Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 4.6.1. Методичні рекомендації до вивчення теми : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.6. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 4.6.1. Методичні рекомендації до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Для підготовки до семінарського заняття використайте мате-ріали лекції, рекомендовані інформаційні джерела, опорний кон-спект та план (логіку) засвоєння матеріалу:

1.         Особистість як предмет вивчення у соціології.

2.         Поняття, структура та типологія особистості.

3.         Соціалізація особистості, основні етапи.

4.         Соціологія сім’ї.

Розгляд питань, винесених на семінарське заняття, слід розпо-чати з аналізу теоретичних положень соціологічної теорії особи-стості, яка в різні часи знаходила своїх дослідників. Слід заува-жити, що соціологія особистості — це галузь соціології, яка вивчає особистість як соціальну систему, як об’єкт соціальних відносин. Ці проблеми в тій чи іншій мірі розглядали такі дослід-ники як Р. Лінтон, Т. Парсонс та Р. Мертон; Г. Блумер, Т. Шибу-тані, М. Кун, В. Ядов, І. Кон; Дж. Хоманс і П. Блау; З. Фрейд, Е. Фромм, Г. Саліван; Д. Белл, А. Турен, О. Тоффлер, Л. Виготсь-кий, М. Вебер, Т. Беккер та багато ін. Особистість визначають як систему соціально значущих рис, що характеризують людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків. Структуру особистості становлять когнітивні, емоційні та поведінкові елементи, які опираються на потреби, інтереси, мотиви, ціннісні орієнтації, установку і, насамкінець, вибір особистості. На сьогодні є різний підхід до типологізації особистості. У сучасній соціології, залежно від ціннісних орієнтацій, виділяють такі: тради-ціоналісти, ідеалісти, гедоністи та фрустровані типи особистості.

Процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цін-ностей, притаманний повноправним членам суспільства, називають соціалізацією. Є різні погляди на етапи соціалізації, для нас притаманний поділ на дотрудовий, трудовий і післятрудовий етап.

Основними інститутами соціалізації є сім’я, дошкільний колек-тив, школа, навчальний, трудовий колектив. Слід розібратись також і з такими поняттями, як соціальна адаптація особистості, інтеріори-зація, амбівалентність. Враховуючи, що за умов нестабільного сус-пільства особистий вибір є однією із головних передумов суспіль-ного вибору, соціологія особистості заслуговує на особливу увагу.

Розглядаючи наступне питання, зауважимо, що сім’я є пред-метом вивчення багатьох суспільних наук. За змістом, структу-рою та формою сім’я є історично змінювана мала соціальна група, заснована на родинних зв’язках та відносинами між подружжям, яка забезпечує розвиток соціальних та індивідуальних якостей особистості і здійснює певну економічну діяльність.

У будь-якому суспільстві сім’я має подвійний характер. З од-ного боку, це соціальний інститут, з другого — мала група, яка має свої закономірності розвитку і функціонування. Звідси її за-лежність від суспільного устрою, економічних, політичних, релі-гійних відносин та одночасно — відносна самостійність.

Сім’ї, залежно від представлених у них різних поколінь, бу-вають нуклеарні (батьки і діти) та розширені (подружня пара, ді-ти, батьки кого-небудь з подружжя, інші родичі і т. п.). Процеси індустріалізації та урбанізації, які широко розгорнулись у сучас-ному світі, призвели до домінування нуклеарної сім’ї.

Головними питаннями кожної сім’ї є питання лідерства та ро-зподілу обов’язків. Згідно з цими критеріями, соціологи виділя-ють три головних типи сім’ї:

1)         традиційна (патріархальна) сім’я. Для неї характерно: існу-вання під одним дахом мінімум трьох поколінь, роль лідера від-водиться старшому чоловікові; економічна залежність жінки від чоловіка; функціональний розподіл сфер сімейного життя; ви-знання безумовного авторитету чоловіка в усіх питаннях;

2)         нетрадиційна сім’я. В ній зберігаються установки на чоловіче лідерство та розподіл «жіночих» і «чоловічих» обов’язків, але, на відміну від першого типу, без достатніх на те економічних підстав;

3)         егалітарна сім’я (сім’я рівних). Для такого типу характер-ні: пропорційний розподіл домашніх обов’язків, спільне прийн-яття рішень.

Існують також і перехідні типи сімей, у яких рольові установ-ки чоловіків мають більш традиційний характер, ніж їх фактична поведінка, або, навпаки, при демократичних рольових установках чоловіки мало беруть участь у побутових справах.

Функції сім’ї тісно пов’язані з її структурою. Тому предметом дослідження соціології сім’ї є функції подружньої взаємодії, бать-ківські стосовно до дітей, співробітництва між батьками, взаємодії дітей, взаємодії подружжя та їх батьків, взаємодія прабатьків і онуків.