Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ» : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Шановні студенти, запропонований вам курс «Соціологія» ро-зділений на 2 модулі у відповідності до рівнів структури соціологі-чної системи знань.

До першого модуля входять теми, що розкривають загально-теоретичний рівень, до другого модуля входять: емпірична соці-ологія та соціальні теорії середнього рівня, або їх іще називають спеціальними соціологічними теоріями.

Перший модуль об’єднує теми: «Соціологія як наука», «Ста-новлення і розвиток соціології», «Суспільство як соціальна сис-тема». У структурі другого модуля наступні теми: «Методика і техніка соціологічного дослідження», «Соціологія конфлікту», «Соціологія економіки», «Соціологія особистості, сім’ї та моло-ді», «Соціологія культури, релігії, науки, освіти». Теми «Соціо-логія політики» і «Соціологія праці та управління» вивчаються студентами самостійно.

У чому ж полягають переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною? Справа в тому, що остання не завжди сприяє постійній кропіткій праці кожного із вас над собою. Іноді студент вдається до «штурмівщини», як правило, перед сесією, аби надолужити пропущене. І тоді спрацьовує механічне запам’я-товування, відсутня глибина і системність знань. Модульно-рейтингова система оцінювання знань полегшить вашу працю, оскільки змусить вас щоденно працювати над самовдосконален-ням, а це означає, що системність і ґрунтовність знань вам забез-печені. Не потрібні будуть «штурмівщина» і «надлюдські» зу-силля лише перед сесією. Якщо ви навчитеся концентрувати і правильно розподіляти свої зусилля, то в майбутньому станете хорошим спеціалістом, зможете вміло розпоряджатися своїм ро-бочим часом.

Якщо Ви системно і ґрунтовно будете готувати кожну тему модуля, проявлятимете активність під час навчальних занять,

отримуватимете необхідну кількість балів за роботу, ваша праця відкриє вам шлях до можливості одержати найвищий бал за під-сумковим контролем.

Навчальні завдання кожного модуля складені таким чином, що дозволяють реалізувати основні компоненти сучасної паради-гми освіти: когнітивний дає знання про класичні і сучасні конце-пції розвитку суспільства; діяльно-творчий, або поведінковий, озброює вміннями і навичками соціальної взаємодії та професій-ної комунікації; аксіологічний, або оцінний, вводить студента у світ загальноприйнятих цінностей; особистісний забезпечує самовдосконалення.

На що вам слід звернути увагу у процесі підготовки до кожної окремої теми певного модуля.

Щоб підготувати тему і отримати відповідну кількість балів, ви маєте прослухати і тезово законспектувати лекцію викладача по темі. Самостійну роботу слід розпочати з відтворення у пам’я-ті прослуханої лекції, звернувшись до власного конспекту. Вам допоможе також «Опорний конспект», який подається у запро-понованому вашій увазі практикумі з кожної теми. Структурно-логічні схеми «Опорного конспекту» є наочними і сприятимуть кращому запам’ятовуванню основних положень змісту теми.

Наступним кроком є ознайомлення з літературою, рекомендо-ваною викладачем, та у списку літератури до кожної теми. Якщо ви хочете мати ґрунтовні знання і відповідно найвищу кількість балів, не слід обмежуватися одним підручником. Викладач, як правило, рекомендує кілька джерел, де тема висвітлена най-краще.

Опрацювавши літературу, переходьте до роботи над тестами, вправами та завданнями до окремої теми.

Зверніть увагу, що перша група завдань у всіх темах має відтворювально-репродуктивний характер. Це найелементар-ніший рівень, який дасть вам можливість тренувати пам’ять і за-безпечить основу, базу для подальшої роботи над матеріалом. Не слід нехтувати цим видом роботи або ставитися до нього недба-ло, оскільки без знання понять та їх дефініцій не може бути ро-зуміння змісту як матеріалу теми, так і усвідомлення реально іс-нуючого навколишнього світу.

На цьому етапі роботи варто було б завести словник соціоло-гічних термінів і заносити до нього нові поняття. Якщо ви не бу-дете ставитися до цієї роботи як до механічної, а спробуєте за-писати дефініцію з пам’яті, це закріпить ваші знання і ви вже ніколи цей термін не забудете.

Якщо перша група завдань носить відтворювально-репродук-тивний характер, то наступні завдання, як правило, розраховані на розуміння вами суті цих понять. Це вже складніший рівень, що вимагає більших зусиль. Він виконує евристичні функції. У ході виконання цих завдань ви набуваєте вміння знаходити нові для вас знання.

І третя група завдань — це найскладніший рівень, який вчить вас творчо осмислювати і застосовувати набуті вами знання.

Усі зазначені види завдань мають бути виконані у письмовому вигляді в зошиті для семінарських занять або надіслані виклада-чеві на електронну адресу. Невиконання у письмовому вигляді завдання позбавляє студента відповідної кількості балів і не дає підстав вважати його підготовку до теми семінару ґрунтовною, а тому позбавляє можливості отримати найвищу кількість балів.

Якщо ви самостійно і якісно виконали всі рівні завдань і до-трималися наведених вище рекомендацій, можете сміливо, аргу-ментовано і фахово ділитися своїми знаннями на семінарському занятті з колегами-студентами і переконувати викладача у ґрун-товності вашої праці і здобутих вами знань.

Не бійтеся бути активними на семінарському занятті, пам’я-тайте, що від вашої активності залежить не тільки відповідна су-ма балів на цьому занятті, але і знання ваших колег, адже обмін інформацією збагачує кожну людину, а можлива дискусія дасть вам практику відстоювання своєї позиції на основі здобутих знань. Це важливий елемент самоствердження. Зрештою, в дис-кусії народжується істина.

4. ПЛАНИ, ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