Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.3.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям та дефі-ніцією:

Поняття:

а)         соціальна спільнота;

б)         соціальна група;

в)         соціальний інститут;

г)         соціальна стратифікація;

д)         соціальна мобільність;

е)         міграція;

є) маргіналізація;

ж)        соціальна роль.

Дефініції:

1.         Сукупність розміщених у вертикальному порядку соціаль-них прошарків бідних, заможних, багатих.

2.         Стійкі форми організації і регулювання спільної діяльності людей, або безособова форма ролей і статусів.

3.         Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення в інший район чи в іншу країну, а також переселення із села в місто або навпаки.

4.         Сукупність індивідів, яка існує реально, визначається емпі-рично, характеризується відносною цілісністю, є самостійним суб’єктом соціальної дії, поведінки.

5.         Втрата особистістю об’єктивної належності до соціальної спільноти без наступного входження до іншої, втрата норм і цін-ностей відповідної субкультури.

6.         Модель поведінки відповідно до соціального статусу.

7.         Сукупність людей (сім’я, плем’я, етнос тощо), об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

8.         Процес переміщення індивідів між ієрархічними або інши-ми елементами структури суспільства.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

1)         соціальний статус;

2)         масова соціальна спільнота;

3)         соціальна структура суспільства;

4)         страта;

5)         соціальний процес;

6)         нерівність;

7)         первинна соціальна група;

8)         суспільство.

Завдання 3. Визначте і розпишіть, які соціальні статуси із «статусного набору» Роберта Мертона ви маєте на сьогодні, об-ґрунтовуючи зміст відповідного статусу.

Завдання 4. Наведіть приклад рольової ідентифікації і рольо-вого дистанціювання, попередньо розкривши зміст понять: соці-альна роль, рольове дистанціювання, рольове очікування.

Завдання 5. Визначте, до якої спільноти можна віднести ниж-чезапропоновані соціальні спільноти, охарактеризуйте їх, попе-редньо давши їм визначення:

—        до масової соціальної спільноти: а) за кількістю; б) за три-валістю в часі; в) за щільністю зв’язків;

—        чи до соціальної групи: а) первинна; б) вторинна; в) фор-мальна; г) неформальна.

 

1.         Члени клубу «Шкіряний м’яч».

2.         Студентська група.

3.         Сім’я.

4.         Концертна аудиторія.

5.         Футбольна команда.

6.         Трудовий колектив.

7.         Кримські татари.

8.         Прихожани церкви «Відродження».

9.         Учасники з’їзду аграріїв.

 

10.       Редколегія журналу «Здоров’я».

11.       Члени партії «Демократичні ініціативи».

12.       Молодь села.

13.       Троє справжніх друзів.

Завдання 6. Визначте три головні функції, які властиві всім соціальним інститутам без винятку. Розподіліть, які з нижченаве-дених функцій належать окремим соціальним інститутам, впи-шіть їх у нижчеподану табличку:

71

1) функція політичної соціалізації;

2)         функція професійної соціалізації;

3)         функція задоволення конкретних потреб людей;

4)         функція науково-дослідна;

5)         функція підтримки та розвитку суспільного поділу праці;

6)         функція соціального управління;

7)         функція підсилення стимулів до праці;

8)         репродуктивна функція;

9)         генетична функція;

Для всіх соціальних інститутів       

Соціальний інститут політики       

Соціальний інститут економіки     

Соціальний інститут сім’ї   

Соціальний інститут культури і освіти     

Соціальний інститут релігії 

10)       функція соціального контролю;

11)       світоглядна функція;

12)       ілюзорно-компенсаторна функція;

13)       ціннісно-нормативна функція;

14)       виховна функція;

15)       господарсько-побутова функція.

