Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Функції соціально-педагогічної діяльності : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

3.5. Функції соціально-педагогічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

№ з\п  Назва функції Зміст функції: Для реалізації

функції

спеціалісту

необхідно знати:       Для реалізації

функції

спеціалісту

потрібно вміти:

1.         Комуні-кативна        забезпечує

налагодження

взаємодії

особистості,

соціальної

групи та державних і недержавних

організацій,

що виступають клієнтами, волонтерами,

спонсорами

та партнерами у соціальнопедагогічній

роботі -загальні положення теорії спілкування -характерологічні

ознаки видів та

типів спілкування -функції спілкування -основні правила

та норми спілкування -провідні положення конфліктології -сутність та особливості спілкування з різними

соціальними

групами -етичні засади спіл-кування соціаль-ного педагога      -          здійснювати

комунікативну

презентацію

-          добирати адекватні прийоми

комунікативного

впливу

-          виступати каталізатором спілкування

-          попереджувати

та долати конфліктні ситуації

-          добирати оптимальні засоби та

прийоми спілкування

2.         Організаторська        характеризує соціально-педагогічну діяльність 3 точки зору соціального менеджменту, що полягає в структуру-ванні, плану-ванні, розпо-ділі видів про-фесійної діяльності та координації роботи 3           -теоретичні засади організаторської діяльності соці-ального педагога

-особливості соці-ального менедж-менту

-основні функції організатора соціально-педа-гогічної діяльності

-особливості пла-нування соціаль-но-педагогічної діяльності   -визначати пріори-тетні напрями діяльності

-правильно розпо-діляти функціо-нальні обов'язки учасників соціа-лізуючого процесу

-планувати основні етапи майбутньої діяльності

- координувати та коригувати діяль-ність учасників соціально-педаго-гічного процесу

Продовження таблиці

                        різними

соціальними

інститутами

та представниками

споріднених

професій         -          функції та способи координації,

контролю в

діяльності

соціального

педагога

-          особливості

організації та

управління

різними соціальними групами в

різних соціумах         - налагодждувати співпрацю і парт-нерство з різними організаціями

3.         Прогно-стична          виконує зміс-товно-цільові (стратегічні) та організа-ційно-мето-дичні (так-тичні) завдан-ня. У першу чергу це пе-редбачення результатів зусиль соці-ального пе-дагога щодо різних аспек-тів його про-фесійної ді-яльності. Крім того -це ідеальне "програвання варіантів” різноманітних технологій соціально-педагогічної діяльності та вибір серед них тих, що зможуть забезпечити   -роль та місце прогнозування в діяльності соці-ального педагога

-види прогнозу-вання

-принципи прогно-зування

-зміст прогнос-тичної діяльності соціального педагога

-особливості прогнозування різних напрямків та об’єктів діяль-ності соціального педагога -дотримуватися принципів наступ-ності, систематич-ності та достовір-ності при створен-ні низки прогнозів

-доцільнооперу-вати різновидами прогнозування

-будуватиадекват-ний прогноз у відПОВІДНОСТІ 3 конкретною соціальнопедагогічною

ситуацією

-          прогнозувати

особливості соціалізації особистості

-          враховувати

специфіку різних

соціальних груп у

процесі створення

прогнозу професійноїдіяльності

Продовження таблиці

                        максимальну результатив-ність за ро-зумних вит-рат зусиль і часу                 

4.         Охоронно-захисна    спрямована на відстою-вання прав та інтересів ді-тей і молоді на основі державних та міждержав-них докумен-тів, з метою забезпечення для неповно-літніх та мо-лоді гаранто-ваних їм прав та умов життєдіяль-ності   -основні права підлітків та молоді, закріплені в міждержавних документах

-змістдіяльності основних соціаль-них інститутів, що реалізують охо-ронно-захисну функцію

-зміст та повнова-ження діяльності соціального педа-гога стосовно за-хисту прав клієнта

-обов'язки сім'ї, школи, позанав-чальних закладів стосовно розвитку особистості

-основи української правової системи та законодавства -володітимеханіз-мами правового захисту дитини в різних соціальних інститутах

- використовувати комплекс правових норм для захисту прав дітей та молоді

-застосовувати заходи державного примусу щодо осіб, які допуска-ють протиправні дії стосовно дітей та молоді

