Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2.4. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.2.4. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям та дефініцією. Поняття:

а)         органіцизм;

б)         соціальна статика;

в)         соціальна динаміка;

г)         феноменологія;

д)         біхевіоризм;

е)         аномія;

є) патерналізм;

ж)        плюралізм.

Дефініції:

1.         Концепція, що обґрунтовує соціальну політику в галузі від-носин, проявляється в показній «благодійності» (або політика ве-ликих держав, спрямована на поневолення економічно слабороз-винутих країн під виглядом «піклування про слабкі народи».

2.         Такий стан суспільства, коли значна частина його громадян розуміють свої обов’язки, але ставляться до них байдуже або не-дбало.

3.         Напрямок у філософії та соціології, який розуміють як суто фізіологічні реакції на стимули.

4.         Концепція, в основу якої покладений метод аналогії між біоло-гічним організмом, його еволюцією, і соціальним; ґрунтується на тому, що і там, і там відбувається перехід від простого до складного.

5.         Множинність думок, поглядів, напрямів тощо, як фундаме-нтальний принцип будови правового суспільства.

6.         Одна із основних частин соціології О. Конта, яка досліджує суспільство як систему.

7.         Вчення про розвиток людської свідомості як саморозвиток духу.

8. Одна із основних частин соціології О. Конта, що вивчає за-кони розвитку соціальних систем і їх зміни.

Завдання 2. Сформулюйте визначення поняття:

а)         позитивізм;

б)         соціальний дарвінізм;

в)         символічний інтеракціонізм;

г)         «соціологізм»;

д)         розуміюча соціологія;

е)         неофункціоналізм;

є) технократизм;

ж)        структуралізм.

Завдання 3. Використовуючи рекомендовані підручники та

посібники, визначте, кому із учених у протосоціологічний період

належать такі думки (можливо кілька варіантів):

1. Демокрит. а) розробив принципи, що лягли в основу сучас2. Платон.        ної теорії соціального менеджменту;

3. Аристотель. б) вважав, що громадяни добровільно обмежу4. Августин      ють власну свободу, отримуючи натомість

Блажений.     надійний захист;

5. Нікколо Ма- в) наполягав на думці, що розвиток знань не токіавеллі.          тожний розвитку мудрості людей, і що суспіль6. Томас Гоббс. ство само привело себе до нещасть і страждань;

7. Томас Мор. г) розглядав розшарування суспільства, що є ос8. Жан Жак      новою сучасної теорії соціальної стратифікації;

Руссо. д) вважав, що закони створюються людьми штучно, а істинні із них лише ті, що направлені на

благо, при цьому рабство вважав законним і

необхідним явищем;

е)         вважав, що все належить усім, і ніхто нічим

не володіє, наполягав на меритократії у суспільстві (наявність людей, гідних влади);

є) визначав людину як політичну тварину;

ж)        вважав, що суспільство процвітає, коли його

основу становить середній клас;

з)         на його думку, громадянське суспільство породжене страхом одних проти інших, страх не

роз’єднує, а об’єднує;

і) вважав, що в основі відчуження одних людей від інших лежать загальнокультурні причини, зокрема, брехливість і фальш протискаються у стосунки між людьми;

й) прихильник теорії християнського провіден-ціалізму, вважав, що розвиток суспільства — це випробування волі людей до добра, вищим ідеалом будь-якого суспільства є модель тео-кратичної держави;

к) вважав, що потреби людей є вчителями життя;

л) вважав, що лідер має бути сильним як лев і хитрим як лис;

м) вважав, що людина — істота соціальна, а саме її життя полягає у досягненні вищого блага через розумну діяльність.

Завдання 4. Заповніть табличку за такою схемою:

 

Значення соціології О. Конта

Внесок            Певні недоліки

1          1

2          2

3          3

4          4

Завдання 5. Які з ідей О. Конта:

а)         отримали розвиток у подальшому;

б)         справили вплив на сучасну соціологію;

в)         залишились незатребуваними.

Ідеї О. Конта:

1)         суспільство у своєму розвитку проходить три стадії (теоло-гічну, метафізичну, позитивну);

2)         соціологія в класифікації наук має більш високий ранг ніж математика, фізика, біологія;

3)         в основі соціальної системи лежить інтеграція і стабіль-ність;

4)         суспільство являє собою єдине ціле.

Ідея еволю-ціонізму  Ідея органіцизму       Ідея індивідуалізму    Ідея класифікації

суспільства за ступенями

складності

                                  

                                  

Завдання 6. Розкрийте суть ідей Герберта Спенсера:

Завдання 7. Важливою віхою на історичному шляху станов-лення соціології стало соціологічне вчення Карла Маркса і Фрід-ріха Енгельса, які збагатили соціальну теорію, зробивши марк-сизм одним із найвпливовіших соціальних учень ХІХ і особливо ХХ ст. Використовуючи рекомендовані вам підручники та посіб-ники, запишіть сильні і слабкі сторони марксистської теорії соці-ального розвитку:

1)         сильні сторони марксизму:

а)

б)

в)

2)         слабкість теорії:

… і т. д.

