Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Соціальна педагогіка як наука

Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань

1.         Соціальна педагогіка як наука в системі людинознавчих дис-циплін.

2.         Характеристика підходів до визначення сутності соціальної педа-гогіки як науки.

3.         Напрями досліджень у соціальній педагогіці в сучасних умовах.

Основна література: 13, 16, 42, 43. Додаткова література: 8, 29.

Практичне заняття 1. Сутність процесу соціалізації особистості

1.         Особливості первинної та вторинної соціалізації.

2.         Роль різних агентів соціалізації у соціальному розвитку людини.

3.         Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації осо-бистості.

4.         Роль соціальної адаптації в соціалізуючому процесі.

Основна література: 14, 20, 43, 44. Додаткова література: 4, 6, 14, 23.

Практичне заняття 2. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Семінар 2. Волонтерство як важливий складник соціально-педа-гогічноїроботи.

1.         Причини появи та розвитку волонтерства на сучасному етапі розвитку суспільства.

2.         Характеристика основних груп волонтерів.

3.         Особливості мотивації волонтерів до соціально-педагогічної діяльності.

4.         Напрями соціально-педагогічної роботи, що потребують волон-терства.

Основна література: 42, 43, 44, 49.

Практичне заняття 3. Аналіз підходів науковців до характеристики соціально-педагогічноїдіяльності.

Заняття проходить у формі представлення результатів роботи мікрогруп щодо характеристики соціально-педагогічної діяльності одного з російських чи вітчизняних науковців.

Практичне заняття 4. Ресурси соціально-педагогічної діяльності

1.         Ресурси як умова забезпечення діяльності.

2.         Класифікація ресурсів соціально-педагогічної роботи.

3.         Характеристика внутрішніх ресурсів.

4.         Види зовнішніх ресурсів (матеріальні, людські, технологічні, ін-ституційні, інформаційні).

5.         Сім’я як ресурс соціально-педагогічної роботи.

Основна література: 4, 43.

Практичне заняття 5. Сфери застосування методів соціально-педагогічної діяльності.

Заняття проходить в інтерактивній формі. Студенти об’єднуються у чотири групи, кожна з яких отримує карточку із завданням. Група визначає, у яких напрямах соціально-педагогічної роботи використо-вуються методи, записані на карточці. Після цього кожна група презентує свої напрацювання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

Практичне заняття 6. П’ять шляхів до серця дитини

Заняття проходить у формі обговорення основних положень книги Чепмен Г., Кзмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка.

Семінар 3. Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу

1.         Характеристика закладів державної системи опіки.

2.         Особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу.

3.         Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в закладах дер-жавної системи опіки.

4.         Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в притулках.

Основна література: 25, 43. Додаткова література: 8.

Практичне заняття 7. Візит соціального педагога у сім’ю

1.         Підготовка соціального педагога до відвідування сім’ї.

2.         Помилки контакту з сім’єю.

3.         Соціальна сітка сім’ї.

4.         Визначення ключової проблеми сім’ї.

Основна література: 1, 6, 31, 34, 48. Додаткова література: 1, 3.

Практичне заняття 8. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1.         Технологія підготовки та створення прийомної сім’ї.

2.         Особливості адаптації дитини в прийомній сім’ї.

3.         Створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу.

4.         Соціальний супровід прийомної сімї/ДБСТ.

Основна література: 9, 33, 42, 44, 48. Додаткова література: 8.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями

життєдіяльності

Практичне заняття 9. Характеристика моделей соціальної підтримки осібз обмеженими функціональними можливостями

1.         Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливос-тями.

2.         Особливості медичної, політико-правової та соціальної моделей підтримки осіб з обмеженою дієздатністю.

Основна література: 42, 43, 47, 58 . Додаткова література: 27.

Практичне заняття 10. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами у спеціалізованих закладах

Заняття проходить у формі перегляду та обговорення відеофільму.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

дезадаптації

Семінар 4. Соціальні відхилєння в розвитку і поведінці дитини.

1.         Поняття дезадаптації у соціальному розвитку особистості.

2.         Соціальні, психологічні та педагогічні передумови дезадаптації неповнолітніх.

3.         Форми прояву „важковиховуваності” неповнолітніх.

Основна література: 7, 8, 15, 18, 35 . Додаткова література: 11, 28, 31.

Практичне заняття 11. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів поведінки неповнолітніх. Практичне заняття 12. Особливості прояву девіацій у неповно-літніх.

1.         Причини та наслідки протиправної поведінка неповнолітніх.

2.         Характеристика нехімічних адикцій та їх вплив на психологічне і фізичне здоров’я підлітків.

3.         Характеристика видів психопатологічної поведінки.

Основна література: 7, 8, 15, 18, 29, 35. Додаткова література: 11, 18, 20, 8, 30, 31.

Практичне заняття 13. Відеозаняття.

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ VІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

Практичне заняття 14. Соціальна карта громади.

Викладач об'єднує студентів у три групи. Кожна група отримує аркуш ватману, фломастери, кольоровий папір, клей. За запропо-нованою схемою одна група розробляє карту конкретної сільської громади, друга - територіальної громади певного районного центру; третя - громади мікрорайону великого міста.

Групам потрібно створити опис громади певного типу, зобразити її на ватмані за допомогою малюнка, схеми, колажу тощо.

 

Сфера Показники

Географічна   Площа, природні особливості, екологічний стан

Демографічна            Чисельність населення, його віковий та гендерний склад

Історія Коли створена, визначні історичні події, персони

Економічна    Характеристика виробництва, зайнятості населення

Політична      Політична структура, недержавні організації

Соціальна      Види соціальних служб, заклади охорони здоров’я, освітні та культурно-дозвіллєві заклади, спортивні заклади, релігійні заклади служби зайнятості, органи охорони правопорядку

По закінченні роботи кожна група представляє свої напрацювання. Після цього проходить обговорення за такими питаннями:

-          чим різняться між собою карти цих громад;

-          що в них є спільного;

-          як у своїй майбутній професійній діяльності ви можете використо-вувати карту громади, в якій працюватимете?

Семінарське заняття 5. Соціально-педагогічна робота в загально-освітніх закладах

1.         Функціональні обов’язки соціального педагога загальноосвітніх закладів.

2.         Основні напрями роботи соціального педагога у загальноосвітніх закладах.

3.         Співпраця соціального педагога з різними соціальними інститу-ціями громади.

Основна література: 4, 23, 25,37, 41, 56. Додаткова література: 26.

Практичне заняття 15. Характеристика закладів соціального об-слуговування

Заняття проходить у формі групової роботи. Кожна група презентує свій заклад за такою схемою. 1. Назва закладу.

2.         Мета діяльності закладу.

3.         Перелік фахівців, які працюють у закладі.

4.         Яким категоріям осіб надаються послуги.

5.         Напрямки роботи закладу.

6.         Форми роботи фахівців у закладі.

Практичне заняття 16. Нєурядові організації як суб’єкти соці-ально-педагогічної роботи на локальному рівні

1.         Типологія неурядовихорганізацій.

2.         Характеристика діяльності дитячих та молодіжних організацій.

3.         Напрямки роботи міжнародних організацій, які працюють в інтересахдітей.

4.         Характеристика соціально-педагогічної роботи місцевих гро-мадськихорганізацій.

Основна література: 4, 44. Додаткова література: 5, 17.