Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Адресньій социальньій патронаж семьи и детей: Научно-методическое пособие / Под ред. Л.С.Алексеевой. - М.: Государственньій НИИ семьи и воспитания, 2000.

2.         Антонов В.В., Медков В.М. Социология семьи. - М.,2007.

3.         Басов Н.Ф. Социальньій педагог: введение в профессию. - М.,2006.

4.         Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. - К.: Наук. світ, 2006.

5.         Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций. -М., 1999.

6.         Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч. -метод. комплекс/За ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. - К., 2007.

7.         Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах. - М., 2007.

8.         Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. -М., 2007.

9.         Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка канди-датів у прийомні батьки та батьки вихователі” / За заг. ред. Т.Ф. Алєк-сєєнко. - К., 2006.

10.       Кондрашова Л.В. Превентивна педагогіка. - К., 2005.

П.Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи или практика работьі с семьями. Учебно-метод. пособ. - Псков, 2004.

12.       Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. - К., 2001.

13.       Липский И.А Социальная педагогика. Методологический анализ: Учеб. пособие. - М., 2004.

И.Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. - К., 1998.

15.       Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічні аспекти профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. - К., 2000.

16.       Малько АО. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки: Монографія. -X., 2004.

17.       Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. - М., 2003.

18.       Менделевич В.Д Психология девиантного поведения. - М., 2001.

19.       Моховиков A Н. Телефонное консультирование. - М., 1999.

20.       Мид М. Культура и мир детства. - М.: Наука, 1988.

21.       Мудрик АВ. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов. - М., 2006.

22.       Мустаева Ф.А Основьі социальной педагогики: Учебник для сту-дентов вьісших педагогических заведений. - М., 2002.

23.       Никитина Л.Е. Социальньій педагог в школе. - М, 2003.

24.       Никитина Н.И. Методика и технология работьі социального педагога: учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей / Н.И. Ники-тина, М.Ф. Глухова. - М., 2005.

25.       Овчарова P. В. Справочная книга социального педагога. - М., 2001.

26.       Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. - М., 2003.

27.       Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / За заг. ред. А.Й. Капської. - К., 2003.

28.       Основи батьківської компетентності: Навч. посіб./ За ред. І.Д. Звєрє-вої. - К., 2006.

29.       Петрова А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрес-сивньіх форм поведения несовершеннолетних с девиантньім пове-деним. -М., 2008.

30.       Понтон Линн Сексуальная жизнь подростков. - М., 2001.

31.       Право дитини на сім’ю / За ред. Г.М. Лактіонової. - К., 2007.

32.       Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С.В. Березина, К.С. Кислецкого, И.Б. Орешникова. - М., 2000.

33.       Робота з дитиною в прийомній сім'ї. Методичний посібник. - К., 2003.

34.       Робота з сім'ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К., 2007.

35.       Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Хажилина И.И., Видерман Н.С. Профилактика наркомании у подростков: от теории к практике. - М., 2001.

36.       Словарь по социальной педагогике / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. - М., 2002.

37.       Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К., 2005.

38.       Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А. Галагу-зовой. - М., 2000.

39.       Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Никитина. - М., 2000.

40.       Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений / Под ред. В.А Никитина. - М., 2000.

41.Социально-педагогическая поддержка детей группьі риска: Учеб. пособие / Л.Я. Олифиренко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева. - М., 2002.

42.       Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред А.Й. Капської. - К., 2006.

43.       Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 208.

44.       Соціальна педагогіка: теорія та технології. Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2006.

45.       Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними мож-ливостями. Методичні рекомендації/Авт.-упорядники Безпалько О.В., ГубареваТ. Г. - К., 2002.

46.       Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні. - К., 2004.

47.       Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями. / За ред А.Й. Капської. - К., 2003.

48.       Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.- метод. комплекс / За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В. Петрочко. - К., 2006.

49.       Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А. Й. Капської. -К., 2001.

50.       Трубавіна I. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. - К., 2000.

51.       Трубавіна I. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім'ї. - К., 2001.

52.       Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. - К., 2002.

53.       Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособие. - М., 2002.

54.       Чепмен Г., Кзмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. - СПб., 2000.

55.       Шакурова М.В. Методика и технология работьі социального педагога: Учеб. пособие для студ. вьісш. пед. учеб. заведений. - М., 2002.

56.       Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Мудрика. - М., 2004.

57.       Зйдемиллер Е.Г. Психотерапия семьи. - Спб., 2001.

58.       Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина З.К. Социальная работа с инвалидами. - Спб, 2004.