Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.4.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Соціологічне дослідження — це складний комплекс логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур з метою отримання точних об’єктивних даних про соціальне явище, що вивчається

І

ІІ

Підготовка, обдумування цілей, програми, плану, визначення засобів, термінів, способів опрацювання і т. д.

 

ЕТАПИ

СОЦІОЛОГІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІІ

Збір первинної соціологічної інформації

Підготовка добраної інформації

до обробки, складання програми

і безпосереднє опрацювання інформації

 

ІV

Аналіз опрацювання інформації, звіт, вироблення рекомендацій для замовника

Рис. 1. Етапи соціологічного дослідження

>          Формулювання проблеми, те-ми, мети, завдань

>          Визначення об’єкта та предме-та соціологічного дослідження;

>          Інтерпретація основних понять;

>          Формулювання робочих гіпотез

Визначення досліджуваної сукуп-ності (вибірка);

Характеристика методів добору первинної інформації; Послідовність застосування інстру-ментарію для добору інформації; Логічна схема обробки даних

 

ї

£

 

Методологічний розділ

Методичний розділ

ї

Програма — основний документ соціологічного дослідження

т

Об’єкт соціологічного дослідження

Галузь соціальної дійсності (соціальні групи, інститути, процеси,

відношення). Соціальні

протиріччя, які породжують проблемну ситуацію, на яку націлене

наукове пізнання

 

I

т

Предмет соціологічно-го дослідження

Найбільші суттєві сторони об’єкта дослі-дження, які характери-зують протиріччя, що в ньому виникли, пі-знання яких необхідне для розв’язання проб-лемної ситуації    Гіпотеза

Науково обґрунтоване припущення, яке ви-сувається для можли-вого пояснення певних соціальних

фактів, явищ і процесів, котре треба

підтвердити або

спростувати

Рис. 2. Програма соціологічного дослідження

г> Соціометричний

Розвідувальні (пошукові)

Фундаментальні 4і

 

■>• Опитування

Описові

Прикладні      <■

 

Аналіз документів

Аналітичні

Комплексні    <■

 

Спостереження

За глибиною аналізу

За метою

 

> Експеримент

СОЦІОЛОГІЧНІ

За методом    < ДОСЛІДЖЕННЯ

> За замовником

Держбюджетні <■

 

— За частотою

■>•      Одноразові

За способом

забезпечення

репрезентативності

Госпрозрахункові 4і

За затратами часу

 

Повторні

Когортні

Суцільні

Довгострокові (від 3-х років)

<■

 

Панельні

Моніторингові

Монографічні

Локальні

Середньострокові (6 міс. — 3 роки) *

 

Вибіркові

Короткострокові

(2-6 міс.)

<■

 

Регіональні <"

За масштабом проведення

->■ Міжнародні

Експресдослідження

(до 2 міс.)

 

Загально-національні

Галузеві          <-І

Пілотажні, пробні

Рис. 3. Види соціологічних досліджень

Вибірка

Сукупність елементів об’єкта

соціологічного дослідження,

що підлягає безпосередньому

вивченню

Генеральна сукупність

Вибіркова сукупність

 

МЕТОДИ ВИБІРКИ

Серійна вибірка

Гніздова вибірка

Цілеспрямована вибірка

Стихійна вибірка

Основний масив

Квотна вибірка

Рис. 4. Методи вибірки в соціологічних дослідженнях

Планомірне цілеспрямоване сприйняття явищ, результати

якого фіксуються, а потім перевіряються дослідженням

 

            Опитування

            >          <         

Метод добору первинної

інформації шляхом

звертання із

запитаннями до певної

групи людей чи особи        

 

Метод добору первинних даних, при

якому документи використовуються як

головне джерело

Рис. 5. Методи добору соціологічної інформації

Традиційний

Формалізований (контент-аналіз)

 

За ступенем

опосередкованості

За статусом джерела

Методи аналізу

Первинні

Офіційні ^.

 

Вторинні

Неофіційні

 

За формою фіксації документів

За критерієм авторства

Індиві-дуальні

Колективні

За функціональ-ними ознаками

Документи —

джерела, які містять

інформацію про

соціальні факти

і явища суспільного

життя

За спонтанністю появи

Мимовільні -<■

Задані

За змістом

 

Письмові

-^Цифрові

Іконографічні

Фонетичні

Історичні ^

Правові ■<■

Регуля-тивні

Економічні ■<?■

Рис. 6. Класифікація документів та методів соціологічного аналізу

,->■ Систематичне

Монографічне

 

Пошукове

 

Самоспостереження

             За метою, характером об’єкта

±

Соціологічне спостереження

I

За місцем проведення

Польове

Випадкове

За ступенем формалізації

За ступенем

участі спостерігача в досліджуваній ситуації

•<г

Невключене

Включене

 

->■ Структуроване

*—>■ Лабораторне

-^. Відкрите

 

Неструктуроване

Інкогніто

Рис. 7. Класифікація видів соціологічного спостереження

 

Рис. 8. Класифікація видів соціологічного опитування

Прямі

< і >

Контактні

 

Опосередковані ■<—>

Буферні

 

Дихото-мічні

За формою, психологічною функцією

Про факти поведінки

 

Шкальні

Про факти свідомості

 

Запитання-меню

Закриті

За струк-турою

Запитання анкети

За змістом

Про особи-стість рес-пондента

 

Відкриті

За функціями

^ІПЛ

Про знання

 

Напівза-криті

Основні

Контактні

Контро-льні

Фільт-руючі

Про мотиви

Рис. 9. Класифікація різновидів запитань анкет