Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.5.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.5.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1) Засновниками конфліктологічної концепції розвитку суспільст-ва вважають:

A)        Г. Спенсера;

B)        З. Фрейда;

C)        К. Маркса;

D)        П. Сорокіна.

2)         Соціологія конфлікту — це галузь соціології:

A)        що вивчає конфлікти, які відбуваються всередині особис-тості, на рівні її індивідуальної свідомості;

B)        вивчає індивіди, що становлять групи, які відчувають тиск ззовні, перш за все, з боку адміністрації чи економічних норм і принципів;

C)        вивчає сутність, зумовленість, наслідки та управління кон-фліктом як соціальним явищем.

3)         Макс Вебер вважав:

революції; політичних

A)        вихід із конфлікту лише у соціальному вибуху —

B)        головний конфлікт у суспільстві — боротьба партій;

C)        вважав конфлікт універсальним явищем.

4)         Ральф Дарендорф вважав, що:

A)        у закритих суспільствах конфлікт виконує дестабілізуючу функцію;

B)        кожне суспільство базується на насиллі одних членів сус-пільства над іншими;

C)        сам розвиток демократії є постійно врегульований конфлікт.

5)         Автором теорії конфліктного функціоналізму вважають:

A)        Макса Вебера;

B)        Ральфа Дарендорфа;

C)        Льюіса Козера;

D)        Карла Маркса.

6)         Автором таких положень є:

1)         кожне суспільство завжди знаходиться у стані зміни;

2)         у сучасному суспільстві є можливість і необхідність інституалізації регулювання конфлікту, направлення його енер-гії у позитивне для розвитку суспільства русло;

3)         у кожному суспільстві завжди існують елементи незгоди,

котрі ведуть до загальних конфліктів.

A)        Льюіс Козер;

B)        Карл Маркс;

C)        Ральф Дарендорф.

7)         Основою концепції Л. Козера є:

A) переконання, що кожен елемент суспільства може сприяти

113

його інституалізації та зміні;

B)        визнання неминучості соціальних конфліктів унаслідок незадоволення тих чи інших груп розподілом у суспільстві влади, багатства, статусів;

C)        визнання, що в основі всього історичного розвитку лежить

антагонізм класів, єдиний вихід може бути в революційній зміні суспільно-економічної формації.

8)         Яке з тверджень є більш точним визначенням соціального

конфлікту:

A)        взаємодія суб’єктів, які мають взаємовиключні цілі та реа-лізують їх один за рахунок іншого;

B)        зіткнення протилежних інтересів, цілей, позицій, думок і поглядів у системі суспільних відносин людей, соціаль-них груп, соціальних інститутів, суспільства в цілому, що характеризується посиленням протилежних тенденцій та інтересів.

9)         Гострота конфлікту — це:

A)        часові виміри існування конфлікту;

B)        зовнішні структурно-динамічні кордони конфлікту;

C)        ступінь зіткнення інтересів, глибина суперечностей учас-ників конфліктної взаємодії.

10)       Внутрішньоособистісний конфлікт — це:

A)        незгода між двома або більшою кількістю людей;

B)        індивід чи група відчувають тиск ззовні з боку адміністра-ції, економічних норм і приписів;

C)        зіткнення мотивів, потреб, інтересів, поглядів на рівні ін-дивідуальної свідомості.

11)       Конфлікт, коли індивід має ніби подвійну належність, конфліктуючі утворюють всередині великої групи свою групу або

індивід одночасно входить у дві конкуруючі групи — це:

A)        конфлікт міжгруповий;

B)        конфлікт міжособистісний;

C)        конфлікт із зовнішнім середовищем;

D)        конфлікт належності.

12)       Кон’юнктура — це:

114

A)        різновид конфлікту, синонім внутрішньоособистісного конфлікту, виникає в межах однієї зі сторін, яка виражає тезу чи антитезу;

B)        характеристика конфлікту, яка пов’язана зі встановленням балансу сил;

C) пасивне протистояння груп із протилежними політични-ми, економічними, соціальними інтересами.

13)       Конфронтація — це:

A)        характеристика конфлікту, яка пов’язана зі встановленням балансу сил;

B)        боротьба за визнання особистих досягнень і творчих здіб-ностей з боку особи, організації, суспільства;

C)        пасивне протистояння груп із протилежними політични-ми, економічними, соціальними інтересами.

14)       Конкуренція — це:

A)        характеристика особливої форми конфлікту, метою якої є отримання вигоди, прибутку або доступу до дефіцитних благ;

B)        боротьба за визнання особистих досягнень і творчих здіб-ностей з боку особи, організації, суспільства;

C)        характеристика конфлікту, яка пов’язана зі встановленням балансу сил.

15)       Деструктивна функція конфлікту проявляється у суспільстві:

A)        у розрядці психологічної напруги між учасниками, стиму-люванні пошуку компромісів;

B)        у сприянні розвитку суспільства завдяки трансформації сталих форм, руйнуванні нежиттєздатних структур;

C)        у порушенні соціального клімату, єдності, стабільності су-спільства, окремих його сфер, спільнот, колективів.

16)       Конструктивна функція конфлікту в суспільстві проявляється у:

A)        послабленні соціальних зв’язків у суспільстві, роз’єдна-ності, віддаленості його сфер, а також ускладненні пошуку компромісів;

B)        у консолідації, об’єднанні людей, що захищають власні інтереси, у виникненні інтересу до співпраці;

C)        у загостренні сприйняття, оцінці цінностей, стосовно яких спалахнула конфліктна ситуація, намаганні змінити сис-тему пріоритетів.

17)       Інцидент — це:

A)        вихід із конфлікту одним із способів: насильство, прими-рення, розрив;

B)        крайня точка, коли напруження досягає свого піку;

C)        перша сутичка конфліктів.

18)       Ескалація — це:

A)        крайня точка, коли напруження досягає свого піку;

B)        реалізація дій чи протидій сторін в окремих актах;

C)        перша сутичка конфліктів.

19)       Використання посередника, перенесення, третейського або

арбітражного суду, уникнення, переговори — це:

A)        етапи конфлікту;

B)        його форми;

C)        методи вирішення.