Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.4.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1. Соціологічне дослідження — це:

A.        Комплексна програма взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток соціальних процесів у трудових колективах, регіонах.

B.        Вид практичних соціологічних рекомендацій, що являють

собою відпрацьовану за операціями сукупність прийомів,

методів і впливів, застосовуваних при розв’язанні різних

соціальних проблем.

C.        Складний комплекс програмно-упорядкованих науковотеоретичних, методичних та організаційно-технічних засобів, спрямованих на досягнення дослідницьких цілей і завдань.

2.         Соціологічне дослідження дає змогу:

A.        Мати точну картину матеріального світу.

B.        Формувати конкретні заходи щодо вдосконалення соціальної дійсності.

C.        Поглибити уявлення про сутність природних явищ.

3.         Соціальний факт — це:

A.        Будь-який науковий факт.

B.        Явище дійсності, яке має сутнісний смисл і значення.

C.        Явище дійсності, яке має наукове значення.

4.         Фундаментальні соціологічні дослідження:

A.        Спрямовують для вивчення шляхів, форм та засобів удосконалення діяльності конкретних соціальних об’єктів.

B.        Проводять здебільшого з міждисциплінарних проблем, які

поєднують елементи фундаментальних та прикладних досліджень.

C.        Спрямовані на виявлення та аналіз соціальних тенденцій,

закономірностей розвитку і пов’язані з вирішенням складних соціальних проблем.

5.         Прикладні соціологічні дослідження:

A.        Спрямовують для вивчення шляхів, форм та засобів удосконалення діяльності конкретних соціальних об’єктів.

B.        Проводять здебільшого з міждисциплінарних проблем, які

поєднують елементи фундаментальних та прикладних досліджень.

C.        Спрямовані на виявлення та аналіз соціальних тенденцій,

закономірностей розвитку і пов’язані з вирішенням складних соціальних проблем.

6.         Комплексні соціологічні дослідження:

A.        Спрямовують для вивчення шляхів, форм та засобів удосконалення діяльності конкретних соціальних об’єктів.

B.        Проводять здебільшого з міждисциплінарних проблем, які

поєднують елементи фундаментальних та прикладних досліджень.

C.        Спрямовані на виявлення та аналіз соціальних тенденцій,

закономірностей розвитку і пов’язані з вирішенням складних соціальних проблем.

7.         Програма соціологічного дослідження — це:

A. Теоретичні схеми, моделі, диспозиції, інші пізнавальні регулятиви.

B.        Науковий документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.

C.        Механізми упереджувального сприйняття та реакцій груп,

колективів, інститутів інших соціальних спільнот на зовнішні впливи.

8.         Об’єкт соціологічного дослідження — це:

A.        Конкретизований проблемою цілісний фрагмент соціальної

реальності, тобто особа, сім’я, група, колектив чи їх сукупність, суспільство в цілому чи сукупність суспільств.

B.        Будь-який аспект, рівень чи зріз соціального явища, спроможний науковими методами сприяти пізнанню досліджуваного предмета;

C.        Науковий документ, який регламентує всі етапи стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.

9.         Предмет соціологічного дослідження — це:

A.        Конкретизований проблемою цілісний фрагмент соціальної

реальності, тобто особа, сім’я, група, колектив чи їх сукупність, суспільство в цілому чи сукупність суспільств.

B.        Будь-який аспект, рівень чи зріз соціального явища, спроможний науковими методами сприяти пізнанню досліджуваного предмета.

C.        Науковий документ, який регламентує всі етапи стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.

10.       Опитування — це:

A.        Науково обґрунтований підхід, що дає змогу робити висновки про об’єкт як ціле, спираючись на дані аналізу лише

його окремих ознак.

B.        Зміна або відтворення явища з метою вивчення його у найсприятливіших умовах.

C.        Метод добору інформації про об’єкт вивчення в ході безпосереднього або опосередкованого соціально-психологічного

спілкування соціолога і респондента шляхом реєстрації відповідей на запитання, що ставлять соціологи, і випливають

з мети і завдань дослідження.

