Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.8. Соціальні послуги : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

2.8. Соціальні послуги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

JL JL JL J_ JL J

Соціально-побутові

Медико-оздоровчі

Психоло-гічні

Педаго-гічні

Юридичні

Інформаційно-довідкові

Пояснєння

Соціальні послуги - дії державних або неурядових організацій, спрямовані на задоволення потреб і забезпечення прав, вирішення проблем або подолання складних життєвих обставин окремих осіб чи соціальних груп.

У ст. 5 Закону України „Про соціальні послуги” (2003 р.) виокрем-лено соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціаль-но-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, просвіт-ницькі, рекламно-пропагандистські послуги та послуги з працевлашту-вання.

Соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчу-вання, м'яким і твердим інвентарем, транспортом, засобами малої механізації, здійснення патронажу, придбання медикаментів, допомога в самообслуговуванні тощо.

Різновидами педагогічних послуг є освітні та розвиваючі. Освітні послуги можуть надаватися у формі індивідуальних і групових занять, навчальних курсів, семінарів, відеолекторіїв, соціально-психологічних тренінгів, просвітницьких бесід, майстер-класів тощо. Розвиваючими послугами можна вважати заняття в гуртках художньо-естетичного, спортивного, технічного спрямування, участь у культуро-логічних заходах, ігротеках тощо. Педагогічні послуги надають у загальноосвітніх закладах, центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, позашкільних закладах та закладах соціального спряму-вання, підліткових клубах за місцем проживання, неурядових орга-нізаціях тощо.

Психологічні послуги спрямовані на формування в особистості впевненості та мотивації щодо подолання складних життєвих ситуацій, розвиток навичок самовдосконалення, зміну у свідомості людини уявлення про безвихідь її становища, відновлення психологічних сил організму. Різновидом цих послуг є діагностичні та корекційні. Пси-хологічні послуги можуть надавати у формі консультацій, психологічної діагностики, психокорекційних занять, психологічних тренінгів, зустрі-чей груп самодопомоги, консультування „телефоном довіри" тощо.

Приклад медико-оздоровчих послуг - консультації спеціалістів; заняття з різних видів спорту та фізичної культури (аеробіки, шейпінгу тощо); організація та проведення туристичних маршрутів; оздоровчі програми для дітей; оздоровлення дітей у санаторіях, пансіонатах, таборах відпочинку; оздоровчі процедури (масаж, фізіотерапія, рефлексотерапія, фітотерапія, лікувальна гімнастика) тощо. Переваж-но оздоровчі послуги надають у загальноосвітніх закладах, спортивних клубах, центрах, клубах за місцем проживання. Медичні - у реабілітаційних центрах, медичних установах, центрах репродук-тивного здоров’я, дружніх клініках для молоді тощо.

Різновиди юридичних послуг

- надання консультацій з питань чинного законодавства; допо-мога клієнтам в оформленні необхідних юридичних документів; адвокатські послуги неповнолітнім; захист інтересів дітей та молоді щодо їхніх майнових прав; проведення юридичних процедур під час улаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу тощо.

Інформаційно-довідкові послуги надають у формі індивідуальних чи групових консультацій; консультування телефоном; шляхом забезпечення клієнтів рекламно-інформаційною продукцією (буклети, пам’ятки, брошури, журнали тощо), розміщення інформації в Інтернеті тощо.

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги; законності; соціальної справедливості; забезпечення конфіденційності суб'єктами, які надають послуги; дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Суб’єкти, що надають соціальні послуги, мають здійснювати свою діяльність на професійній основі. Професійна діяльність з на-дання соціальних послуг спрямована на задоволення потреб та забезпечення прав, вирішення проблем або подолання складних життєвих обставин окремих осіб чи соціальних груп згідно з виз-наченими вимогами до соціальних послуг. Така діяльність перед-бачає, що послуги надаються спеціалістами, які мають необхідний рівень професійної компетентності (знання, уміння, навички), під-тверджений відповідними документами про освіту та кваліфікацію фахівців.

Соціальні послуги можуть надаватися як за плату, так і безо-платно. Безоплатні соціальні послуги державними та комунальними суб'єктами в обсягах, визначених державними стандартами соціаль-ного обслуговування, надають: громадянам, які не здатні до само-обслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; громадянам, які знаходяться в складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; жертвам стихії, катастроф, біженцям внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб нижче встановленого прожиткового мінімуму; дітям та молоді, які знаходяться в складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпе-ченістю, конфліктами та жорстоким ставленням у сім'ї.

За тривалістю дії соціальні послуги поділяються на:

•          постійні (всі види соціального страхування; послуги, гарантовані діяльністю соціальних служб різного типу);

•          тимчасові (пов'язані з необхідністю отримання важливої для особистості інформації, консультації чи організації її життєді-яльності в певний період).