Завдання 7. З точки зору процесу інституціоналізації, про що можуть свідчити такі фактори, як:

а)         зміна правил проведення виборів до місцевих органів влади

вже у процесі виборної кампанії;

б)         неефективна робота системи організаційної комунікації,

коли розпорядження вищої керівної ланки виконуються неточно або взагалі не виконуються, не відлагоджена система

горизонтальних зв’язків в організації (наприклад, керівником

дається розпорядження — працівниками воно не виконується).

Завдання 8. Визначте, до якої групи процесів (загальні, особ-ливі, соціетальні) відносяться наведені нижче процеси, поперед-ньо давши визначення поняття «соціальний процес», аргумен-туйте свою відповідь:

а)         процес функціонування системи охорони здоров’я;

б)         процес урбанізації;

в)         процес виховання;

г)         процес глобалізації;

д)         процес управління системою охорони здоров’я;

е)         процес адаптації;

є) процес функціонування соціального інституту;

ж)        процес дезорганізації;

з)         процес еволюції;

і) процес стабілізації;

й) процес реструктуризації підприємства;

к) процес соціалізації;

л) процес асиміляції;

м) процес освіти.

Завдання 9. Назвіть не менше 6 характеристик, що власти-ві будь-якому соціальному процесу, аргументуйте свою від-повідь.

Завдання 10. Використовуючи матеріали підручників та посі-бників, намалюйте схему соціальної структури суспільства.

Завдання 11. Заповніть таблицю, характеризуючи зміст пев-ного історичного типу стратифікаційної системи:

 

Рабство         

Касти 

Стани

Класи

Завдання 12. Визначте, які з наведених нижче суспільств від-носяться до історичних типів стратифікаційних систем закритої, відкритої чи змішаної. Обґрунтуйте, що значить закрита, відкри-та чи змішана стратифікаційна система. Назвіть конкретний істо-ричний тип стратифікаційної системи:

1)         Стародавня Індія;

2)         Буржуазна Франція;

3)         Стародавня Греція;

4)         Феодальна Іспанія;

5)         Японія ХІХ ст.;

6)         Київська Русь Х ст.;

7)         Росія ХVIII–ХІХ ст.;

8)         Візантійська імперія ІV ст.;

9)         Радянська Україна;

10)       Імперіалістична Німеччина.

Завдання 13. Давши пояснення, що таке соціальна мобіль-ність, проаналізуйте, до якого виду соціальної мобільності можна віднести той чи інший соціальний процес:

а)         студент, відчуваючи дискомфорт у групі, переходить з дозволу деканату в іншу групу;

б)         студент, отримавши три двійки на іспитах, відраховується

із університету;

в)         студент за відмінне навчання та активну громадську діяльність відзначається іменною стипендією і обирається до ради

університету;

г)         студент, працюючи офіціантом у вільний від навчання час,

переходить на роботу до іншого ресторану, бо він знаходиться

ближче до його місця проживання;

д)         студент випускного курсу, який працює у вільний від навчання час за плаваючим графіком на одній із фірм менеджеромстажером, після отримання диплома спеціаліста був зарахований

у цій фірмі на посаду менеджера;

е)         студент випускного курсу за результатами рейтингу серед

28 студентів упродовж усього терміну навчання отримує сімнадцятий рейтинг, через це позбавляється права вступу до магістратури, про яку мріяв на першому курсі.

Завдання 14. Згідно з теорією соціальної стратифікації, вико-ристовуючи критерії стратифікації, розмістіть себе у певній страті, порівнявши з одним із колишніх однокласників, віртуально спро-гнозувавши свої і його можливості через 10 років. Обґрунтуйте.

Завдання 15. Індивідуальне творче завдання.

Американські соціологи П. Бергер і Т. Лукман найважливі-шою умовою формування соціального інституту називали необ-хідність його легітимації, тобто «пояснення» і «виправдання» його існування для нових поколінь. Вони відзначали, що діти не зможуть осмислити оточуючий соціальний світ, спираючись на спогади про ті обставини, при яких вони (соціальні інститути) або їх частини були створені, тому виникає необхідність в інтер-претації соціального інституту. Так, панування чоловіка поясню-ється або фізіологічно — «він сильний» і зможе забезпечити свою родину засобами існування, або міфологічно — «бог ство-рив спочатку чоловіка, а із його ребра — жінку».