Завдання 8. Позначте в таблиці, яким типам соціальної дії ві-дповідають наведені нижче приклади. Аргументуйте свої відпо-віді, даючи визначення різним типам дій за Максом Вебером. Табличка із кн.: «Нетрадиционные методы преподавания социо-логии» / Учеб. пособ. под ред. И.Д. Ковалевой. — Х., 2001. — 328 с.

 

            Приклади       Цілераці-ональна      Ціннісно раціональна           Афектна         Тради-ційна

1          На міжнародних змаганнях футболісти збірної перед початком матчу виконують гімн своєї країни                                              

2          Щоб зварити юшку, рибал-ка має піймати рибу                                     

3          9 травня ми вшановуємо усіх загиблих у війні хви-линою мовчання                                      

4          У деякі японські храми від-відувачі мають заходити босоніж                                       

5          Приймаючи присягу, війсь-ковослужбовці клянуться у вірності батьківщині                                    

6          Ми удобрюємо ґрунт, щоб росли красиві троянди                                            

7          Ризикуючи життям, поже-жники виносять із полум’я дитину                                    

Закінчення завд. 8

 

            Приклади       Цілераці-ональна      Ціннісно раціональна           Афектна         Тради-ційна

8          Розгнівана матуся карає ро-збещене дитинча                                         

9          Отримавши хороші резуль-тати аналізів обстеження після довгого лікування, Олена кидається подрузі на шию                                             

10        Не маючи підручника вдома, студент іде працювати до читальної зали бібліотеки                                      

Завдання 9. Розкрийте суть теорії Е. Дюркгейма за такими позиціями:

 

«Соціологізм»            Ідея соціальної солідарності            Синтез теорії і емпірики

в соціологічному дослідженні,

поняття аномії

                       

                       

Завдання 10. Хто із соціологів ХІХ ст. стояв біля витоків со-ціології конфлікту; у чому зміст сучасної конфліктологічної па-радигми:

а)         Г. Зиммель;

б)         Е. Дюркгейм;

в)         К. Маркс;

г)         Ф. Ратцель?

Завдання 11. Якщо для О. Конта і Е. Дюркгейма головне — стабілізація суспільства, то для К. Маркса — його знищення і за-міна новим, більш справедливим. Прокоментуйте це судження.

Завдання 12. Хто із учених розробляв у ХХ ст. сучасну тео-рію структурного функціоналізму, у чому суть цієї теорії?

Із наведених нижче положень знайдіть ті, які характерні для функціоналізму:

а) конфлікт між соціальними групами — природний стан сус-пільства;

б)         суспільство в рівновазі — суспільство без конфлікту, де кожен знає свою роль;

в)         дисфункційні форми поведінки підлягають контролю;

г)         завдання соціології — виділення компонентів соціальної

взаємодії і виявлення їх значення в суспільстві.

Завдання 13. Звернувшись до розділу 5. «Індивідуальні за-вдання», уважно прочитайте вимоги і рекомендації до виконання творчого завдання, дотримуючись вказаної схеми, підготуйтеся до рольової гри:

«Віртуальний міжконтинентальний науковий симпозіум уче-них усіх століть: «Найважливіші проблеми соціології», вибрав-ши собі одну із ролей ученого соціолога ХІХ, ХХ ст. або сього-дення.

А) Запропонуйте коротку характеристику епохи ученого, кра-їни, яку він представляє, та опис його зовнішності.

Б) Викладіть основні теоретичні погляди, які б ваш герой від-стоював у дискусіях.

Вихідна система ролей:

1)         О. Конт;

2)         Е. Дюркгейм;

3)         М. Вебер;

4)         Г. Спенсер;

5)         К. Маркс;

6)         Ф. Тьоніс;

7)         Ф. Знанецький. Представники сучасних напрямків і концепцій:

8)         структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Г. Мертон);

9)         теорія соціальних конфліктів (Ч. Мисс, Р. Дарендорф,

Л. Козер);

10)       символічний інтеракціонізм (Дж. Мід, М. Кун);

11)       теорії соціального обміну (Дж. Хоманс, П. Блау);

12)       теорії «розуміючої соціології» (А. Шюц)»;

13)       теорії «формальної соціології»(Г. Зиммель);

14)       концепція «соціологізму» Є. Дюркгейм);

15)       інтегральна соціологія (П. Сорокін);

16)       неофункціоналізм (Дж. Александер);

17)       теорія радикального гуманізму (Е. Фромм);

18)       теорія еліт (Г. Моска, В. Парето);

19)       біхевіоризм (Е. Уілсон);

20)       психоаналітичні теорії (Ч. Кулі, М. Дугал, З. Фрейд)

21)       та інші за Вашим вибором.