11.       Метод вибірки — це:

A.        Науково обґрунтований підхід, що дає змогу робити висновки про об’єкт як ціле, спираючись на дані аналізу лише

його окремих ознак.

B.        Зміна або відтворення явища з метою вивчення його у найсприятливіших умовах.

C. Метод добору інформації про об’єкт вивчення в ході безпо-середнього або опосередкованого соціально-психологічно-го спілкування соціолога і респондента шляхом реєстрації відповідей на запитання, що ставлять соціологи, і виплива-ють з мети і завдань дослідження.

12.       Генеральна сукупність — це:

A.        Частина об’єктів генеральної сукупності, яка становить суму вихідних одиниць спостереження, вивчення та аналізу.

B.        Частина суб’єктів певної сукупності, яка становить суму

вихідних одиниць спостереження, вивчення та аналізу.

C.        Об’єкт соціологічного дослідження в єдності його суттєвих

якостей та ознак.

13.       Вибіркова сукупність — це:

A.        Частина об’єктів генеральної сукупності, яка становить суму вихідних одиниць спостереження, вивчення та аналізу.

B.        Частина суб’єктів певної сукупності, яка становить суму

вихідних одиниць спостереження, вивчення та аналізу.

C.        Об’єкт соціологічного дослідження в єдності його суттєвих

якостей та ознак.

14.       Репрезентативність — це:

A.        Теоретичні схеми, моделі, диспозиції, інші пізнавальні регулятиви.

B.        Принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного

об’єкта параметрам генеральної сукупності.

C.        Обґрунтоване припущення про майбутній стан явищ природи і суспільства або явища, не відомі в даний момент, але

які піддаються виявленню.

15.       Контент-аналіз — це:

A.        Тлумачення документа через з’ясування основних думок і

ідей конкретно тексту, оцінка його змісту згідно з політичними, моральними або естетичними критеріями.

B.        Пошук таких ознак документа, які б відображали істотні

сторони його змісту.

C.        Точне дослідження змісту текстових масивів з метою виявлення чи виміру соціальних тенденцій, репрезентованих

цими масивами.

16.       Спостереження у соціології — це:

A.        Реєстрація соціальних процесів, явищ або їх окремих елементів.

99

B.        Спосіб одержання інформації щодо кількісних і якісних

змін показників діяльності поведінки соціального об’єкта

внаслідок впливу на нього деяких керованих і контрольо-ваних чинників. C. Принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного об’єкта параметрам генеральної сукупності.

17.       Пошукове спостереження — це:

A.        Спостереження, при якому дослідник тією чи іншою мірою

безпосередньо включений у досліджуваний процес.

B.        Спостереження, яке застосовують у реальній життєвій ситуації.

C.        Спостереження, яке використовують з метою пошуку фактів, коригуючи тему досліджень.

18.       Польове спостереження — це:

A.        Спостереження, при якому дослідник тією чи іншою мірою

безпосередньо включений у досліджуваний процес.

B.        Спостереження, яке застосовують у реальній життєвій ситуації.

C.        Спостереження, яке використовують з метою пошуку фактів, коригуючи тему досліджень.

19.       Включене спостереження — це:

A.        Спостереження, при якому дослідник тією чи іншою мірою

безпосередньо включений у досліджуваний процес.

B.        Спостереження, яке застосовують у реальній життєвій ситуації.

C.        Спостереження, яке використовують з метою пошуку фактів, коригуючи тему досліджень.

20.       Експертне опитування — це:

A.        Науково-обґрунтований підхід, що дає змогу робити висновки про об’єкт як ціле, спираючись на дані аналізу лише

його окремих ознак.

B.        Зміна або відтворення явища з метою вивчення його у найсприятливіших умовах.

C.        Різновид опитування, в ході якого респондентами є експерти — спеціалісти у певній галузі діяльності.

21.       Експеримент у соціології — це:

A.        Зміна або відтворення явища з метою вивчення його у найсприятливіших умовах.

B.        Спосіб одержання інформації щодо кількісних і якісних

змін показників діяльності поведінки соціального об’єкта

внаслідок впливу на нього деяких керованих і контрольованих чинників.

C.        Принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного

об’єкта параметрам генеральної сукупності.