Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.1.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1. Виберіть із запропонованих визначень саме те, яке відповідає визначенню соціології:

A.        Соціологія — це система ідей, поглядів, уявлень, що містить у собі теоретичне осмислення політичного буття з точки зору інтересів,потреб, цілей, ідеалів соціальних груп та

верств, національних утворень.

B.        Соціологія — це галузь науки про людську поведінку, яка

ставить за мету розкриття причинно-наслідкових зв’язків,

що утворюються в процесі соціальних відносин між окремими людьми та людськими спільнотами в ході розподілу

матеріальних, духовних благ, ролей та функцій, вивчає форми взаємодій та взаємозв’язків між індивідами і групами.

C. Соціологія — це наука про закономірності становлення, ро-звитку і функціонування суспільства, соціальних спільнот, соціальних відносин, соціальних процесів, механізмів і принципів їх взаємодії.

2.         Предметом наукового вивчення соціології виступає (виберіть

правильну відповідь):

A.        Політична свідомість та державний устрій.

B.        Людська індивідуальна свідомість та психологічні особливості суспільства.

C.        Реальна суспільна свідомість та форми життєдіяльності суспільства.

D.        Національна культура та її естетика.

3.         Об’єктом соціології як науки виступає (виберіть правильні відповіді):

A.        Політика.

B.        Суспільство.

C.        Реальна свідомість та поведінка людей.

D.        Економіка, господарська діяльність.

4.         До категорії яких наук належить соціологія?

A.        Про людську поведінку.

B.        Про психічні якості людей.

C.        Про політичну діяльність людей.

D.        Про історичний розвиток подій.

5.         Предмет наукового вивчення соціології виступає предметом

наукового інтересу інших наук?

A.        Так.

B.        Ні.

6.         Об’єкт соціології як науки є спільним з політологією чи якоюнебудь іншою наукою?

A.        Так.

B.        Ні.

7.         Антропологія, історія, політологія та соціологія мають спільні    наукового вивчення.

A.        Предмети.

B.        Об’єкти.

8.         Однією з найуживаніших соціологічних категорій є:

A.        Соціальне.

B.        Політичне.

C.        Загальнолюдське.

9.         Соціальні відносини це:

A.        Сукупність типових і відносно сталих прийомів впливу керівника на підлеглих з метою реалізації його управлінських

рішень.

B.        Спонукання людей до праці, підвищення трудової ініціативи.

C.        Відносно самостійний, специфічний вид суспільних відносин, який відбиває діяльність соціальних суб’єктів з приводу неоднакового становища в суспільстві та ролі в суспільному житті.

10.       Яке з визначень є найбільш повним? — «Соціальне явище

це — …»:

A.        Конкретна змістова ситуація, запропонована респонденту

як основа вибору чи відхилення інших членів групи.

B.        Комплексна програма взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток соціальних процесів у трудовому колективі, регіоні.

C.        Явище, обумовлене соціальною взаємодією двох і більше

осіб.

11.       Соціальне — це (яке з визначень є найбільш повним?)

A.        Сукупність індивідів, яка існує реально, фіксується емпірично, характеризується відносною цілісністю та є самостійним суб’єктом історичної, соціальної дії, поведінки.

B.        Процес засвоєння індивідом протягом його життя соціальних норм і культурних цінностей суспільства, до якого належать.

C.        Сукупність певних властивостей і особливостей суспільних

відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами в процесі

їх спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється

в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, до

явищ і процесів суспільного життя.

12.       Соціальний закон — це:

A.        Визнане правило, зразок поведінки чи дій індивідів, соціальних груп.

B.        Об’єктивний та повторювальний зв’язок між соціальними

явищами і процесами, які виникають завдяки масовій діяльності людей.

C.        Значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності

чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп

і особистості.

13.       До загальних соціальних законів належать:

A.        Товарно-грошові відносини.

B.        Нагромадження первинного капіталу.

C.        Задоволення зростаючих матеріальних потреб.

14.       Визначте функції соціології як науки.

A.        Світоглядно-ідеологічна.

B.        Теоретико-пізнавальна.

C.        Інтегративно-комунікативна.

D.        Практично-перетворювальна.

15.       Специфіка соціального характеризується такою головною

рисою:

A.        Соціальним явище чи процес будуть тільки тоді, коли стан

навіть одного індивіда обумовлюється впливом чи взаємодією з іншим індивідом чи спільнотою, незалежно від їх фізичної присутності.

B.        Соціальне в явищах чи процесах виникає лише тоді, коли

стан індивіда обумовлюється поведінкою іншого індивіда

чи спільноти при їх обов’язковому безпосередньому впливі.

16.       Соціологічні категорії ___

A.        Відображають якісну конкретність і цілісність досліджуваного об’єкта, суттєві властивості, риси і характеристики,

а також характер і тенденції його розвитку.

B.        Відображають сукупність певних властивостей і особливостей суспільних відносин, інтегровані індивідами чи спільнотами в процесі їх спільної діяльності в конкретних умовах, які виявляються в їх стосунках, ставленні до свого

місця в суспільстві тощо.

C.        Відображають розмаїття форм дійсності, в яких всесвіт і буття постають перед людиною.

17.       Мікросоціологія — це:

A.        Галузь соціологічних знань, що вивчає взаємодії між особами, всередині груп та повсякденну поведінку людей.

B.        Галузь соціологічних знань, що вивчає великі елементи соціальних структур, їх стан та взаємодію.

C.        Галузь соціологічних знань, що вивчає генезис, сутність,

функції, спільні закономірності розвитку етносів.

18.       Макросоціологія — це:

A. Галузь соціологічних знань, що вивчає взаємодії між особами, всередині груп та повсякденну поведінку людей.

B.        Галузь соціологічних знань, що вивчає великі елементи соціальних структур, їх стан та розвиток як складника цілісного соціального організму.

C.        Галузь соціологічних знань, що вивчає генезис, сутність,

функції, спільні закономірності розвитку етносів.

19.       Теорії середнього рівня — це:

A.        Галузь соціологічних знань, що вивчає великі елементи соціальних структур, їх стан та взаємодію.

B.        Галузь соціологічних знань, що містить теорії, які займаються вивченням конкретних проблем суспільного життя та

мають тісний зв’язок з емпірикою.

C.        Галузь соціологічних знань, що вивчає взаємодії між особами, всередині груп та повсякденну поведінку людей.

20.       До якого рівня соціологічних знань належать теорії соціальних інститутів, теорії соціальних спільнот та теорії спеціалізованих соціальних процесів?

A.        Макросоціологія.

B.        Мікросоціологія.

C.        Теорії середнього рівня.