Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.5.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Підберіть відповідну дефініцію поняттю: Поняття:

а)         соціальний конфлікт:

б)         предмет соціології конфлікту;

в)         об’єкт соціології конфлікту;

г)         межі конфлікту;

д)         гострота конфлікту;

е)         кон’юнктура;

є) конкуренція;

ж)        інцидент.

Дефініції:

1.         Характеристика конфлікту, яка пов’язана із встановленням балансу сил, характеризується такими рисами, як зговір, угода, компроміс.

2.         Перша сутичка конфліктантів, стадія, на якій може бути за-вершений конфлікт, коли конфліктанти вирішують свої непоро-зуміння.

3.         Зіткнення протилежних цілей, позицій, думок і поглядів у системі суспільних відносин людей, соціальних груп, соціаль-них інститутів, суспільства в цілому.

4.         Зовнішні структурно-динамічні кордони конфлікту.

5.         Всі види соціальних конфліктів.

6.         Ступінь зіткнення інтересів, глибина суперечностей учас-ників конфліктної взаємодії.

7.         Поведінка особи або групи, яка приводить до соціального конфлікту, а також взаємовідносини людей у процесі вирішення соціального конфлікту.

8.         Особлива форма конфлікту, мета якої — отримання вигоди, прибутку або доступу до дефіцитних благ.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

а)         соціологія конфлікту;

б)         конфліктний функціоналізм;

в)         ескалація;

г)         кульмінація;

д)         конфронтація;

е)         чвари;

є) консолідуюча функція соціального конфлікту;

ж)        суперництво.

Завдання 3. Вкажіть авторство наведеного нижче положення про соціальний конфлікт.

Аристотель, А. Сміт, Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Г. Зим-мель, Р. Дарендорф, Л. Козер.

Вважав, що в основі всього історичного розвитку лежить кон-фліктологічна парадигма.

Головний конфлікт вбачав у боротьбі політичних партій.

Вперше розглянув конфлікт як соціальне явище.

Ввів у науковий обіг поняття «соціологія конфлікту».

Вважав, що у суспільстві завжди існують елементи незгоди.

Розробив теорію конфліктного функціоналізму.

Розв’язання конфлікту бачив лише у соціальному вибуху-ре-волюції.

Вперше звернув увагу на соціальний конфлікт.

Вбачав причину соціального конфлікту в соціальній поляри-зації суспільства.

Безконфліктне суспільство вважає недієздатним.

Вважав, що функція конфлікту має залежність і вплив від ти-пу соціальної структури суспільства.

Визнавав неминучість соціальних конфліктів внаслідок роз-поділу влади, багатства, статусів.

Вважав можливість і необхідність інституалізації конфліктів.

Завдання 4. Визначте, до якого виду можна віднести нижче-наведені конфлікти:

а)         «Підлеглий прийшов до свого керівника з вимогою унормувати години його праці. За словами робітника, його робочий день

перевантажений. Керівник у дуже жорсткій формі вказав на помилки в його роботі і відповів, що у зв’язку з цим години праці

залишаться попередньо визначеними»;

б)         «Підприємство «Ритм» уклало договір із залізницею на відправку вантажів власного виробництва. Але залізниця вчасно не

подала залізничних вагонів. Як наслідок, був зірваний план постачання, у зв’язку з чим були недоотримані і засоби на виготовлену продукцію»;

в)         «Ірина вчиться у престижному університеті на 5-му курсі

спеціальності міжнародна економіка. Досягла високих успіхів у

навчанні, заклала підгрунтя для професійної кар’єри. Перемогла

на університетському конкурсі «Найкращий спеціаліст у галузі

міжнародна економічна діяльність» і отримала запрошення працювати за кордоном. Але в Ірини є юнак, кохана людина, яку вона не може зараз залишити. Вона вагається у виборі: їхати за кордон і стати бізнес-леді, чи залишитися з коханою людиною на батьківщині і бути щасливою»;

г) «Працівники одного відділу певної фірми давно планували на вихідних поїхати разом відпочивати за місто, до того ж відділ працював наполегливо. У п’ятницю ввечері в їх безпосереднього начальника виникли проблеми щодо виконання термінового за-вдання, і керівник наполіг, щоб підлеглі взялися вирішувати ці проблеми у вихідні дні. Інакше під загрозою зриву опинився б украй вигідний для фірми контракт. Серед членів відділу склали-ся непорозуміння. Деякі члени відділу наполягали на праві від-починку, інші пропонували підтримати керівника».

Завдання 5. Проаналізувавши нижченаведений текст, висло-віть думку про те, як функції конфлікту залежать від типу струк-тури суспільства. Використайте теоретичні положення Л. Козера.

—        «У гнучких соціальних структурах індивіди, являючись антогоністами в одній конфліктній ситуації, можуть бути союз-никами в іншій».

—        «Якщо у суспільстві допускається відкрите вираження су-перниками своїх претензій, то конфлікти можуть сприяти усу-ненню причин і зміцненню єдності суспільства».

—        «Чим жорсткіша соціальна система, тим менше в ній ви-знаних законними засобів, що дозволяють гасити або зменшува-ти соціальну напругу, тим гострішим буде конфлікт».

—        «Численні конфліктні ситуації, пересікаючись одна із од-ною, ліквідують накопичення протиріч по обидва боки. Плюра-лізм веде до того, що існує багато конфліктних «фронтів», а зна-чить інтенсивність будь-якого з них буде вірогідно низькою. Таким чином, «часткова» участь індивідів у більшості соціальних конфліктів є балансуючим механізмом соціальної структури сус-пільства».

Завдання 6. Порівняйте форми конфлікту та наведіть приклад конкуренції, кон’юнктури, суперництва.

Завдання 7. Індивідуальні творчі завдання. Змоделюйте один із видів соціального конфлікту:

1)         внутрішньоособистісний;

2)         міжособистісний горизонтальний;

3)         міжособистісний вертикальний;

4)         міжгруповий;

5)         конфлікт належності;

6)         конфлікт із зовнішнім середовищем.

Завдання 8. Проаналізуйте змодельований Вами конфлікт за схемою:

1.         Що таке соціальний конфлікт? Чому Ви вважаєте, що змо-дельований Вами конфлікт є конфліктом відповідного виду (за класифікацією)?

2.         Визначте сферу дії змодельованого конфлікту (політичний, економічний, ідеологічний, національно-етнічний, соціальний…).

3.         Що є джерелом, підставою, приводом і причиною змоде-льованого Вами конфлікту?

4.         Визначте гостроту, тривалість, межі конфлікту.

5.         В якій формі (формах) проходить змодельований конфлікт (чвари, кон’юнктура, конфронтація, суперництво, боротьба, кон-куренція)? Обгрунтуйте.

6.         Розберіть, які механізми змодельованого Вами соціального конфлікту (процес розгортання, передконфліктна ситуація, інци-дент, ескалація, кульмінація, завершення, післяконфліктна ситуація)?

7.         Визначте суб’єкт змодельованого конфлікту.

8.         Яке можливе вирішення змодельованого конфлікту (част-кове, повне)?

9.         За допомогою якого методу може бути врегульований чи вирішений змодельований Вами конфлікт (уникнення, перегово-рів, компромісу, використання посередника, перенесення, арбіт-ражного чи третейського суду)?

 

10.       Які можливі функції може носити змодельований конфлікт (деструктивні (які?), конструктивні (які?))?

11.       Теорії яких учених Ви будете використовувати при обгрун-туванні моделі Вашого конфлікту?