-створювати умови для підтримки віри клієнта в можли-вість досягнення позитивних результатів

-інформувати представників різних груп про їх права та соціальні гарантії

5.         Діагно-стична           покликана виявляти окремі соці-альні анома-лії в певному мікро-соціу-мі, конкре-тизувати         -теоретичні засади психолого-педаго-гічноїдіагностики

-особливості діагностування об’єктів соціально-педагогічної діяльності          -визначати пріори-тетні напрями та об’єкти психолого-педагогічної діагностики

-добиратиоптималь-ний діагностичний інструментарій

Продовження таблиці

                        проблему клієнта та виявляти індивідуальні і специфічні особливості особистості чи певної групи  -          методологію та

методи

соціальнопедагогічної

діагностики

-          принципи

діагностичної

діяльності

-          напрями

психологопедаго

гічної

діагностики    -розроблятипро-граму психолого-педагогічного діаг-ностування як ок-ремої особистості, так і мікрогруп

-аналізуватита узагальнювати результати діаг-ностичної роботи

- використовувати результати діагно-стування в проект-тах професійної діяльності

6.         Попереджувальнопрофілактична   має на меті в

першу чергу

виявлення,

запобігання

та обмеження асоціальних явищ,

причин

соціальної

дезадаптації

серед різних

соціальних

груп та

окремих осіб,

забезпечення

умов для

формування

соціально

позитивної

спрямованості особистості  -причини та форми проявудевіантної поведінки підлітків та молоді

-змісттаформи соціально-профі-латичної роботи

-способи та прийо-ми навіювання й переконання

-наслідки впливу шкідливихзвичок та асоціальних форм поведінки на здоров’я і життєдіяльність особистості

-основи здорового способу життя - володіти психо-корекційними прийомами впливу на особистість

-організовувати індивідуальні, гру-пові, масові форми профілактичної роботи

-організовувати соціально-пози-тивнудіяльність підлітків та молоді через участь у різ-номанітних поза-навчальних зак-ладах, клубах, сек-ціях, гуртках тощо

-пропагувати здо-ровий спосіб життя

-виявляти групи ризику серед під-літків та молоді

-володітиспособами та формами про-філактичної роботи з різними соціаль-ними групами

Продовження таблиці

7.         Корекційнореабілітаційна    полягає в роботі щодо зміни та вдо-сконалення особистих якостей клі-єнта, особ-ливостей життєдіяль-ності та створення умов для розвитку по-тенційних можливостей осіб з функ-ціональними обмеження-ми, активне залучення їх до участі в суспільному житті     -теоретичні засади соціальної реабі-літації

-специфіку корек-ційно-реабіліта-ційної роботи 3 різними соціаль-ними групами

-види та рівні корекційно-реа-білітаційної роботи

-вимоги до фахів-ця, що займається соціальною реабілітацією  -          надавати допомогу

особам, що потребують соціальної

реабілітації та

адаптації

-здійснювати корекційно-реа-білітаційну роботу з різними соціаль-ними групами

-          прогнозувати та

планувати життєвий шлях об’єкта

соціальної реабілітації

-          налагоджувати

зв’язки з усіма

можпивими суб’єктами корекційнореабілітаційної

допомоги

8.         Соціальнотерапевтична      спрямована на вчасне подолання кризових си-туацій та проблем клієнта на основі само-усвідомлен-ня особис-тістю став-лення до себе, оточу-ючих та навколиш-нього середовища            -теоретичні засади психолого-педаго-гічної терапії

-проблематику соціально-тера-певтичної роботи

-особливості соці-ально-терапев-тичної роботи

-рівні та форми допомоги

-особливості на-дання соціально-терапевтичної допомоги різним групам клієнтів   -здійснюватидоме-дичну соціально-терапевтичну до-помогу

-доцільнозастосо-вувати різнома-нітні форми психо-лого-педагогічної терапії

-проводити кон-сультації індиві-дуальні, групові, терапевтичні зустрічі

-залучатипраців-никіврізнихсоці-альних інституцій до надання допо-моги особистості

Закінчення таблиці

                                               - надавати як очну, так і дистанційну психолого-педаго-гічну допомогу (робота на “Телефоні довіри”)