Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2.7. Інформаційні джерела : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.2.7. Інформаційні джерела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Арон Реймон. Етапи розвитку соціальної думки. — К.: Юніверс, 2004. — 688 с.

2.         Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таб-лицях: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 140 с.

3.         Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.

4.         Вебер Макс Протестантська етика і дух капіталізму: Пер з нім. О. Погорілого. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

5.         Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Гардарика, 1998. — 432 с.

6.         Джери Дэвид, Джери Джулия. Большой толковый социологиче-ский словарь. — М.: Вече; АСТ, 1999. — Т. 1. — 544 с.; Т. 2. — 528 с.

7.         Добреньков В.М., Кравченко А.М. Социология: Учеб. — М.: Инфра — М, 2007. — 624 с.

8.         Западная социология / И. Громов, А. Мацкевич, В. Семенов. — СПб.: СПб., 1997. — 372 с.

9.         Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від антично-сті до початку ХХ ст.). — К.: Либідь, 1993. — 336 с.

60

10.       История социологии: Учеб. пособ. / А. Елсуков, Г. Соколова, Т. Румянцева и др. — Мн. — Вышэйш. шк., 1997. — 381 с.

11.       История социологии в Западной Европе и США: Учеб. для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов. — М.: Изд. группа Норма — ИНФРА, 1999. — 576 с.

12.       История теоретической социологии. Т. 1, 2 / Сост. и ред. Ю. Да-выдов. — М.: Канон, 1997. — Т. 1. — 496 с. — Т. 2. — 560 с.

13.       Кравченко А.И. История зарубежной социологии: Учеб. пособ. для ВУЗов. — М.: Культура, Академический проект, 2005. — 704 с.

14.       Краткий словарь по социологии / Под ред. Д. Гвишнапи; Н. Лапин, Н. Наумова; Сост. Є. Коржева. — М.: Политиздат., 1988. — 479 с.

15.       Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Посіб. — К.: Либідь, 1996. — 224 с.

16.       Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: ВД «Про-фесіонал», 2004. — 592 с.

17.       Смелзер Нейл. Социология: Пер с англ. — М.: Феникс, 1994. — 688 с.

18.       Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціа-льні галузеві теорії: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.

19.       Современная западная социология: Словарь / Сост. Ю. Давыдов, М. Ковалева, А. Фоменков. — М.: Политиздат, 1990. — 432 с.

20.       Социология. Наука об обществе: Учеб. пособ. / Под общей ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. — Х.: Глобус, 1996. — 688 с.

21.       Социология: Учеб. пособ. для студентов высших учебных заве-дений. — Минск: Тетра Системс, 1998. — 300 с.

22.       Социологическая энциклопедия / Под ред. А.Н. Данилов. — Мн.: Белоруская Энцыклопедыя, 2003. — 384 с.

23.       Соціологія: Навч. посіб. / Упорядник П.П. Марчук. — Терно-піль: Астон, 1998. — 300 с.

24.       Соціологія: Посіб. для студентів вищих навч. закл. / За ред. В.Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2003. — 560 с.

25.       Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.О. Макєєва. — 2-е вид., К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 455 с.

26.       Соціологія: Підруч. / За ред. В.П. Андрущенка та М.І. Горла-ча. — К. — Х., 1998. — 624 с.

27.       Соціологічна думка України: Навч. посіб. / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. — К.: Заповіт, 1996. — 424 с.

28.       Шаповал М. Соціологія українського відродження. — К.: Украї-на, 1994. — 45 с.

29.       Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. — М.: ИНФРА — М., 2000. — 264 с.

30.       Юрій М.Ф. Соціологія. — К.: Дакор, 2004. — 552 с.

31.       NEUBECK. Kennth J Sociology: A Critical Approach/Kenneth J/ Neubesk$ Davita Silfen Gcasberg. — New-York: McGRAW–HILL, inc, 196 — 574 с.