Інституційний порядок, що розвивається неначе дах, з яким наступні покоління знайомляться в процесі соціалізації.

Таким чином, аналіз знань людини про соціальні інститути є частиною аналізу інституційного порядку. Причому це можуть

бути знання на дотеоретичному рівні у вигляді прислів’я, пов-чань, вірувань, міфів, а також складні теоретичні пояснення. У цьому випадку немає жодного значення, чи відповідають вони дійсності.

Наведіть відомі вам пояснення (почуті від батьків, бабусь, з телебачення, газет, вчителів, друзів…), що виправдовують і до-водять необхідність трьох з наведених нижче позицій:

а)         затвердження національних свят;

б)         виборів депутатів;

в)         збереження інституту президентства;

г)         отримання вищої освіти;

д)         реєстрації шлюбу;

е)         дотримання черги в крамниці;

є) перехід пішохода в зазначеному місці;

ж)        придбання квитка в громадському транспорті.

Завдання 16. Індивідуальне творче завдання. Щоб виконати завдання, одразу зверніться до розділу 5 «Індивідуальні завдан-ня», прочитайте методичні рекомендації, які допоможуть Вам у підборі матеріалу.

Як Вам відомо, маргінальність — це термін, яким позначають перехідний, структурно не визначений соціальний стан суб’єкта. Маргінали — це люди, які з різних причин випали із звичайного соціального середовища і не здатні примкнути до нових соціаль-них спільнот (іноді з причин культурної невідповідності) люди, що відчувають сильну психологічну напругу і переживають кри-зу самосвідомості.

У науковій літературі знайдіть ширшу інформацію про маргі-налізацію.

Уважно прочитайте наведений нижче матеріал і дайте відпо-відь на поставлене запитання.

«Ван Гог родился в Голландии, в семье протестантского пас-тора. Вся его жизнь представляла непрерывную цепь разочарова-ний и неудач. Поступив в компанию по торговле произведениями искусства, одним из совладельцев которой был его дядя, он ка-кое-то время жил в Лондоне, пока несчастная любовь не вынуди-ла его оставить службу. Потом Ван Гог пробовал стать священ-ником, но и эта карьера не удалась. Пытаясь найти выход эмоциональному и духовному напряжению, он обратился к ис-кусству. Ван Гог писал картины всего 10 лет, но созданные им полотна поражают количеством и своеобразием. Невиданная вы-разительность линии позднее оказала огромное влияние на фовистов и экспрессионистов. При этом за всю свою жизнь Ван Гог сумел продать только одну свою картину. Усиливающаяся душе-вная болезнь приобрела такую остроту, что под конец жизни бо-льшую часть времени художник проводил в психиатрических клиниках, где продолжал трудиться. В 1890 г. он перебрался в Овер-сюр-Уаз, городок на севере Франции, чтобы быть поближе к брату. Там после вспышки творческой активности, когда за по-лтора месяца он написал около 70 полотен, Ван Гог скончался через двое суток после выстрела себе в живот. Ныне произведе-ния Ван Гога знамениты на весь мир. Репродукции с его картин расходятся миллионными тиражами, а сами картины продаются за десятки миллионов долларов. Но жизнь Ван Гога, неудачника и отверженного, была печальной противоположностью его запо-здалой славе».

Роберт Камминг. Художники. Жизнь и творчество 50 знаме-нитых живописцев. — Лондон. Нью-Йорк. Сидней. Москва, 1998. — С. 90–91.

Портрет Ван Гога     «Соняхи»

 

Чи можна назвати Ван Гога маргіналом? Обґрунтуйте свою відповідь. Наведіть приклад — (маргінальних типів) із кінемато-графа чи художньої літератури, аргументуйте свою відповідь.

p