Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Використана та рекомендована література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Використана та рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Басов Н.Ф. Социальньій педагог: Введение в профессию: Учеб. пособие / Н.Ф.Басов, В.М. Басова, А.Н. Кравченко. - М.: Аккаде-мия, 2006.

2.         Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з діть-ми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. - К., 2006.

3.         Бочарова В.Г. Социально-педагогическая деятельность как науч-ная категория. Научньій доклад. - М., 2002.

4.         Вайнола Р.Х. Технології соціально-педагогічної роботи. Курс лекцій. -К., 2008.

5.         Галагузова Ю.Н. Подготовка социальньіх педагогов: пора прео-долеть противоречия // Социальная педагогика. - 2003. - №1.

6.         Гиль С.С., Осинцева С.А. Теоретические и прикладньіе основьі создания системьі социально-педагогической поддержки моло-дежньіх инициатив на муниципальном уровне. - М., 2003.

7.         Липский И.А. Социальная педагогика. Методологический анализ: Учеб. пособие. - М., 2004.

8.         Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. - М., 2003. -269 с.

9.         Мустаева Ф.А. Основьі социальной педагогики: Учебник для сту-дентов вьісших педагогических заведений. - М.,2002.

Ю.Никитина Л.Е. Социальная педагогика: Учебное пособие для

вузов. - М., 2003. 11.Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.,2001. 12.0сновьі социальной работьі: Учеб. пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; Под. ред. Н.Ф. Басова. - М, 2005. "ІЗ.Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному":

Навч. посіб. / За ред. I. Д. Звєрєвої. - К., 2002. 14.Професія соціальний педагог / Упоряд.: С. Максименко, О.Главник. За заг. ред. К. Шендеровського, I. Ткач. - К., 2005. 15.Селивоненко О.Г. Ценностньіе ориентации социально-педагогической деятельности на современном зтапе развития социальной педагогики // Образование и общество. - 2001. - № 5. "Іб.Склярова Т.В. Современньіе аспектьі социально-педагогической

деятельности // Образование. - 2004. -№11. 17.Словарь по социальной педагогике: Учебное пособие для студентов вьісш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. - М.,

2002. 18.Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М.А. Галагузовой. - М., 2000. 19.Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб.

заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М., 2000.

20.Социальная работа: Введение в профессиональную деятельность: Учеб. пособие / Отв. ред. проф. А.А. Козлов. - М., 2005. 21.Социальная работа: теория и организация: Учеб. пособие /

П.П. Украинец, С.В. Лапина, С.Н. Бурова и др. - Минск, 2005. 22.Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред.

Е.И. Холостова. -М., 2001. 23.Социально-педагогическая работа школьі / Авт. Н.И. Грибенчук,

под. ред. С.В. Ивановой. - М., 2005. 24.Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2008. 25.Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської К., 2005. 26.Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред.

І.Д. Звєрєвої. - К., 2006. 27.Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работьі: Учеб.

пособие для студ. вьісших учебньіх заведений. - М., 2001. 28.Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Соціально-педагогічні технології: Навч.-метод. посіб. - Луганськ, 2005. 29.Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работьі

социального педагога: Учеб. пособие для студ. вьісш. пед. учеб.

заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М., 2000. ЗО.Штефан Л.А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні

(20-90-ті p.p. XX ст.). -Харків, 2002.