Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Соціальні інститути : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

2.5. Соціальні інститути


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

Соціальні інститути

Пояснєння

Соціальні інститути - це специфічні соціальні утворення, що забезпечують відносну сталість зв’язків і стосунків у межах соціальної організації суспільства, певні історично зумовлені форми організації та регулювання суспільного життя. Соціальний інститут - це сукупність груп, установ і організацій, що мають у розпорядженні певні людські, матеріальні та духовні ресурси задля реалізації покладених на них функцій.

У найбільш загальному вигляді слід розрізняти економічні, політичні, правові, етичні, культурно-ідеологічні та інші суспільні інституції. їм відповідають виробничі, обмінні, розподільні, споживаць-кі, державні, сімейні, дозвільні, освітні, культурні, ідеологічні, судочинні тощо соціальні заклади та установи. Сюди ж належать сім’я, наука, засоби масової інформації, церква, неформальні релігійні конфесії, культурно-ідеологічні об’єднання. Завдяки діяльності соціальних інститутів відбувається нормальне і стабільне функціонування сус-пільства. Вони забезпечують історичне успадкування культури, їі засвоєння, соціалізацію індивідів, регулювання, координацію та інші види впорядкування суспільних відносин, успадкування і передачу набутого досвіду, вартісних орієнтацій, звичаїв, традицій, моделей і норм поведінки.

До найзагальніших ознак соціальних інститутів належать:

виокремлення певного кола суб'єктів, які вступають у процесі діяльності у відносини, що набувають сталого характеру;

певну більш-менш формалізовану організацію; наявність специ-фічних соціальних норм і правил, що регулюють поведінку людей у межах соціального інституту;

наявність соціально важливих функцій інституту, що інтегрують його в соціальну систему та забезпечують його участь в інтеграції цієї системи.

У сучасному суспільстві виокремлюють низку соціальних інститутів:

економіко-соціальні інститути -банки, господарські об'єднання різного типу - забезпечують усю сукупність виробництва та розподілу суспільного багатства, з'єднуючи водночас, економічне життя з іншими сферами соціального життя;

політичні інститути - держава, партії, громадські організації, які спрямовані на встановлення та підтримку визначеної форми політичної влади. соціокультурні та виховні інститути мають на меті освоєння та подальше відтворення культурних і соціальних цінностей, включення індивідів у визначену субкультуру, а також соціалізацію індивідів через засвоєння стійких соціокультурних стандартів поведінки і, нарешті, захист визначених цінностей і норм;

церемоніально-символічні засновані на більш-менш тривалому прийнятті конвенціональних (за договором) норм, їх офіційному і

неофіційному закріпленні. Ці норми регулюють повсякденні контакти, -ізноманітні акти групового та міжгрупового поводження;

відтворювальна (сім’я).

Соціокультурні та виховні інститути мають на меті освоєння і подальше відтворення культурних і соціальних цінностей, включення індивідів у визначену субкультуру, а також соціалізацію індивідів через засвоєння стійких соціокультурних стандартів поведінки і засвоєння визначених цінностей і норм.

Виокремлюють кілька функцій соціальних інститутів:

репродуктивна (відтворювальна) функція. Кожне суспільство (як і соціальна група) прагне продовжити своє існування в часі і соці-альному просторі. У ньому діє відповідний інструментарій (сукупність засобів і ресурсів) для відтворення відносин, структур, соціального порядку в цілому. У найбільш простому вигляді це відбувається як процес перетворення окремої позитивно спрямованої дії (продуктивної в плані підтримання існуючого порядку) в масову, масової - в обов’язкову та інструктивну (рух від вчинку до звички, традиції, правила) і, нарешті, регулятивного принципу.

комунікативна функція, яка спрямована на певну організацію (інституціалізацію) суспільного спілкування: між поколіннями, соці-альними групами, професіями, культурами (субкультурами), окремими видами історичного досвіду тощо. Завдання соціальних інститутів тут полягає в тому, щоб зробити це спілкування можливим, доступним, ефективним щодо намірів і досвіду суб'єктів соціальної взаємодії.

регулятивна функція соціальних інститутів полягає в їх здатності до координації, узгодження, організації, кооперації, стратифікації (впорядкування послідовності) соціальної взаємодії, керування та -правління.

адаптивна функція соціальних інститутів полягає у тому, щоб пристосувати колективні та індивідуальні дії до навколишнього оточення, вибраних цілей, легалізованих засобів їх досягнення, правил субординації та підпорядкування, санкцій і заохочень.

інтегративна функція соціальних інститутів сприяє: згуртуванню суб'єктів соціальної взаємодії; посиленню взаємної відповідності окремих елементів соціальної системи; узгодженню структури та функцій, позитивних (конструктивних) і негативних (деструктивних) функцій; поєднанню мети і засобів, цінностей і норм, статусів, ролей і престижу; заохоченню та покаранню; вибору нормативних і реалі-стичних цілей.

соціалізуюча функція полягає у діях на засвоєння індивідом або групою вибраних суспільством ціннісних орієнтацій і загальних норм поведінки, перетворення їх у мотиви та діяльні принципи соціальної активності.

гедоністична функція соціальних інститутів виявляється у діях з підвищення міри задоволення людей своїм буттям. Вона спрямована

на перетворення вільного часу в дозвіллєвий, пошук відповідних форм його позитивного насичення. 3 одного боку, завдання соціальних інституцій полягає в тому, щоб здійснити організоване використання дозвіллєвого часу, спрямувати людську активність у нормативне русло, не допустити хаосу та розпаду соціальних зв’язків. 3 другого -використати дозвіллєвий час задля посилення позитивно спрямованих почуттів, ідей, дій або уявлень (консолідації, згуртування, інтеграції, колективного єднання тощо). Це створення, зокрема культурних, дозвіллєвих, святкових центрів, розподіл житлових споруд на такі, що призначені для буденного використання та на храмові, культові, символіко-орієнтаційні споруди.

34