Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f2c09bf34bcb8d7974ca178f0ae33f8e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Об’єктивні цивілізаційні зміни й тенденції розвитку, характерні для світової спільноти в цілому і для України зокрема, складають підвалини сучасних трансформаційних змін в освіті. Перехід від ін-дустріального виробництва до суспільства інформаційних техноло-гій, а потім – до суспільства знань неможливо здійснювати без мо-дернізації освіти, яка передбачає, перш за все, підвищення рівня її якості через впровадження в життя концепції удосконалення освіт-ньої діяльності. Реалізація концепції залежить від обох суб’єктів на-вчальної діяльності: викладача, який відповідає високим вимогам професіоналізму і має взяти на себе підвищене навчально-методичне навантаження, і студента, який повинен оволодівати ме-тодикою поглибленого самостійного навчання і саморозвитку під консультативним керівництвом педагога.

Всі згадані вимоги повною мірою стосуються й процесу викла-дання та засвоєння основ соціології – науки (навчальної дисципліни), що вивчає суспільство і сприяє утвердженню погляду на нього, як на взаємопов’язане ціле. Сьогодні соціологія зайняла чільне місце серед інших соціогуманітарних дисциплін. У вищих навчальних закладах України відкриваються нові факультети й кафедри соціологічного напряму. Зацікавленість до соціології проявляє й середня школа.

Сучасна соціологічна наука являє собою гігантську систему со-ціальних знань, дослідницьких технологій, методик, за допомогою яких вона охоплює соціальну реальність, процеси і явища соціаль-ного життя, інші соціальні сфери. Цей масив невпинно поповню-ється новими знаннями.

Освоєння курсу соціології дозволить також оволодіти фундамен-тальними основами важливих знань, уміннями та навичками з під-готовки й проведення конкретних соціологічних досліджень.

Всі вище згадані обставини вимагають постійного удосконален-ня методичного інструментарію викладання й засвоєння соціологіч-них знань, актуалізують потребу у спеціальній навчально-методичній літературі. З іншого боку, до особливостей кредитно-трансферної системи (ECTS) навчання належить узгодження базо-вих понять, взаємне визнання та однакове їх тлумачення з метою за-безпечення прозорості навчальних програм, створення умов для можливості їх порівняння, творчої співпраці вищих навчальних за-кладів. Система ECTS сприяє й полегшенню визнання та об’єктивної оцінки навчальних досягнень студентів.

Автори пропонованого «Практикуму» виходили з наступного:

Метою викладання дисципліни «Соціологія» є:

• формування основ знань про соціальну систему суспільства;

•          розуміння сутності соціального життя та структури суспільства;

•          з’ясування місця і функцій кожного соціального явища та процесу в межах цілого.

Основні завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисцип-ліни «Соціологія», полягають в наступному: студенти мають опану-вати сутність теорії і методології соціологічної науки, практики ор-ганізації соціологічних досліджень, набути навичок соціальної діяльності та поведінки, самостійної наукової роботи. Курс має сприяти розвитку соціологічного мислення майбутніх спеціалістів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f2c09bf34bcb8d7974ca178f0ae33f8e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0