Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_da933f2f518fadcced71479ea9421623, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.7. Інформаційні джерела : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.1.7. Інформаційні джерела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.

2.         Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998. — 534 с.

3.         Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

4.         Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Гардарика, 1998. — 432 с.

5.         Гіденс Е. Соціологія: Пер. з анг. — К. 1999. — 726 с.

6.         Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебн. метод. пособ. — К.: Изд. центр «Академия», 1999. — 160 с.

7.         Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 338 с.

8.         Джери Дэвид, Джери Джулия. Большой толковый социологиче-ский словарь. — М.: Вече; АСТ, 1999. — Т. 1. — 544 с.; Т. 2. — 528 с.

9.         Жоль К.К. Социология (в систематическом изложении): Учеб. пособ. для ВУЗов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ЮННТА — ДАНА, 2004. — 431 с.

38

10. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренови А.Е. др. Практикум по социологии: Учеб. пособ. — М. — NOTA BENE, 2000. — 272 с.

39

11.       Кравченко Л.И. Социология. — М.: Логос, 1999. — 382 с.

12.       Кравченко А.И. Социология: Учеб. для ВУЗов. — М.: Академи-ческий проект, 2000. — 382 с.

13.       Краткий словарь по социологии / Под ред. Д. Гвишнапи, Н. Ла-пин, Н. Наумова; Сост. Є. Коржева. — М.: Политиздат., 1988. — 479 с.

14.       Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних транс-формацій. — К.: Знання України, 2004. — 248 с.

15.       Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підруч. — К.: Каравелла, 2004. — 456 с.

16.       Нестуля О.О., Нестуля С.І. Соціологія: Навч. комплекс дисцип-ліни. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. — 67 с.

17.       Піча В.М. Соціологія: Курс лекцій. — К.: Заповіт, 1996. — 344 с.

18.       Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підруч. для сту-дентів вищих навч. закл. — 2-е вид. — Київ: Тандем, 1998. — 272 с.

19.       Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: ВД «Про-фесіонал», 2004. — 592 с.

20.       Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціа-льні та галузеві теорії / Навч. посіб. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.

21.       Система социологического знания: Учеб. пособ. / Сост. Г. Ще-кин. — К.: МАУП, 2001. — 208 с.

22.       Смелзер Нейл Социология: Пер. с англ. — М.: Фенікс, 1994. — 688 с.

23.       Сорокин П. Система социологии. — Т. 1. Социальная социоло-гия. — Ч. 1. Учение о строении простейшего (родового) социального явления. — Сыктывкар: Коми, книжное издательство, 1991. — 188 с.

24.       Соціологія: Підруч. / За ред. В.П. Андрущенка та М.І. Горла-ча. — Київ — Харків, 1998. — 624 с.

25.       Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. — 2-е вид. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 455 с.

26.       Соціологія. Посіб. для студентів вищ. навч. закл. / За ред. В.Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2003. — 384 с.

27.       Социология. Основы общей теории: Учеб. пособ. / Т. Осипов, Л. Москвичев, А. Кобища. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 461 с.

28.       Спеціальні та галузеві соціології / За ред. В.Є. Пилипенко. — К., 2003. — 304 с.

29.       Шаповал М. Загальна соціологія. — Видання ІІІ. — К.: Україн-ський центр духовної культури, 1996. — 368 с.

30.       Юрій М.Ф. Соціологія. — К.: Дакор, 2004. — 552 с.

31.       Ядов В.А. Размышление о предмете социологии // Социологиче-ские исследования. — 1990. — № 2.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_da933f2f518fadcced71479ea9421623, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0