Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.5. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 4.5.1. Методичні рекомендації до вивчення теми : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.5. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 4.5.1. Методичні рекомендації до вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Працюючи над матеріалами лекції, навчальних підручників і посібників, використовуйте наведений нижче опорний конспект та дотримуйтесь запропонованого плану (логіки) засвоєння мате-ріалу:

1.         Конфлітологічна парадигма в соціології.

2.         Природа і сутність, класифікація та функції, суб’єкти соці-ального конфлікту.

3.         Управління соціальним конфліктом, механізми регулю-вання.

Роботу над підготовкою до теми семінарського заняття слід розпочати із опрацювання питання проблематики конфлікту у соціології. Соціологія виходить з того, що конфлікт є природним явищем суспільного життя, на яке не можна закривати очі або за-перечувати його наявність.

Серед теоретиків соціального конфлікту постаті таких відо-мих учених: К. Маркс, Г. Спенсер, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер, Р. Даль, А. Раппопорт, П. Сорокін. Сучасна конфліктна теорія виникла як реакція на функціоналізм. Теоретичні переду-мови конфліктного підходу були сформульовані у працях К. Марк-са і Г. Зиммеля.

Згідно з теорією Р. Дарендорфа причинами конфлікту є не-рівномірний розподіл влади і авторитету. На його думку най-більш гострі конфлікти здатні викликати серйозні структурні зміни у суспільстві. Його концепція поклала початок конфлік-тному структуралізму. Концепція американського соціолога Л. Козера дала початок конфліктному функціоналізму. Він

приділив величезну увагу функціям конфлікту — конструкти-вним і деструктивним.

Під конфліктом у сучасній соціології розуміють протистояння і протиборство сторін з приводу розподілу цінностей, ресурсів, влади.

У своїй структурі соціальний конфлікт обов’язково має підс-таву, джерело, причину, привід. Для розгортання конфлікту пот-рібна конфліктна ситуація та інцидент.

Соціальні конфлікти класифікують як

—        внутрішньоособистісні;

—        міжособистісні;

—        міжгрупові;

—        конфлікти належності;

—        конфлікти із зовнішнім середовищем. Соціальний конфлікт типологізують як чвари, кон’юнктура,

конфронтація, суперництво, боротьба, конкуренція.

Конфлікт з точки зору соціології — це, перш за все, модель поведінки з особливим розподілом ролей, послідовністю подій, способами вираження поглядів, ціннісних орієнтацій, формами відстоювання інтересів і цілей.

Розглядаючи роль конфлікту як неминучого явища розвитку суспільства, виділяють його конструктивні і деструктивні функ-ції. Серед суб’єктів соціальних конфліктів розрізняють «Дійових осіб та виконавців» — суб’єктів і учасників. Управляти соціаль-ним конфліктом можна на різних його стадіях: передконфліктній ситуації, початковій стадії, стадії вирішення конфлікту. Щоб ви-рішити соціальний конфлікт, треба знати об’єкт, склад учасників, його історичні корені, безпосередній привід, уявляти рівень на-пруги.

Вирішення конфлікту може бути частковим і повним. Ви-рішення конфлікту — справа складна, може йти різними шля-хами і використовувати різні методи: уникнення конфлікту, метод переговорів, метод перенесення, метод компромісу, метод посередника, арбітражного або ж третейського суду, коли чітко керуються нормами закону, в т.ч. міжнародного права.

Уникнути соціальних конфліктів неможливо, але варто знати, якими способами можна перевести енергію із деструктивного зі-ткнення інтересів у конструктивне русло.