Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ОСНОВНІ ІДЕЇ ТЕОРІЇ О. КОНТА : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІ ІДЕЇ ТЕОРІЇ О. КОНТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

 

Позитивні (наукові знання, що засновані на спостереженні і експерименті «доступні нашому розуму і корисні для нас», без-перервно мають поліпшувати умови ін-дивідуального і колективного існування

Закон про 3 послідовні стадії інтелекту-ального розвитку людини (теологічний, метафізичний, позитивістський)

Закон про розподіл праці і кооперацію

СОЦІОЛОГІЯ

БІОЛОГІЯ

 

ХІМІЯ

ФІЗИКА

АСТРОНОМІЯ

МАТЕМАТИКА

 

Соціальна статика вивчає умови і за-кони функціонування суспільної систе-ми (соціальні інститути)

Соціальна динаміка вивчає закони роз-витку соціальних систем і їх зміни

 

Рис. 3. Основні ідеї теорії О. Конта

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ західноєвропейської соціології (ХІХ — поч. ХХ ст.)

Герберт Спенсер (1820-1903)

«Система

синтетичної

філософії»

Еміль Дюркгейм (1858-1917)

«Метод соціології»

Карл Маркс

(1818-1883)

«Капітал»

Макс Вебер

(1864-1920)

«Протестантська

етика і дух

капіталізму»

 

Застосував принцип еволюції як

методологічної

основи будьякого знання

ї

Сформулював

теорію соціальної еволюції

як шлях удосконалення соціальних інститутів

т

Розробив функ-ціонально-біоло-гічну концепцію

суспільства

(уряд — мозок,

транспорт —

кровообіг,

економіка —

обмін речовин

(органіцизм)

Його соціоло-гія — індиві-дуалістична;

«Суспільство

існує для своїх

членів, а не

члени для

суспільства»

Обґрунтував соціологію як

емпіричну

науку, синтез

теорії і емпірики

Основою змін суспільства вважав

розподіл праці,

ідея соціальної солідарності

(органічна, механічна)

Пояснив стан

аномії

Дослідив і описав

явище «самогубства»

як соціальне

за допомогою

математичнокореляційного

аналізу

3 типи: егоїстичне; альтруїстичне;

аномічне

Історія

результат дії об’єктивних за-кономірностей

соціального розвитку

Глибоко висвіт-лив розуміння

суспільства

як соціальної

системи

Застосував поняття

суспільноекономічна

формація

Вирізнявся претензіями на єдність теорії

і практики

I

Спробував

обґрунтувати

теорію соціальної стратифікації

Засновник

«розуміючої»

соціології

Обґрунтував теорію

«соціальної дії»

Започаткував концепцію

наукового

управління суспільством

Займався вивченням ідеального

типу особистості

I

Досліджував

історію,

політику,

релігію

Рис. 4. Основні теоретичні положення західноєвропейської соціології (ХІХ — поч. ХХ ст.)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В СОЦІОЛОГІЇ ХІХ ст.

3Z

МАРКСИЗМ

3Z

НАТУРАЛІЗМ

 

Соціальний дарвінізм

Органіцизм

ОСНОВНІ ШКОЛИ

ї

Расово-антропологічна

Географічна

Рис. 5. Основні напрямки та школи в соціології ХІХ ст.

 

                       

            СУЧАСНІ ШКОЛИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ        

                                  

            Структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон)     

           

           

                       

            Теорія «соціальних конфліктів» (Ч.Р. Мисс, Р. Дарендорф)        

           

           

                       

            Теорія «соціального обміну» (Дж. Хоманс, П. Блау)       

           

           

                       

            Теорія ієрархії потреб (А. Маслоу) 

           

           

                       

            Психологічні теорії (З. Фрейд, Г. Тард)     

           

           

                       

            Символічний інтеракціонізм (Дж. Мід, М. Кун)  

           

           

                       

            «Формальної соціології» (Г. Зиммель)       

           

           

                       

            Біхевіоризм (Дж. Уотсон)   

           

           

                       

            Інтегральна соціологія (П. Сорокін)          

           

           

                       

            Ідеї неофункціоналізму (Дж. Александер) 

           

           

                       

            Теорія радикального гуманізму (Е. Фромм)          

           

           

                       

           

                        Теорія еліт (нового політичного класу) (Г. Моска, В. Парет™   то)

Рис. 6. Сучасні школи та напрямки розвитку соціології

Українські автори та твори  Період теоретич-них розробок       Основні соціологічні ідеї

Іларіон — «Слово про закон і благо-дать»; Нестор — «Повість временних літ»; Володимир Мономах «Повчан-ня дітям»        Київська Русь ХІ–ХІІІ ст.     —        Самостійність Русі, її захист

—        Єдність та незалежність Русі

—        Моральні принципи, настанови

—        Взаємна допомога у боротьбі

з ворогами

—        Місце та роль держави

Д. Наливайко, І. Вишенський, П. Могила, Ф. Прокопович та інші        Запорізька Січ. Визвольна боротьба ХV–ХVІІ ст.          —        Демократизм, справедливість

—        Турбота про соціальний розвиток освіти, виховання

—        Самостійність та незалежність

України

—        Національний патріотизм

—        Завдання держави: забезпечення потреб людини

Г. Сковорода та інші ХVІІІ ст.         —        Рівність між людьми

—        Права людини на щастя та свободу.

—        Виховання людини через самовиховання

—        Самореалізація індивіда через

«сродну працю»

М. Ковалевський М. Драгоманов, І. Франко та інші       Початок ХХ ст.         —        Рівність та справедливість

—        Конституційне право людини

та суспільства

—        Самоврядування

—        Прогнозування соціальнодемографічного розвитку

—        Національне визволення

М. Грушевський В. Ліпінський М. Шаповал         Початок ХХ ст.         —        Сутність суспільства та його

ґенеза

—        Трансформація суспільства від

традиційних форм до індустріальних

—        Спеціалізація праці та перетворення людини

—        Якісні характеристики української нації

—        Необхідність незалежної, національної церкви

Рис. 7. Розвиток соціологічної думки в Україні за В. Білоусом