Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.3.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

спільна тери-торія прожи-вання людей, що взаємоді-ють між собою

цілісність,

сталість

загальноприй-нята система норм і ціннос-тей, культури суспільства

здатність підтримувати і відтворювати високу

інтенсивність

внутрішніх

зв’язків

автоном-ність; само-достатність; самовідтво-рення; саморозвиток

 

X

СУСПІЛЬСТВО

ОСНОВНІ ОЗНАКИ СУСПІЛЬСТВА

стабільна, самоврегульована, самовідтворювальна си-стемна організація соціальних зв’язків і соціальних відносин, спрямована на задоволення потреб людей

 

ОСНОВНІ ТИПИ СУСПІЛЬСТВА

I

I

I

 

За типом відносин власності (К. Маркс, Ф. Енгельс)

Первіснооб-щинна формаРабовласницька формація

Феодальна формація

Капіталістична формація

За основним способом добу-вання засобів до існування (Г. Ленські, Дж. Ленські)

Суспільство мисливців і збирачів

Садівничі суспільства

Аграрні суспільства

За ключовими сферами економі-ки, домінуючими соціальними гру-пами (Д. Белл, А. Турен)

Традиційні

Індустріальні (промислові)

Постіндустріа-льні (інформа-ційні)

За політични-ми критеріями

Демокра-тичні

Тоталітарні

Автори-тарні

 

Комуністична формація

Промислові суспільства

 

За пануючою

в суспільстві

релігією

За найбільш

розповсюдженою

мовою спілкування

За етнічним

складом

населення

Рис. 1. Суспільство, його основні ознаки та типи

 

Соціаль-ні групи

Зв’язки — відносини

Соціальні спільноти

Зв’язки — взаємодії

Соціальні інститути

Інституціо-нальні зв’язки

Соціальні організації

Організаційні

зв’язки

Система

соціального

контролю

Зв’язки контролю

Рис. 2. Структура соціальних систем суспільства за функціями та типом зв’язків

 

            ОСНОВНІ ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ    

            >          <                     \           <                     >          1         

За ступенем               За розмірами             За змістом

стійкості                     — великі                    — соціально-класові

— тимчасові, не-                  (класи, соціа-             (класи, соціальні групи);

стійкі (тури-               льні прошар-             — соціально-етнічні

стська група,              ки, громадські                       (нації, народності);

група мітин-              верстви, нації);                      — соціально-демографічні

гуючих);                     — середні (меш-                   (жінки, діти, молодь, пенсі— середньостійкі                    канці міста);             онери);

(трудовий ко-                        — малі (сім я,            — соціально-професійні

лектив, клас);            колектив ма-             (лікарі, викладачі);

— стійкі (клас,                       лого підпри-              — соціально-територіальні

нація)              ємства)                       (мешканці міста, села, району)

Рис. 3. Основні види соціальних спільнот за В.С. Білоусом

Відтворення

членів суспільства

Соціалізація особистості

Виробництво і розподіл

Соціальне управ-ління

Соціальний контроль

 

I

I

A

A

I

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

I

Соціальний інститут — стійка форма організації і регулювання спільної діяльності людей — безособова система ролей та статусів

Види соціальних інститутів залежно від сфер соціальних відносин

I

Відтво-рення

Інститути шлюбу

Політичні

Пов’язані із

встановленням,

використанням і

підтриманням

влади

Стратифі-каційні

Визначають

розміщення

позицій і ресурсів

Релігійні

Регламентують відносини лю-дей з представ-никами релігій-них структур

 

Економічні

Забезпечують від-творення і розподіл матеріальних благ

Соціальні

Організовуються добровільними об’єднаннями

Виховні і культурні

Забезпечують соціалізацію поколінь, передачу їм

культурних надбань

Рис. 4. Основні види та функції соціальних інститутів

 

                        Створення системи статусів і ролей, які охоплюють всіх без винятку членів інституту

                        Встановлення системи санкцій для підтримки норм і правил  

                        Прийняття і практичне застосування норм і правил, процедур            

            Поява соціальних норм і правил регулювання спільної взаємодії                    

Виникнення потреби, задоволення якої вимагає спільних дій                                     

Рис. 5. Основні етапи становлення соціального інституту

Соціальна структура суспільства

 

Особистість

в системі соціальних статусів і ролей

Соціальні

групи і спільноти

Соціальні інститути

Соціальні організації

Система соціального контролю

Рис. 6. Соціальна структура суспільства

Профе-сійні

Еконо-мічні

Полі-тичні

Демогра-фічні

Релігійні

Родинні

 

Г^Г

I

I

1 F

Соціальний статус — позиція індивіда з певними правами і обов’язками, що має соціальну значущість у даній суспільній системі

I

Головний

Найбільш ха-рактерний для даної людини статус, з яким її ідентифіку-ють інші люди або з яким во-на ідентифікує саму себе

I

Тимчасовий, епізодичний

Впливають на

другорядні риси поведінки

Соціальний

Е

Особистий

Становище, яке людина

посідає в малій групі залежно від того, як вона

оцінюється нею        Висо-кий

 

            Сере-дній

 

            Низь-кий

 

Приписуваний

Досяжний

Змішаний

 

Статус, з яким людина наро-джується (природжений) або який призначається їй впро-довж часу (приписуванням)

Статус, який

людина одержує

завдяки власним

зусиллям

Одночасно має

риси приписуваного й досяжного (професор)

Рис. 7. Соціальні статуси та їх різновиди

Соціальна стратифікація — сукупність розміщених у вертикальному порядку соціальних прошарків («страт») за основними критеріями нерівності

I

 

Жорстокі обмеження

Можливе вільне

переміщення

з одного класу

в інший

переміщення між стратами

Критерії соціальної стратифікації

Рівень доходів багатства

Рівень освіти

Доступ до влади

Престиж професії

Історичні типи стратифікації

 

I

Рис. 8. Критерії та історичні типи соціальної стратифікації

Соціальна мобільність — процес переміщення індивідів між ієрархічними або іншими елементами структури суспільства

Горизонтальна — переміщення інди-віда або соціальної групи без зміни їх соціального статусу

Вертикальна — перехід ін-дивіда або соціальної групи на більш високий або більш низький рівень

Міжпоколінна -зміна статусів синів щодо їх-ніх батьків

 

^. Територіальна

.>. Висхідна

Економічна

>•

Економічна сфера

 

^

Політична

Політична

^>

Політична сфера

 

^Економічна

^. Низхідна

ПрофесійПрофесійна сфера

 

^. Релігійна

Маргіналізація — втрата особистої належності до певної соціальної групи з її нормами і цінностями без входження до іншої

Рис. 9. Типи соціальної мобільності