Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Принципи соціально-педагогічної діяльності : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

3.4. Принципи соціально-педагогічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Принципи соціально-педагогічної діяльності - основні вимоги до її змісту, організації та здійснення.

Оскільки соціально-педагогічна діяльність тісно взаємопов’язана з різними соціальними інститутами виховання та сферами суспільного життя, вона функціонує як розгалужена сукупність зв'язків та відносин у соціальній сфері. Тому її принципи представляють собою певну систему.

 

Групи принципів      Назви принципів      Зміст принципів

Соціально-політичнімістять основні вимоги, що обу-мовлюють залеж-ність змісту соці-ально-педаго-гічної діяльності від соціальної політики держави стосовно дітей та молоді.  Принцип законності та прав людини            Полягає в забезпеченні державою та відповідними соціальними інститутами реалізації ратифікованих нею положень документів стосовно прав людини.

 

            Принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності            Підкреслює активну роль держави в постановці пріоритетних завдань та організації соціального виховання.

 

            Принцип зв’язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності 3 конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соціальної групи            Має на меті адресну організацію допомоги та підтримки клієнтам, обумовлену соціально-економічними, соціально-політичними і соціально-культурними умовами макро-та мікросередовища об’єкта соціально-педагогічної діяльності.

Продовження таблиці

Психолого-    Принцип        Забезпечує здійснення соціальпедагогічні сприяння       ного виховання як створення

принципи      самореалізації            умов для саморозвитку особиспідкреслюють       дітей та молоді          тості в трьох автономних і в той

пріоритети     у всіх сферах їх           же час взаємопов'язаних сфеособистості в           життєдіяльністі          рах: освіті, організації соціальсоціально-                       ного досвіду через участь

педагогічній               особистості в діяльності позадіяльності.                шкільних закладів, в громадсь-ких організаціях, формальних та неформальних групах; індивідуальній допомозі.

 

            Принцип        Полягає в тому, що життєві

            диференційо- проблеми, потреби клієнта

            ваного та        потрібно віддефіренціювати до

            індивідуального        певної групи подібних явищ, та

            підходу           базуючись на цьому, вибирати технологіїсоціально-педагогіч-ної роботи з урахуванням індивідуальних особливостей особистості.

 

            Принцип ціле-          Полягає в тому, що соціальний

            спрямованості           педагог повинен цілеспрямо-ванодосягати професійної мети, впливаючи на свідомість, почуття, волю, вчинки людей. He можна залишати вирішення проблеми на півдорозі, не довівши справи до кінця, оскільки в такому випадку мета соціальної роботи не може бути реалізована повністю.

 

            Принцип        Вимагає єдності форм, засобів,

            системності   прийомів вирішення різних про-фесійних завдань. Ефективність цієї роботи забезпечується послідовністю та варіативністю технологій, які мають бути тісно пов’язані між собою. Цей принцип заперечує епізо-дичність, фрагментарність, хаотичність під час роботи щодо вирішення індивідуально-групових та суспільних проблем.

Продовження таблиці

Організаційні принципи      Принцип

компетентності

кадрів  Підкреслює обов’язковість про-фесійної підготовки спеціаліс-тів. Це забезпечується знанням психології, соціальної педагогі-ки, соціології, менеджменту та іншихдисциплін, що виступа-ють підґрунтям фахової обізна-ності соціального педагога. Ці знання дозволяють правильно діяти в конкретній ситуації, ви-бираючи відповідні оптимальні технології. На практиці цей принцип диктує систематичне навчання та перепідготовку кадрів у всіх ланках соціально-педагогічноїдіяльності.

 

            Принцип інтеграції   Забезпечує координацію діяль-ності державних, громадських та інших організацій стосовно розв’язання соціально-педаго-гічних проблем. Він спрямова-ний на їх комплексне розв’язан-ня, передбачаючи залучення ресурсів всіх перелічених організацій на досягнення позитивних результатів.

 

            Принцип контролю та перевірки виконання       Забезпечує реалізацію гаран-тованих державою заходів щодо соціального захисту різних груп населення. Реалі-зація цього принципу вимагає формування практичних рекомендацій щодо усунення недоліків у соціальній роботі.

Особливі прин-ципи визначають основні вимоги щодо надання соціальних пос-луг різним об’єк-там соціально-педагогічної діяльності.  Принцип гуманізму  Передбачає визнання людини найвищою цінністю. Він має на меті здійснення соціально-педагогічної діяльності на засадах альтруїзму, емпатії, людяності, прийняття особистості клієнта з усім його позитивом та негативом.

Продовження таблиці

Принцип        Означає, що об’єктами

незалежності соціально-педагогічної

діяльності є всі, хто потребує допомоги та підтримки, виключаючи дискримінацію за їх ідеологічними, політичними, релігійними, національними, віковими особливостями.

Принцип

клієнтоцентризму

Принципопори на потенційні можливості людини

Визнає пріоритет прав клієнта в усіх випадках, крім тих, в яких це суперечить правам та інтересам іншихлюдей.У межах цього принципу слід розглядати суверенність та автономність клієнта таким чином, що він має право приймати чи не приймати допомогу соціального педагога, вибирати певний виддопомоги чи один з варіантів плану розв’язання проблеми, запропонованих йому спеціалістом.

Підкреслює активну роль клієнта у розв’язанні власних проблем. Очевидно, що в даному випадку мова йде про осіб, що є дієздатними з точки зоруїхінтелектуальних, психічнихтафізичних ресурсів. Головним завданням соціально-педагогічноїдіяльності якраз і є те, що необхідно навчити особистість самостійно знаходити вихід із складних життєвих ситуацій та приймати адекватне рішення.

Принцип толерантності

Продовження таблиці

Принцип        Означає, що в процесі

конфіденцій-  професійноїдіяльності

ності   соціальному педагогу стає

            відома різноманітна

            інформація, довірена йому

            клієнтом. Це можуть бути

            відомості про хворобу,

            негативні звички, психічний

            стан, сімейні проблеми,

            окремі прояви девіантної

            поведінки тощо. її розголо   шення близьким, колегам,

            іншим особам можливе лише

            зі згоди останнього. Ця

            інформація може бути

            використана соціальним

            педагогом з професійною

            метою в інтересах клієнта.

            Проте в окремих випадках,

            коли в ній є повідомлення про

            загрозу життю та здоров’ю

            інших людей, особливо дітей,

            соціальний педагог може

            інформувати представників

            окремих державних органів.

Полягає в тому, що соціальний педагог працює з різними групами клієнтів, в тому числі з особами, яким він з різних об’єктивних та суб’єктивних причин не симпатизує. Проте йому необхідно бути коректним і терплячим стосовно їх поведінки, особливостей спілкування, ціннісних орієнтацій тощо.

Продовження таблиці

            Принцип максимізації соціальних ресурсів           Виходить з того, що кожна держава виділяє певну кількість коштів на реалізацію соціальної політики. Завдання соціальних інститутів та їх працівників полягає в тому, щоб оптимально використати ці ресурси на ефективне вирішення соціальних проблем. Поряд з цим необхідно докладати зусилля на залучення додаткових коштів від громадських, благодійних, виробничихорганізаційз метою вдосконалення й урізноманітнення різних видів соціального обслуговування дітей та молоді.