Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.4.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям та дефініцією: Поняття:

а)         передбачення;

б)         гіпотеза;

в)         генеральна сукупність;

г)         вибірка;

д)         аналіз документів;

е)         аналітичне дослідження;

є) фундаментальне дослідження;

92

ж)        анкета.

Дефініції:

1.         Дослідження, що виявляє соціальні тенденції, закономірно-сті розвитку, пов’язані з вирішенням складних соціальних про-блем суспільства.

2.         Опитувальний листок, що самостійно заповнюється респо-ндентом за вказаними правилами.

3.         Науково обґрунтоване припущення, яке висувають для мо-жливого пояснення нових соціологічних явищ і процесів, яке треба підтвердити або спростувати.

4.         Метод конкретного соціологічного дослідження, в якому використовують документи як засоби закріплення інформації щодо фактів, подій, явищ об’єктивної дійсності й розумової дія-льності людини.

5.         Обґрунтоване припущення про майбутній стан явищ при-роди і суспільства або про явища, не відомі в даний час, але які піддаються виявленню.

6.         Науково обґрунтований підхід, що дає змогу робити висно-вки про об’єкт як ціле, спираючись на дані аналізу лише окремих його ознак.

7.         Найсерйозніший вид соціологічного дослідження за харак-тером поставлених цілей, яке не лише описує елементи явища чи процесу, але й дозволяє з’ясувати причини, що покладені в його основу.

8.         Об’єкт соціологічного дослідження в єдності його суттєвих якостей та ознак.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

а)         контент-аналіз;

б)         вибіркова сукупність;

в)         програма соціологічного дослідження;

г)         соціологічне дослідження;

д)         прикладне соціологічне дослідження;

е)         об’єкт соціологічного дослідження;

є) моніторинг;

ж)        предмет соціологічного дослідження.

Завдання 3. У чому полягає кожна із функцій соціологічного дослідження: – пізнавальна; – методологічна; – практична; – інформаційна; – управлінська.

Завдання 4. Що таке Програма соціологічного дослідження? Визначте, які з пунктів стосуються методичної, а які методо-логічної частини Програми соціологічного дослідження:

а)         розробка стратегічного плану дослідження;

б)         вибір і опис методів добору первинної соціологічної інформації;

в)         формування та обґрунтування проблеми;

г)         визначення досліджуваної сукупності, розробка вибірки дослідження;

д)         розробка мети і завдань дослідження;

е)         визначення об’єкта і предмета дослідження;

є) опис схеми аналізу отриманих даних;

ж)        формування робочих гіпотез дослідження;

з)         системний аналіз об’єкта дослідження;

й) інтерпретація основних понять дослідження.

Завдання 5. Що таке гіпотеза у соціологічному дослідженні, які бувають гіпотези, яким вимогам має відповідати гіпотеза?

Завдання 6. З метою розвитку туристичної галузі в Україні група дослідників на замовлення виконала певну роботу і склала відповідні рекомендації. У ході роботи дослідниками були вико-ристані відеоматеріали, порівняльні таблиці, схеми і програми маршрутів, точне дослідження змісту текстових масивів з метою виявлення чи виміру соціальних тенденцій, репрезентованих ци-ми масивами.

Визначте, якими методами соціологічного дослідження кори-стувалися дослідники, обґрунтуйте відповідь.

Завдання 7. У чому полягає зміст методу спостереження, які бувають спостереження?

Завдання 8. Творче завдання. Складіть анкету для віртуаль-ного соціологічного дослідження, дотримуючись вимог до анкет-них питань (спираючись на теоретичний матеріал лекції) за виб-раною Вами темою (теми запропоновані нижче). (У розділі 5 подивіться приклад виконаного завдання).

Завдання 9. Обґрунтуйте Ваше віртуальне соціологічне дос-лідження за вказаним зразком.

1.         Що таке соціологічне дослідження.

2.         Етапи Вашого соціологічного дослідження, на якому етапі Ви складатимете Програму Вашого дослідження.

3.         Мета Вашого соціологічного дослідження.

4.         Що є об’єктом Вашого соціологічного дослідження?

5.         Що є предметом Вашого соціологічного дослідження?

6.         Класифікуйте Ваше соціологічне дослідження:

A.        За часом         експрес

короткострокове

середньострокове

довгострокове

Б. За видами завдань           фундаментальне

прикладне комплексне

B.        За характером поставлених розвідувальне

цілей   описове

аналітичне

Г. За замовником      госпрозрахункове

держбюджетне

Д. За об’єктом           монографічне

порівняльне (панельне,

тендове, генетичне).

7.         Чи будете Ви використовувати Вибірку (генеральну чи ви-біркову сукупність)?

8.         Аргументуйте, які за формою питання Ви використовували при складанні анкети (відкриті, напіввідкриті, шкальні, альтерна-тивні, питання з преамбулою, питання таблиці).

9.         Які питання за предметним змістом зустрічаються у Вашій анкеті (про факти, про знання, про думки, про мотиви)?

10.       Який спосіб розповсюдження анкет Ви будете використовувати (роздатковий, поштовий, телетайпний)?

Тематика соціологічних досліджень

1.         Чи вважаєте ви актуальною проблему здоров’я у нашому суспільстві?

2.         Фактори, що впливають на рейтинг професій.

3.         Вплив на вибір абітурієнтом форми навчання.

4.         Вільний час та світ захоплень студентів.

5.         Студентський гуртожиток. Проблеми та перспективи.

6.         Взаємовідносини студентів у групі.

7.         Чи подобається Вам університетська їдальня?

8.         Чи допитлива сучасна молодь?

9.         Джерела інформації для студентів.

10. Морально-етичні норми. Пережиток минулого чи необхідна

95

вимога — існування суспільства?

p