Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.6.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Соціологія особистості — галузь соціології, яка вивчає особистість як соціальну систему, як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин

В. Хмелько

Р. Лінтон Г. Парсонс Р. Мертон

Г. Блумер

Р. Шибутані

М. Кун

 

ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

В. Ядов І. Кон

I

Д. Белл

А. Турен

О. Тоффлер

З. Фрейд

Е. Фромм

Г. Салліван

Дж. Хоманс П. Блау

Рис. 1. Вектори розвитку теорії особистості

Особистість — система соціально значущих рис, що характеризують людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків

 

Рис. 2. Особистість як єдність родових і соціальних ознак

Спрямованість особистості

Ідейно-культурна Моральна

Соціальний статус

Соціальна роль

Суспільство

I

Функціональний підхід

Структура особистості

 

Когнітивні елементи

Емоційні елементи

Поведінкові

 

Розум Думки

Переконання Пам’ять

Сприйняття

Любов

Ненависть

Заздрість

Симпатія

Гнів

Вміння Навички

Рис. 3. Структура особистості за нормативними та функціональними підходами

 

Особистісні               Потреби в реалізації своїх можливостей

Престижні                 Потреби поваги з боку оточення, визнання, самоповаги          

Соціальні                   Потреби відчувати причетність до подій             

Екзистенціальні         Потреби в захисті від фізичної і психологічної небезпеки                      

зіологічні        Потреби в їжі, воді, одязі, теплі, сексі тощо                      

Рис. 4. Ієрархія потреб людини за А. Маслоу

 

Рольові приписи

Установки

 

Статусні

норми:

соціальні

правові,

етичні

та ін.

Ціннісні орієнтації

Мотиви

Інтереси

Потреби

 

Особистість

Рис. 5. Структура особистості як соціальної системи

Типи особистостей залежно від ціннісних орієнтацій

 

            Традиціоналісти

 

            Ідеалісти

           

 

            Гедоністи

            Фрустрований тип

Рис. 6. Типи особистостей

 

                                                                      

                        Засвоєння знань соціально-культурного досвіду             Об’єкт

суспільного

впливу

                       

                       

 

                                               1          k                                

 

Суспільство               Соціалізація особи                Людина

 

                       

                       

 

)           <                     >          '                       Суб’єкт

суспільного

життя

                        Участь у житті суспільства             

 

                       

                       

 

                                              

Рис. 7. Соціалізація особистості

Соціалізація — процес засвоєння людиною певної системи знань, норм, цінностей, притаманний повноправним членам суспільства

Етапи соціалізації

 

            Первинна стадія

            Стадія індивідуалізації

 

            Стадія інтеграції

            Трудова стадія

            Післятрудова стадія

Рис. 8. Етапи соціалізації особистості

 

Форма сім’ї    Біологічні зв’язки, шлюб і правові норми: Нуклеарна — складається з батьків і дітей Розширена — включає нуклеарну і родичів

Форма шлюбу           Моногамія — шлюб між одним чоловіком та однією жінкою Полігамія — шлюб між одним і кількома партнерами Полігінія — шлюб між одним чоловіком і кількома жінками Поліандрія — шлюб між однією жінкою і кількома чоловіками Груповий — шлюб між кількома сім’ями

За розподі-лом влади           Патріархальна — влада чоловіка над іншими членами сім’ї

Матріархальна — влада жінки у сім’ї

Егалітарна — розподіл влади між чоловіком і жінкою

За місцем ви-бору партнера            Екзогамія — вибір партнера для шлюбу поза визначеними групами Ендогамія — вибір партнера для шлюбу в середині однієї соціальної групи

За місцем проживання         Неолокальна — сім’я проживає окремо від батьків Патрлокальна — дружина живе в домі чоловіка Матрлокальна — чоловік живе в домі дружини

Родовід і спадковість майна            По чоловіковій лінії — патрілінеарні По жіночій лінії — матрілінеарні Двостороння спадковість

Рис. 9. Структура сім’ї залежно від суспільних систем

 

Фактори макро-середовища            1.         Соціально-економічні умови

2.         Соціальні умови й відносини

3.         Соціально-культурні умови й відносини

4.         Соціально-економічні умови

Фактори просе-редовища    1.         Сутність урбанізації

2.         Можливості зайнятості

3.         Демографічна структура

4.         Етична структура

5.         Інфраструктура

6.         Цінності, норми, установи у сфері обмеженого життя

Рис. 10. Фактори впливу на умови функціонування сім’ї

122

 

№ п\п  Сфера сімейної діяльності    Суспільні функції       Індивідуальні функції

1          Репродуктивна          Біологічне відновлення суспільства           Задоволення потреби в дітях

2          Виховна         Соціалізація молодого по-коління, підтримання ку-льтурної безперервності суспільства            Задоволення потреби в контактах з дітьми, їх виховання, самореалізація в дітях

3          Господарсько-побутова       Підтримка фізичного здо-ров’я членів суспільства, догляд за дітьми            Отримання господарсько-побутових послуг одними від інших

4          Матеріального забезпечення           Економічна підтримка не-повнолітніх та непраце-здатних членів суспільства    Отримання матеріальних коштів одних членів сім’ї від інших

5          Сфера первинно-го соціального контролю          Моральна регламентація поведінки членів сім’ї в різних сферах життєдія-льності, а також відпові-дальність та обов’язки у відносинах між подруж-жям, батьками й дітьми, представниками старшого та середнього покоління          Формування та підтри-мання правових і мораль-них санкцій за неналежну поведінку та порушення моральних норм взаємо-відносин між членами сім’ї

6          Сфера духовного спілкування         Розвиток особистості чле-нів сім’ї Духовне взаємозбагачен-ня членів сім’ї; закріплен-ня дружніх основ шлюб-ного союзу

7          Соціально-статусна  Надання певного соціаль-ного статусу членам сім’ї, відновлення соціальної структури       Задоволення потреб у со-ціальному просуванні

8          Емоційна        Емоційна стабілізація ін-дивідів та їх психологічна терапія         Отримання індивідом пси-хологічного захисту, емо-ційної підтримки в сім’ї; задоволення потреб в осо-бистому щасті та любові

9          Дозвілля         Раціональна організація та соціальний контроль у сфері дозвілля         Задоволення потреб у спі-льному відпочинку та вза-ємозбагаченні інтересів

10        Сексуальна    Контроль сексуальної по-ведінки членів суспільства      Задоволення сексуальних потреб членів сім’ї

Рис. 11. Класифікація функцій сім’ї