної системи ролей:

—        студент;

—        викладач;

—        підприємець середнього бізнесу;

—        реалізатор з ринку;

—        пенсіонер;

—        домогосподарка;

—        молода жінка з дитиною;

—        офіцер збройних сил;

—        священик;

—        «новий» українець;

—        лікар;

—        медсестра. Дія перша. Біля кабінету лікаря збирається черга. Лікаря в кабінеті ще

немає. Виходить медсестра і звертається до черги з проханням при вході до лікаря пред’являти талончик добровільного внеску на підтримку медичної галузі. Як статусний набір впливає на по-ведінку кожної особи після повідомлення?

Дія друга.

Приходить лікар. Хтось із черги намагається прослизнути до лікаря в обхід інших. Як статус та структура впливає на поведін-ку в однаковій ситуації?

Дія третя.

Інша медична сестра приводить трьох пацієнтів зі стаціонару і наполягає на їх терміновому обстеженні.

Дія четверта.

Лікаря терміново викликають у інше відділення для консуль-тації. Рольова модель поведінки кожного.

Варіант 2. Рольова гра «Людина в автобусі».

Варіанти вихідної системи ролей:

128

—        студент;

—        викладач вузу;

—        інженер успішного підприємства;

—        інженер підприємства, що збанкрутувало;

—        пенсіонер;

—        офіцер збройних сил;

—        священик;

—        домогосподарка;

—        успішний бізнесмен (в автобусі випадково);

—        кондуктор;

—        контролер;

—        мати з дитиною. Дія перша. Картина перша. Посадка в автобус. Купівля квитків і пред’явлення проїзних

документів (взаємовідносини з кондуктором). Як статусний набір та структура особистості пасажирів впливає на їх взаємовідноси-ни з кондуктором?

Картина друга.

Входять контролери, починають перевіряти проїзні докумен-ти. Хто із дійових осіб без квитка?

Дія друга.

Хтось наступає на ногу домогосподарці. Учасники втручають-ся у конфлікт. Як статус та структура особистості різних людей впливає на поведінку в одній і тій же ситуації?

Дія третя.

Ремонт дороги. Автобус неочікувано змінює маршрут. Як ви-глядає рольова модель поведінки кожного?

Дія четверта.

Поломка автобуса. Вихід пасажирів. Що відбувається на сце-ні, якщо ті самі ролі зіграють інші актори?

Варіант 3. Рольова гра «Батьківські збори випускного 11-А кла-су в середній школі». Варіанти вихідної системи ролей:

129

—        класний керівник;

—        мама Люди — ветеринар у приватній клініці;

—        бабуся Максима — жінка пенсійного віку, працює у біб-ліотеці;

—        тато Оленки — власник нічного клубу (перший раз на зборах);

—        уся родина відмінника Артура у складі мами та бабусі;

—        мама Дмитра — багатодітна домогосподарка;

—        тато Гриші з 9–Б (на зборах випадково);

—        мати двієчника Петра — офіціантка;

—        батько Василя — слюсар III розряду;

—        старша сестра Степана в ролі його матері;

—        тато Лізи — перукар-стиліст;

—        мама Василіси — артистка драматичного театру;

—        вітчим невгамовних близнюків Саші і Паші;

—        мама Катрусі, працює на трьох роботах;

—        дідусь Славка — офіцер-підводник у відставці. Дія перша. Класний керівник розпочинає збори, дорікає на малу кількість

присутніх. Обговорюються питання успішності та поведінки уч-нів, проведення підготовки до іспитів. Як статусний набір та структура особистості впливає на поведінку індивіда?

Дія друга.

Обговорюється питання про добровільні внески на розвиток драматичного гуртка при школі. Рольова модель поведінки при-сутніх.

Дія третя.

Обговорюється план проведення та організації випускного ве-чора, розподіляються обов’язки та завдання. Виникають супереч-ки з приводу подарунку для школи. Вплив статусного набору та структури особистості на поведінку присутніх.

p